Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 81 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 13.5.2009

 

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy,
č. 81, konané dne 13.5. 2009

Usnesení č.   1-81/2009
RM po představení schvaluje program jednání Rady města konané dne 13.5.2009.
Pro:                 Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č.   2-81/2009
RM bere na vědomí sdělení starosty města na základě informací Olgy Šibřinové, vedoucí finančního odboru, o stavu finančních prostředků
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   3-81/2009
RM souhlasí se stanovením červnového jednání Zastupitelstva města Mníšek pod brdy na termín 25.6.2009.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č.   4-81/2009
RM souhlasí s výměnou dřevěných oken za plastová a zazděním jednoho okna v přízemí RD, s výměnou kovových vchodových dveří za plastové a zazdění bočních skel u dveří v přízemní RD na pozemku č. parc. 1279/7 v kat. území Mníšek pod Brdy.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   5-81/2009
RM bere na vědomí sdělení p. Schafhausera k prodeji pozemku č. parc, 1657/1 v kat. území Mníšek pod Brdy.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   6-81/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 399, 400 a 401  v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   7-81/2009,
RM souhlasí se stavbou rekreačního objektu na pozemku č. parc. 600 v kat. území Mníšek pod Brdy a s napojením na kanalizační a vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   8-81/2009
RM souhlasí s rekonstrukcí a dostavbou RD na pozemcích č. parc. 167, 168, 169 a 2919/8 v kat. území Mníšek pod Brdy.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č.   9-81/2009
RM souhlasí s se stavbou RD na pozemcích  č. parc. 1229 a 1197 v kat. území Mníšek pod Brdy a souhlasí se zapojením na kanalizaci a vodovodní řad za podmínky uhrazení zhodnocení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   10-81/2009
RM souhlasí se stavbou RCH na pozemku č. parc. 462 v kat. území Rymaně.
Pro:                 Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   11-81/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 98  v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   12-81/2009
RM souhlasí se stavbou vodovodních a kanalizačních řadů na pozemku č. parc. 1733/10 v kat. území Mníšek pod Brdy – zóna 12C – Sever – 1. etapa
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   13-81/2009
RM vydává souhlasné stanovisko ke stavbě RD na pozemku č. parc. 1738/32 v kat. území Mníšek pod Brdy.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   14-81/2009
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 571/24 v kat. území Rymaně.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   15-81/2009
RM souhlasí s rozšířením výzkumné a vývojové základny S.P.T., s.r.o. laboratoře na pozemku č. parc. 1989/85 v kat. území Mníšek pod Brdy.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   16-81/2009
RM vydává souhlasné stanovisko ke studii využití areálu STK – odpočívka R4 – Mníšek pod Brdy na pozemku č. parc. 849/85 v kat. území Mníšek pod Brdy.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   17-81/2009
RM souhlasí s k PD na stavbu RD vč. přípojek IS na pozemku č. parc. 370, 369/2, 2900/1 v kat. území Mníšek pod Brdy. Souhlasíme s vjezdem na pozemek p.č. 2900/1 a s připojením na kanalizační a vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   18-81/2009
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 412/2 v kat. území Stříbrná Lhota a k připojení na vodovodní a kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č.   19-81/2009
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1442 v kat. území Mníšek pod Brdy. V současné době není možné připojení na vodovodní a kanalizační řad, protože v této lokalitě doposud není.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   20-81/2009
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 495 v kat. území Mníšek pod Brdy a připojení na vodovodní a kanalizační řad za podmínky zaplacení rozdílu poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   21-81/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 407/11  v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení a za předpokladu koupě pozemku č. parc. 407/21 v k.ú. Rymaně nebo zřízení věcného břemene pro kanalizační přípojku na tomto pozemku.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   22-81/2009
RM souhlasí s uzavřením smlouvy na věcné břemeno s panem Ing. Samstagem – přípojka vodovodu a kanalizace na pozemku č. parc. 1512/1 v kat. území Mníšek pod Brdy
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   23-81/2009
RM schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi Ing. Vykopalem a Městem Mníšek pod Brdy na pozemek č. parc. 1317/2 o výměře 55 m2 za cenu 1000,- Kč a postupuje ji ke schválení do ZM. 
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   24-81/2009
RM schvaluje směnnou smlouvu uzavřenou mezi Ing. Starým a Městem Mníšek pod Brdy na směnu pozemku č. parc. 2209/43  o výměře 69 m2 za č. parc. 2730/22 o výměře 76 m2 a postupuje ji ke schválení do ZM. 
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   25-81/2009
RM souhlasí s žádostí o opravu komunikace, č. parc. 647/7, v kat. území Mníšek pod Brdy, s výhledem na rozpočtové opatření.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
TAJ
 
Usnesení č.   26-81/2009
RM souhlasí se zněním Dohody o splátkách mezi Městem Mníšek pod Brdy a René Müllerem a současně pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.   27-81/2009
RM schvaluje vyplacení jednorázové odměny ve výši XXX,- Kč z účelové dotace finančních prostředků na rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků“.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.   28-81/2009
RM nesouhlasí s uzavření smlouvy mezi vydavatelem, obcí a rodiči žáků ve věci knihy dětských obrázků s tématem „Města a obce očima dětí“.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
OKS
 
Usnesení č.   29-81/2009
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o pronájmu pozemku č. parc. 347/1, 347/3, 347/6 a 344 v kat. území Mníšek pod Brdy, uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Emilem Kopeckým a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 30-81/2009
RM souhlasí s žádostí o uzavřením Dohody o užívání dvou vývěsních skříněk s uživatelem OÁZA Mníšek pod Brdy o.s.. RM současně pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-81/2009
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje na rok 2009, číslo: 247/FOP/2009 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STA
 
Usnesení č. 32-81/2009
RM schvaluje návrh záměru prodat budovy č. p. 17 a č.p 440 se souvisejícími pozemky č. parc. 74, 73, 69 a 70/1 v kat. území Mníšek pod Brdy a postupuje jej zastupitelstvu města.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 33-81/2009
RM schvaluje úkol pro OSMI připravit záměr prodat pozemek č. parc. 2928/1  v kat. území a obci Mníšek pod Brdy za minimální cenu 2.000 Kč/m2 a postupuje jej do ZM.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 35-81/2009
Rada města pověřuje tajemnici města prověřit situaci s vydraženým pozemkem (dle předlohy) a na příští RM podat informace.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 36-81/2009
RM pověřuje OSMI ve spolupráci s místostarostou oslovit paní Dubovou dopisem, kterým ji bude informovat o nabídce 250 Kč/m2 za prodej nebo 35 tisíc Kč za věcné břemeno.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 37-81/2009
RM pověřuje místostarostu města připravit vyhlášení výběrového řízení na údržbu a správu městské zeleně.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 38-81/2009
RM pověřuje stavební úřad prošetřením užívání domu na pozemku č.parc. 407/20 v kat. území Rymaně.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                       Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
               místostarosta                                                        starosta

Vyvěšeno: 22. 5. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Miloš Navrátil

Zpět