Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 80 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 29.4.2009

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy,
č. 80, konané dne 29.4. 2009

 
Usnesení č.   1-80/2009
RM po představení schvaluje program jednání Rady města konané dne 29.4.2009.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   2-80/2009
RM bere na vědomí informace Olgy Šibřinové, vedoucí finančního odboru, o stavu finančních prostředků.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   3-80/2009
RM schvaluje rozpočty rozpočtových organizací pro rok 2009.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   4-80/2009
RM doporučuje vypsat záměr prodej pozemku parc. č. 407/21 v k.ú. Rymaně, manželům Petráňovým, za cenu dle důvodové zprávy.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   5-80/2009
RM po projednání pověřuje starostu města podepsat prohlášení o příslušnosti k MAS.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   6-80/2009
RM souhlasí s dočasným umístěním reklamního poutače na pozemku č. parc. 2714/1 v kat. území Mníšek pod Brdy.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   7-80/2009
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci č. parc. 2208/21, 2919/1, 2174/3 a 2174/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy pro kanalizaci Mníšek pod Brdy – Rymaně a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   8-80/2009
RM nesouhlasí se stavbou domovní ČOV na pozemku č. parc. 175 a 176 v kat. území Mníšek pod Brdy a to z důvodu, že v blízkosti vede nově vybudovaná tlaková kanalizace.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   9-80/2009
RM souhlasí se směnou pozemku a pověřuje OSMI vypsáním záměru směny pozemků č. parc. 2209/43 o výměře 69 m2 za pozemek města č. parc. 2730/22 o výměře 76 m2 v kat. území Mníšek pod Brdy.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   10-80/2009
RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemek č. parc. 1317/2 v kat. území Mníšek pod Brdy a postupuje k projednání do ZM.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   11-80/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 408/2, 408/14  v k.ú. Rymaně na vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   12-80/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 407/35  v k.ú. Rymaně na vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   13-80/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 407/34 a 407/51  v k.ú. Rymaně na vodovodní  řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   14-80/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 407/14 a 407/47  v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   15-80/2009
RM souhlasí s drobnými stavebními úpravami na pozemku č. parc. 294 v kat. území Mníšek pod Brdy.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   16-80/2009
RM nesouhlasí s připojením kanalizačního řadu Mníšek pod Brdy zóna 16A – Hladový Vrch, z důvodu nedostatečné kapacity čističky odpadních vod Mníšek pod Brdy, které je obsaženo v kolaudačním rozhodnutí na ČOV č.j. ŽP/MEUC-075415/2007/V/R-La
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
Smlouvy na bytové a nebytové prostory:
 
Usnesení č.   17-80/2009
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy pro bytové a nebytové prostory s MUDr. Věrou Vojáčkovou, Jaroslavem Fechtnerem, Radoslavem Řiháčkem a Tomášem Balejem a pověřuje starostu města podpisem, dle důvodové zprávy a podkladů.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.   18-80/2009
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s panem Radovanem Králem, IČO: 10562800, předmět: obnova objektu hájenky, vnitřní úpravy místnosti kláštera a vstupního prostoru a pověřuje starostu města podpisem.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.   19-80/2009
RM souhlasí s přidělením zahrádky v Na Oboře paní Marii Buchtové, Mníšek pod Brdy 578 a uzavřením smlouvy na dobu neurčitou.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.   20-80/2009
RM souhlasí s uzavření smlouvy o zajištění závodní péče se společností welmed s.r.o., zastoupenou MUDr. Hanou Brichovou a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.   21-80/2009
 RM souhlasí s uzavření smlouvy o zajištění závodní péče s MUDr. Sylvou Říhovou a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.   22-80/2009
RM po projednání schvaluje žádost o kácení dřevin č.j. 3964/09, 3 ks topolu černého, na pozemku p.č. 2919/15 a 2919/16.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   23-80/2009
RM po projednání schvaluje žádost o kácení dřevin č.j. 3769/09, 1 ks bříz, před č.p. 508, na pozemku p.č. 1838/4.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   24-80/2009
RM po projednání schvaluje žádost o kácení dřevin č.j. 1798/09, 2 ks bříz, před p.č. 1777/19.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   25-80/2009
RM po projednání schvaluje žádost o kácení dřevin č.j. 3481/09, 2 ks javoru, před č.p. 606.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   26-80/2009
RM po projednání schvaluje žádost p. Pellara o splátkový kalendář. Měsíční splátka je stanovena na XXX,- Kč/měsíc a doplatek, přičemž budou platby rozloženy takto: 17x XXX Kč a 1x XXX Kč, přičemž první částka je splatná 05/2009. Výše splátek dle důvodové zprávy.
Pro:  5             Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   27-80/2009
RM souhlasí s vyplácením nenárokové částky složky platu ve výši XXX,- Kč/měsíc z účelové dotace MŠMT č.j. 4 982/2009-26 v období květen – prosinec 2009, do celkové výše XXX Kč, dle důvodové zprávy.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.   28-80/2009
RM souhlasí s vyplácením nenárokové částky složky platu ve výši XXX,- Kč z účelové dotace MŠMT v rámci motivačních složek pedagogických pracovníků č.2 a to jednorázově v nejbližším výplatním termínu.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se: 1
 
Usnesení č.   29-80/2009
RM souhlasí s příspěvkem 3.000 Kč na sociální služby Farní Charitě Nový Knín s tím, že v budoucnu budou tyto příspěvky směřovány výhradně do těch zařízení, jejichž je město zřizovatelem nebo má s nimi uzavřen smluvní vztah.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.   30-80/2009
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění hudební produkce skupiny Čechomor dne 25.7. 2009 a pověřuje starostu podpisem.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.   31-80/2009
RM vzala na vědomí potvrzení o převzetí žádosti o dotaci – Czech POINT - upgrade.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.   32-80/2009
Na doporučení RM  města starosta svolá jednání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy na čtvrtek, dne 21.5.2009 od 17.00 hodin v kulturním zařízení V Lipkách..
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.   33-80/2009
RM bere informaci o o.p.s. Magdalena na vědomí s tím, že do dalšího jednání členové RM připraví návrhy osob a na nejbližším jednání RM budou návrhy projednány. RM pověřuje radního Zápala sběrem návrhů nominací.
 
Usnesení č.   34-80/2009
RM bere informaci ohledně podnětu k ÚHOZ  ve věci kanalizace na vědomí, s tím že bylo shledáno, že postup města byl správný.
 
Usnesení č.   35-80/2009
RM schvaluje Studii mateřské školy – Mníšek pod Brdy v lokalitě „Oriol“ a pověřuje starostu dalším jednáním.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
Informace starosty
 
Daňové příjmy – i přes propady je naplňován rozpočet dle předpokladu, kromě DPH, kdy je oproti schváleného rozpočtu podstav. Příjem z FO klesl významně, ale také dle předpokladu. Vyplácí se rozpočtová zdrženlivost.
 
Nedaňové příjmy – příznivé plnění
 
Nebytové a bytové nájmy – příznivé plnění
 
Kapitálové příjmy – 150% plánovaných příjmů
 
 
Dotace přijaté:           MV ČR                       Czech POINT, upgrade           59.259,- Kč
                                   Mze ČR                      kanalizace        předpoklad červen 2009
                                   MK ČR                       B.a. Skalka                             150.000,- Kč
                                   Středočeský kraj         B.a. Skalka                             120.000,- Kč
                                   Středočeský kraj         Skalecká pouť             20.000,- Kč
                                   Středočeský kraj         knihovna Mníšek          25.000,- Kč
                                   Středočeský kraj         knihovna Lhota            25.000,- Kč
 
 
Dotace podané:          Středočeský kraj         Životní prostředí           kanalizace
                                    Středočeský kraj         FROM                        Domov důchodců
                                   Středočeský kraj         Doprava                      Přechod ke škole
                                   MF ČR, st.rozpočet     VPS                             náměstí
 
 
Usnesení č.   36-80/2009
RM příjímá dotaci z:
·            Fondu obnovy památek Středočeského kraje ve výši 120 000,- Kč;
·            Fondu kultury Středočeského kraje ve výši 20 000,- Kč;
·            Fondu pro obecní knihovny Středočeského kraje ve výši 25 000,- Kč;
·            a z Fondu pro obecní knihovny Středočeského kraje ve výši 25 000,- Kč.
 
 
Usnesení č.   37-80/2009
RM doporučuje ZM pokračovat v realizaci projektu vodovodu Baně II s tím, že budoucím investorem by se měl stát svazek těch obcí, které budou využívat jeho kapacitu.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                     Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
                 místostarosta                                                        starosta

Vyvěšeno: 11. 5. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Miloš Navrátil

Zpět