Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 77 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 28.2.2014 (Výpis)

 Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                       místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                       radní: Milan Vyskočil
                       radní: Jiří Zápal

Omluven:         radní: Aleš Krákora

                   

                       tajemnice: Věra Landová

                       zapisovatel: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-077/2014

RM schvaluje program 77. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 28.2.2014.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 2-077/2014

RM schvaluje Rozpočet města Mníšku pod Brdy pro rok 2014 včetně rozpočtového výhledu na roky 2015-2017 a postupuje ho k projednání a schválení zastupitelstvu města.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-077/2014

RM bere na vědomí uplatnění námitek občanského sdružení Porta Rijmanus do zahájení řízení o prodloužení stavebního povolení pro stavbu nového kabelového vedení 0,4 kV, nové transformační stanice a 8 přípojkových skříní pro 14 RD – čj. oznámení MMpB-SÚ/1890/14-291/2014-Rys.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 OKS

 

Usnesení č. 4-077/2014

RM souhlasí s čerpáním částky Kč 35.321,14 z fondu reprodukce investičního majetku na odpisy majetku organizace Školní jídelna Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-077/2014

RM bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Komenského 420 o změně termínu ředitelského volna z 9.5.2014 na 12.5.2014.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-077/2014

RM bere na vědomí Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Zahořany.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-077/2014

RM schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 6.3.2012 mezi městem Mníšek pod Brdy a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

                                                        

 OSMI

 

Usnesení č. 8-077/2014

RM souhlas se zateplením bytového domu č.p. 603, 604 na pozemku p.č. 825/2, p.č. 827/2 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-077/2014

RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 2714/95 k.ú. Mníšek pod Brdy, s napojením na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.

Ohledně napojení pozemku p.č. 2714/95 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupní účelová komunikace na pozemku p.č. 2714/57 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti OS Real, s.r.o.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10 -077/2014

RM souhlasí se stavbou rodinného domu s přízemním skladem, stavbou oplocení, přípojek elektro a plynu na pozemku p.č. 35/11 k.ú. Stříbrná Lhota, s připojením na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí s likvidací dešťových vod na pozemku investora.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-077/2014

RM souhlasí s rekonstrukcí rodinného domu č.p. 674, připojením pozemku p.č. 397, p.č. 398 k.ú. Rymaně na vodovodní a kanalizační řad.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-077/2014

RM souhlasí s přístavbou RD č.p. 296 na pozemku p.č. 532, p.č. 533 k.ú. Mníšek pod Brdy, stavbou plynovodní přípojky, novým napojením na komunikaci p.č. 530/6 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí se stavbou kanalizační přípojky na pozemku p.č. 533 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-077/2014

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 57/6 k.ú. Stříbrná Lhota, vjezdem na pozemek z přilehlé komunikace, likvidací srážkových vod na pozemku investora.

RM souhlasí s napojením na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle zásad pro uzavírání plánovacích smluv č.4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-077/2014

RM souhlasí s projektovou dokumentací a následnou realizací stavby EP-12-6002377 kabelového vedení kNN pro p.č. 1193 P 5279 Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-077/2014

RM souhlasí s nabídkou firmy Arbosana zahradní architektura na pokácení topolu v ulici 5. května.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-077/2014

RM souhlasí s opravou „U“ rampy dle nabídky firmy MYSTIC  constructions.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-077/2014

RM souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 119 v k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 12 m2 předem vybranému zájemci – manž. J. a K. H, za kupní cenu 1500,- Kč/m2.

RM pověřuje OSMI zveřejněním záměru na ÚD.

RM postupuje věc k projednání do zastupitelstva města.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  FO

 

Usnesení č. 18-077/2014

RM schvaluje Režim sociální fondu účetní jednotky Město Mníšek pod Brdy s platností od 1.3.2014.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 Tajemnice

 

Usnesení č. 19-077/2014

RM revokuje usnesení 23-075/2014 takto:

RM souhlasí s uzavřením dohod o provedení práce na údržbě techniky a zařízení po povodních 2013 se členy SDH a to od 1.3.2014,  Kč 100,-/ hod, v celkové hodnotě
Kč 109.000,-.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-077/2014

RM schvaluje další jednání o přípravě nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. F. ve věci nájmu částí pozemků č. parc. 1956/4 a 1949/35 v k.ú. Mníšek pod Brdy za cenu 7,- Kč/m2.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

       místostarosta                                                                      starosta

 

 

 

Vyvěšeno: 10. 3. 2014

Datum sejmutí: 26. 3. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět