Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 78 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 12.3.2014 (Výpis)

 Přítomni:         místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (později)

                       starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D. (omluven)

 

                        zapisovatel: Jaroslava Svitálková

                        tajemnice: Věra Landová (od 19 hod)

 

 

Usnesení č. 1-078/2014

RM schvaluje program 78. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 12.3.2014.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  OKS

 

Usnesení č. 2-078/2014

RM souhlasí s pořádáním akce Pivní slavnosti 2014 dne 27.9.2014 v prostorách předzámčí.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-078/2014

RM souhlasí s pořádáním akce Bleší trh V Mníšku dne 26.4.2014 od 9 do 12 hodin v prostorách předzámčí za pekařstvím Jarolímek.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  FO

 

Usnesení č. 4-078/2014

RM projednala návrhy směrnic o požadavcích na schvalování účetních závěrek Města Mníšku pod Brdy a příspěvkových organizací zřízených Městem Mníšek pod Brdy.

RM směrnice postupuje ke schválení zastupitelstvu města.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Příchod pana Zápala v 17:30 hod – přítomni 4 radní

 

  OSMI

 

Usnesení č. 5-078/2014

RM doporučuje úplatné nabytí pozemků v k. ú. Mníšek pod Brdy p. č. 647/11 o výměře 225m2, ostatní komunikace a v k. ú. Stříbrná Lhota p.č. 412/5 –výměra 658 m2, p.č. 73/10 – výměra 205 m2, p.č. 73/12 – výměra 264 m2, p.č. 73/13 –výměra 161 m2, p.č. 73/14 – výměra 13 m2, charakter pozemků ostatní komunikace, z vlastnictví Ing. M. S. do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 1 300,- Kč. 

RM doporučuje souhlasit se zněním a uzavřením kupní smlouvy mezi Ing. M. S. jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi pozemků p.č. 647/11, k. ú. Mníšek pod Brdy a p.č. 412/5, p.č. 73/10, 73/12, 73/13 a p.č. 73/14, k.ú. Stříbrná Lhota, do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 1 300,- Kč.

RM postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-078/2014

RM souhlasí s vystavením veteránů Renault Club Praha dne 24.5.2014 v době od 10.30 hod do 13.00 hod v dolní části náměstí F.X.Svobody s tím, že upozorňuje na poplatkovou povinnost dle Vyhlášky č. 2/2003 Města Mníšek pod Brdy „O místních poplatcích“.

RM pověřuje zahájením výstavy starostu města, případně jeho zástupce.

 Pro: 4             Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-078/2014

RM doporučuje prodej pozemku p.č. 317/5, k.ú. Stříbrná Lhota, o výměře 34 m2, druh pozemku – zahrada, manželům M. a T. K. za dohodnutou celkovou kupní cenu 17 000,- Kč, s tím, že žadatelé městu současné s kupní cenou uhradí náklady na sepsání notářského zápisu pro odstranění duplicitního vlastnictví k tomuto pozemku ve výši 4 187,- Kč.

RM doporučuje souhlasit se zněním a uzavřením kupní smlouvy mezi manžely M. a T. K. jako kupujícími a Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím o prodeji a koupi pozemku p.č. 317/5, k.ú. Stříbrná Lhota do vlastnictví manželů K.. 

RM postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-078/2014

RM souhlasí se stavbou garáže a skladu  na pozemku p.č. 171, p.č. 172/1 k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-078/2014

RM nesouhlasí se  změnou kultury druhu pozemku ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy p.č. 1600 k.ú. Mníšek pod Brdy. RM doporučuje posoudit situaci ve smyslu možnosti propojení komunikací na pozemcích č.p. 1575/1 a 1601/2 přes pozemky 1601/17 a 1601/1.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-078/2014

RM souhlasí se zateplením bytového domu č.p. 586 na pozemku p.č. 811/1, p.č. 811/2  k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou lešení na pozemku p.č. 813/1, 813/2 k.ú. Mníšek pod Brdy.

811/1. 811/2 k.ú. Mníšek pod Brdy

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-078/2014

RM souhlasí se stavbou domácí čistírny odpadních vod na pozemku p.č. 2601 k.ú. Mníšek pod Brdy. Stavba bude dočasná do doby možnosti napojení na centrální ČOV.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-078/2014

RM souhlasí se stavbou nového vjezdu s vraty na pozemku p.č. 1285/5 k.ú. Mníšek pod Brdy, vodovodní přípojky do objektu bývalé prodejny na pozemku p.č. 1285/4 k.ú. Mníšek pod Brdy, přemístěním vstupní branky z pozemku p.č. 1285/5 na pozemek p.č. 1285/2 k RD č.p. 954, rozšířením stávajícího vjezdu na pozemku p.č. 1285/2 k.ú. Mníšek pod Brdy, prodloužením zatrubnění nových vjezdů na pozemku p.č. 2935 k.ú. Mníšek pod Brdy, výměnou oplocení na pozemku p.č. 1286 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti 0              Zdržel se 1

 

Usnesení č. 13-078/2014

Rada města v souladu s doporučením výběrové komise souhlasí s výběrem firmy Okrasné zahrady arboristika s.r.o. pro realizaci zakázky „Obnova zeleně v Mníšku pod Brdy“.

Po uplynutí lhůty pro podání námitek pověřuje starostu podpisem smlouvy s vybraným jedincem.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 14-078/2014

RM zamítá žádost o pokácení břízy na pozemku č. parc. 2911/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-078/2014

RM požaduje k rozhodnutí o topolové aleji zadání znaleckého posudku zdravotního stavu topolové aleje v Řevnické ulici.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-078/2014

RM schvaluje zřízení Komise pro životní prostředí, schvaluje její statut, jmenuje členy a předsedu komise:

předseda komise: Ing. Jiří Rom,

členové komise: RNDr. Radovan Straka, Ing. Martina Buchtíková, Ing. Libuše Pechoušková, Mgr. Lucie Vorlová, Ing. Jaroslav Salava,  Pavel Jeřábek, Vladimír Smetana, Věra Landová

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-078/2014

RM souhlasí s ukončením Smlouvy o realizaci výkonu veřejné služby uzavřené s úřadem práce.

Pro: 4               Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-078/2014

RM souhlasí s uzavřením kvalifikační dohody mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Petrem Kotalem.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-078/2014

RM souhlasí s poskytnutím prostor školní jídelny, části školní budovy a školního hřiště ve dnech 11. a 12. dubna 2014 při sportovní akci Brdská stezka.

RM ukládá ředitelkám školy a školní jídelny zajištění prostor. Ředitelce Školní jídelny doporučuje rada města zajistit případné stravování.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-078/2014

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit paní Bc. Dobromilu Dubinovou, nar. 1964, bytem Mníšek pod Brdy, 9. května 836 a pana Petra Smorádka, DiS., nar. 1988. bytem Turnov, Mašov, U Lomu 39,  jako kandidáty na přísedící Okresního soudu Praha západ.

Rada města doporučuje zvolit paní Boženu Jarou, nar. 29.7.1939, bytem Mníšek pod Brdy, Komenského 272 a Mgr. Eduarda Navaru, nar. 27.3.1968, bytem Mníšek pod Brdy, ul. Jana Šťastného 585, přísedícími Okresního soudu Praha západ pro období 2014 – 2018.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-078/2014

RM ukládá ředitelce školní jídelny zpracovat písemný materiál ve smyslu vybavení provozu s ohledem na nové technologie a s návrhem standardu poskytovaných služeb a jejich vylepšení.

RM nesouhlasí se zrušením svačinek pro školáky a požaduje jejich obnovení po zkušební dobu do konce školního roku 2013/2014 tj. do 30.6.2014. Po uplynutí této lhůty ředitelka předloží vyhodnocení.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-078/2014

RM na základě doporučení Komise pro ÚP pověřuje starostu zadáním studie Transformace lokality garáží na Řevnické ulici na bydlení – řadové domy s návrhem na parkovací dům - náhrady za stávající garáže.

Zpracování studie provede Ing. Arch. Vít Kučera architekt města.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

 

Milan Vyskočil v.r.                                               Vlastimil Kožíšek v.r.                          člen rady                                                                místostarosta

                                                                                  

Vyvěšeno: 20. 3. 2014

Datum sejmutí: 5. 4. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět