Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 77 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 1.4.2009

Usnesení č. 1-77/2009
RM schvaluje program pro jednání rady 1.4.2009.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 2-77/2009
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 1.4.2009
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 3-77/2009

RM bere na vědomí ukončení činnosti člena redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou paní Hany Jeřábkové .
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 4-77/2009
RM bere na vědomí žádost Soukromého dětského domova SOS 92, o.p.  v  Korkyni o prominutí úhrady za neinvestiční náklady za školní docházku dětí z domova, které navštěvují školy v Mníšku, postupuje žádost k projednání do ZM a doporučuje ZM schválit prominutí platby neinvestičních výdajů za žáky.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 5-77/2009
RM v návaznosti na žádost TJ Klub Českých turistů, SOKOL Mníšek pod Brdy souhlasí se vstupem do části budovy základní školy, školní jídelny a se vstupem na školní hřiště při pořádání tradiční akce BRDSKÁ STEZKA dne 17. a 18.4.2009.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 6-77/2009
RM schvaluje poskytnutí příspěvku Kč 3.000,-- TJ KČT SOKOL Mníšek pod Brdy na organizaci a zabezpečení cen pro vítěze mezinárodního závodu BRDSKÁ STEZKA.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č. 7-77/2009
RM souhlasí s konáním tradiční akce 30.4.2009 Slet Čarodějnic na pozemku města v prostoru předzámčí.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 8-77/2009
RM bere na vědomí oznámení o projednávání Návrhu zadání územního plánu Dobříše.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 9-77/2009
RM schvaluje znění a uzavření nájemní smlouvy na pozemek č. parc.1313/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za účelem zřízení okrasného zahradnictví na dobu určitou. RM pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Petrem Fraňkem, Praha 6 – Nebušice.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 10-77
RM souhlasí s  podáním žaloby na PF ČR ve věci duplicitního vlastnictví k pozemku č. parc. 30/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy a uhrazením soudního poplatku.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 11-77/2009
RM schvaluje podání žádosti SS Křivoklát v likvidaci o koupi pozemku č. parc. 1853/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 10 m2.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 12-77/2009
RM souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku č. parc. 1858/1 o výměře 35 m2, 1858/13 o výměře 178 m2, 1858/14 o výměře 77 m2 a pozemku č. parc. 1858/15 o výměře 2 m2 od PF ČR.
RM postupuje věc k projednání do ZM.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 13-77/2009
RM souhlasí s vydáním vyhlášky č. 4/2009, kterou se ruší vyhláška č. 65/2000 o prodeji bytů v domech ve vlastnictví města.
RM souhlasí s vydáním vyhlášky č. 5/2009, kterou se ruší vyhláška č. 3/2009 o nájmu městských pozemků nesloužících k podnikání.
RM postupuje návrhy vyhlášek k projednání a schválení do ZM.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č. 14-77/2009
RM schvaluje Pravidla o nájmu městských pozemků nesloužících k podnikání.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 15-77/2009
RM schvaluje vypsání záměru na pronájem bytu 1+1 v prvním podlaží č.p. 519 panu Tomáši Balejovi na dobu určitou a to po dobu jeho pracovního poměru na MÚ Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č. 16-77/2009
RM se usnesla, že v restauračních zařízeních, která jsou umístěna v obytných domech, nebude konání akcí povolováno po 24. hodině.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č. 17-77/2009
RM souhlasí s konáním kulturní akce v provozovně Club 552 dne 3.4.2009 s tím, že akce je povolena do 24 hodin.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 18-77/2009
RM schvaluje organizační změnu MÚ Mníšek pod Brdy a to včlenění oddělení životního prostředí do Stavebního úřadu Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 19-77/2009
RM schvaluje organizační změnu MÚ Mníšek pod Brdy a to tak, že do odboru kanceláře starosty budou přeřazeny organizační složky Městské kulturní středisko a Městská knihovna Mníšek pod Brdy, které budou řízeny vedoucím kanceláře starosty.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 20-77/2009
RM nesouhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č. parc. 600 v k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu nesouladu s územním plánem.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 21-77/2009
RM nesouhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1738/32 v k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu nepředložení projektové dokumentace dle OTP.
Hlasování         PRO 4 

17:45 příchod pana Zápala – přítomno 5 členů RM 

Usnesení č. 22-77/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 292 a 293 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5 

Usnesení č. 23-77/2009
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 408/18 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 24-77/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 363 a 364 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5 

Usnesení č. 25-77/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 354 a 355 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5 

Usnesení č. 26-77/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 407/8 a 407/38 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5 

Usnesení č. 27-77/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 390 a 391 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5 

Usnesení č. 28-77/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 407/12 a 407/39 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5 

Usnesení č. 29-77/2009
RM nesouhlasí s projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení stavby „stavební úpravy a přístavba hospodářského objektu č.p. 115 na bytový dům“ včetně vodovodní a kanalizační přípojky z důvodu nesouladu s územním plánem města.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 30-77/2009
RM  nesouhlasí s rozšířením připojení č.p. 115 v Mníšku pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad z kapacitních důvodů.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 31-77/2009
RM souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 89 v kat. ú. Rymaně předem vybranému zájemci manželům Stoulilovým za cenu Kč 100,--/m2 a postupuje materiál k projednání do ZM.
Hlasování         PRO 5 

Usnesení č. 32-77/2009
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy na věcné břemeno na akci „Chouzavá, přívodní vedení, ÚPS, J-043-2-9345“ na pozemek parc. č. 2909/67 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Hlasování         PRO 5 

Usnesení č. 33-77/2009
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy na věcné břemeno na akci „Mníšek pod Brdy-Řevnická 47 RD, P-073-2-1753“ na pozemky parc. č. 1717/2, 1717/6, 1754/1, 1754/3, 1755/1, 1755/5, 1937/2, 2914/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 34-77/2009
RM doporučuje jednat se společností Č.M.S. Remízky o pozemku č. 832/4 a nesouhlasí se zřízením věcného břemene na pozemku č. parc. 824 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 5 

Usnesení č. 35-77/2009
RM souhlasí s konání akce Čarodějnické lítání na louce u Zadního rybníka dne 27.4.2009 od 15:30 do 18:30 hod.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 36-77/2009
RM doporučuje svolání rozšířené rady za účasti komise pro rozvoj města a autora návrhu studie zástavby předzámčí za účelem  jednání o dalším postupu při přípravě zástavby předzámčí.
Hlasování         PRO 5 

Usnesení č. 37-77/2009
RM souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s manžely Hruškovými na prodej pozemků města č. parc. 2170/8, o výměře 18 m2, č. parc. 2163/8 o výměře 8 m2 a č. parc. 2154/5 o výměře 11 m2.
RM postupuje výše uvedenou smlouvu k projednání a schválení zastupitelstvu města.
Hlasování         PRO 5

 

Vlastimil Kožíšek                                                          Ing. Petr Digrin Ph.D.

místostarosta                                                                       starosta

 

Vyvěšeno: 15. 4. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět