Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 76 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 11.3.2009

Usnesení č. 1-76/2009
RM schvaluje program zasedání rady 11.3.2009.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 2-76/2009
RM bere na vědomí přehled fin. prostředků města ke dne 11.3.2009.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č. 3-76/2009
RM nesouhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace na provoz protialkoholní záchytné stanice, kterou provozuje Město Příbram.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č. 4-76/2009
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku Občanskému sdružení Stéblo ve výši Kč 3.000,-- na provoz.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č. 5-76/2009
RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku DPS-DD, Mníšek pod Brdy za rok 2008 ve výši Kč 298.842,48 následovně:
převod do fondu odměn ve výši Kč 120.000,-- a převod do rezervního fondu ve výši
Kč 178.842,48.
Hlasování         PRO 4 

17:30 přišel pan Jiří Zápal - přítomno 5 radních 

Usnesení č. 6-76/2009
RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Komenského 420 za rok 2008 ve výši Kč 167.913,04 následovně:
Kč 59.006,54 převod do rezervního fondu a Kč 108.906,50 vratka na účet města –VS 47005203.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 7-76/2009
RM souhlasí s proplacením náhrady ušlé mzdy (dle výpočtu) panu Luboši Balejovi v souladu se zákonem o požární ochraně.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 8-76/2009
RM schvaluje Rozpočtové opatření  č. 1/2009.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 9-76/2009
RM bere na vědomí Usnesení Okresního soudu Praha-západ ve věci žalobce LÉTO.cz, s.r.o. proti žalovanému Město Mníšek pod Brdy a KOMWAG, a.s. o vyklizení nemovitosti.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 10-76/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Janem Mertenem na vypracování písemných dokladů pro privatizaci obecního nemovitého majetku. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 11-76/2009
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě mandátní uzavřené dne 27.5.2008 mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností INTES-BV spol. s r.o. a pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 12-76/2009
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zajištění služeb v oblasti údržby na území města Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností KOMWAG a.s.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 13-76/2009
RM schvaluje dokument Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 14-76/2009
RM bere na vědomí rezignaci pana Jiřího Vlčka na funkci velitele Sboru dobrovolných hasičů Mníšek pod Brdy a schvaluje vyplacení odměny za dlouholetou práci v SDH.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 15-76/2009
RM souhlasí s pokácením ovocných stromů dle žádosti pana Hudečkem s podmínkou náhradní výsadby.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 16-76/2009
RM souhlasí s navrženou náhradní výsadbou na  pozemku  č. parc. 2042/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM souhlasí se změnou kultury jmenovaného pozemku.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 17-76/2009
RM schvaluje vypsání veřejných zakázek malého rozsahu Parkoviště u Zdravotního střediska ulice Komenského v Mníšku pod Brdy a Rekonstrukce ulice Jana Šťastného.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 18-76/2009
RM jmenuje výběrovou komisi na veřejnou zakázku Parkoviště u Zdravotního střediska ulice Komenského v Mníšku  pod Brdy a na veřejnou zakázku Rekonstrukce ulice Jana Šťastného v následujícím složení:
členové komise - Ing. Josef Pícha, Jaroslav Bednář, RNDr. Milan Brabenec,
náhradníci – Ing. Petr Digrin Ph.D., Vlastimil Kožíšek, Jiří Zápal.
Jmenovaná komise bude v obou případech zároveň komisí pro otevírání obálek s nabídkami a komisí hodnotící.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 19-76/2009
RM schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu Hrubá stavba provozního objektu rekreačního a sportovního areálu Rymaně.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 20-76/2009
RM jmenuje výběrovou komisi na veřejnou zakázku Hrubá stavba provozního objektu rekreačního a sportovního areálu Rymaně v následujícím složení:
členové komise - Ing. Josef Pícha, Jaroslav Bednář, RNDr. Milan Brabenec,
náhradníci – Ing. Petr Digrin Ph.D., Vlastimil Kožíšek, Jiří Zápal.
Jmenovaná komise bude zároveň komisí pro otevírání obálek s nabídkami a komisí hodnotící.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 21-76/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo: Přípojky ve veřejné části – kanalizace Rymaně II. etapa. Smlouva je uzavírána mezi Městem Mníšek pod Brdy, jako objednatelem 1 a dalšími 18 objednali na straně jedné a zhotovitelem, firmou AQUARIUS s.r.o., na straně druhé. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 22-76/2009
RM nesouhlasí s pronájmem pozemku č. parc. 1000/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu lokační podmínky dané při převodu pozemku od Ministerstva vnitra.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 23-76/2009
RM souhlasí s přestěhováním pana Vitáska do objektu  Hladový vrch v nejkratším možném termínu.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 24-76/2009
RM schvaluje záměr pronajmout místnost v ubytovně Hladový vrch předem vybraným zájemcům, panu Pavlu  Fuchmanovi a Janu Fouknerovi.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 25-76/2009
RM souhlasí s pronájmem nebytových prostor – současné kanceláře pojišťovny – na dobu 30 dnů předem vybranému zájemci panu Radoslavu Řiháčkovi.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 26-76/2009
RM souhlasí s vypsáním záměnu pronajmou prostory v přízemí domu č.p. 17 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za Kč 70/m2/měsíc předem vybranému zájemci Radoslavu Řiháčkovi.
Hlasování         PRO 5 

Usnesení č. 27-76/2009
RM souhlasí s uzavřením smluvního vztahu mezi manžely Pečenými a Městem Mníšek pod Brdy ve smyslu zajištění svahu mezi rekultivovanou skládkou a pozemkem ve vlastnictví manželů Pečených.
Hlasování         PRO 5 

Usnesení č. 27a-76/2009
RM pověřuje OSMI přípravou smlouvy na majetkoprávní vyrovnání mezi Městem Mníšek pod Brdy a manžely Pečenými.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 28-76/2009
RM souhlasí s projektem a následnou realizací stavby PS 967 Mníšek pod Brdy – Hladový vrch č. stavby IV-12-6006520. RM souhlasí se vstupem na pozemky města dle žádosti č.j. 1561/09 ze dne 9.2.2009.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 29-76/2009
RM souhlasí se změnou užívání stavby objektu č. 16 ÚVR Mníšek pod Brdy č-č.- 1988/15 „Překladiště komunálního odpadu v areálu ÚVR Mníšek pod Brdy“ za následujících podmínek:
1) společnost UVR, a.s. doloží že:
    a) betonová podlaha objektu obsahuje funkční izolaci proti průniku případných škodlivin do spodních vod
    b) před zahájením provozu překladiště budou otvory ve stěnách objektu zakryty ve smyslu přiložené výkresové dokumentace
2) provozovatel budoucího překladiště komunálního odpadu písemně vysvětlí:
    a) způsob manipulace s otvíráním a zavíráním vrat objektu (ruční nebo motorické?)
    b) způsob manipulace s rozměrnými víky na kontejnerech.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 30-76/2009
RM souhlasí se záměrem společnosti KONSIG CZ, a.s. provozovat mobilní sběr odpadu za podmínky že je nutné zpřesnit, zda se bude jednat o Mobilní sběrnu odpadů Kovošrotu Kladno, a.s. nebo Mobilní sběrnu odpadů KONSIG CZ, a.s.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 31-76/2009
RM souhlasí s provozováním zařízení „Sběrna kovů KONSI Mníšek pod Brdy“ za podmínek, že je nutné požádat budoucího provozovatele o doplnění, popř. vyžádat zpracování dokumentace pro posouzení podle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí s ohledem na množství přijímaných odpadů.

            V provozním řádu zařízení se uvádí, že bude prováděna úprava odpadů spočívající v čištění znečištěných kovových odpadů, přičemž není uvedeno na jakém zařízení se toto čištění bude provádět a jaké bude nakládání se vzniklými odpady.

            Dále provozní řád zařízení uvádí, že při činnosti firmy mohou a budou vznikat odpady kat. č. 16 01 04 Autovraky. Domníváme se, že autovraky budou do zařízení přijímány a tudíž nebudou v zařízení vznikat.

            Po vyjasnění příp. doplnění žádosti a provozního řádu zařízení provozovatelem nemá Město Mníšek pod Brdy námitek k udělení souhlasu k provozování zařízení – Sběrna kovů – Mníšek pod Brdy. Požaduje však, aby v zařízení nebyly na volné ploše shromažďovány přijímané odpady, které by mohly ohrozit povrchové spodní vody.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 32-76/2009
RM souhlasí se záměrem zařízení na recyklaci plochých typů televizních obrazovek – LCD a plazma firmy Aquatest a.s.
RM nemá námitek k realizaci předloženého záměru a nepožaduje další hlubší posuzování záměru. RM souhlasí s návrhem zpracovatele oznámení, uvedeným v kapitole D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů, realizovat tato doporučení a o jejich výsledku informovat odbor životního prostředí města.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 33-76/2009
RM schvaluje organizační opatření a dokument „Pružná pracovní doba zaměstnanců organizačních složek města“.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 34-76/2009
RM schvaluje výši poplatků za výlep plakátů (obdobných tiskovin) následovně:

Formát:            cena 1 týden:               cena 1 měsíc:

A5                   Kč 10,--/ks                   30,--/ks

A4                   Kč 15,--/ks                    40,--/ks

A3                   Kč 30,--/ks                    90,--/ks

A2                   Kč 50,--/ks                 Kč 120,--/ks  

Pravidelný den výlepu je stanoven na každý čtvrtek v týdnu. V jiné dny se budou plakáty vylepovat podle naléhavosti potřeby a bude účtován manipulační poplatek 20%.

Výlep plakátů organizačně zajišťuje MKS a bude prováděn pověřenými pracovníky.

Plakáty, u nichž nebyl uhrazen poplatek, budou z oficiálních výlepových ploch města odstraňovány. Neregistrovaný výlep může být posuzován jako nelegální a tedy v rozporu s obecně platnou vyhláškou města, přičemž organizátorovi může být udělena pokuta až do výše 5.000,-- Kč.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 35-76/2009
RM souhlasí s konáním závodu v orientačním běhu dne 4.4.2009 v době od 10 do 15 hodin, který pořádá universitní sportovní klub Praha, oddíl orientačního běhu.
RM souhlasí s konáním výše uvedené akce za splnění podmínky dodržení pořádku při akci a uklizení trasy po skončení akce.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 36-76/2009
RM souhlasí s pronájmem pozemku č. parc.1313/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za navrhovanou cenu Kč 100,--/m2 za podmínky realizace předloženého záměru. Pronájem bude maximálně na 2 roky. Nájemní smlouva na dobu určitou za podmínky dané záměrem.
RM schvaluje vypsat záměr pronajmout část výše uvedeného pozemku předem vybranému zájemci Petru Fraňkovi, Na Parcelách 265, 164 00 Praha 6, Nebušice.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 37-76/2009
RM souhlasí s rozdělením pozemků ve společném vlastnictví paní Marie Marouškové, Věry Suché a Anny Feřtové v k.ú. Mníšek pod Brdy na jednotlivé díly – dle návrhu uvedeného v žádosti č.j. 2150/2009.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 38-76/2009
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1738/7 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí k možnosti připojení.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 39-76/2009
RM souhlasí se stavbou „Mníšek pod Brdy, lokalita A-TRIO, ul. V Lipkách“a napojením na technickou a dopravní infrastrukturu v Mníšku pod Brdy.
RM v návaznosti na usnesení č. 28-61/2008 uvolňuje pro lokalitu A-TRIO, ul. V Lipkách kapacitu vodního zdroje dle smlouvy o spolupráci schválené zastupitelstvem města dne 26.2.2009.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č.  40-76/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 343 a 344 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5 

Usnesení č. 41-76/2009
RM souhlasí se stavbou rekreačního objektu na pozemku č. parc. 2200/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 42-76/2009
RM nesouhlasí s PD na stavbu rodinného domu na pozemku č. parc. 462 v k.ú. Rymaně.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 43-76/2009
RM souhlasí se stavbou vodovodních a kanalizačních řadů pro lokalitu Za Rybníky a vstupem na pozemek města č. parc. 73/11 v k.ú. Stříbrná Lhota a č. parc. 1020 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM souhlasí s napojením lokality na ČOV Mníšek pod Brdy.
RM v návaznosti na usnesení č. 28-61/2008 uvolňuje pro tuto lokalitu kapacitu vodního zdroje.
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na pozemek parc. č. 73/11 v k.ú. Stříbrná Lhota a pozemek č. parc. 1020 v k.ú. Mníšek pod Brdy za účelem zřízení vodovodních a kanalizačních řadů firmy  KINSU.CZ s.r.o.  a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 44-76/2009
RM bere na vědomí zpětvzetí žádosti o pořízení regulačního plánu na žádost – navrhovatel: ČMS Remízky s.r.o.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 45-76/2009
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1288/14 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 46-76/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o nájmu nebytového prostoru v č.p. 519 a pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Záchrannou službou ASČR Praha-západ.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 47-76/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví k majetku České republiky (§ 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.).
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi přejímajícím - Město Mníšek pod Brdy a předávajícím – Česká republika – Ministerstvo vnitra.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 48-76/2009
RM souhlasí s pronájmem nebytového prostoru, místnosti o rozloze 22 m2 v č.p. 449 za částku Kč 70,-/m2/měsíc, tj. 1.540 Kč/měsíc. RM souhlasí s vypsáním záměru pronajmout výše uvedenou místnost předem vybranému zájemci panu Tomáši Balejovi.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 49-76/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen  pro vodohospodářské stavby - vrt, ochranné pásmo a spojovací vodovodní potrubí umístěné na pozemcích č. parc. 1949/1, 1956/3, a 1955/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Karlem Léblem.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 50-76/2009
RM schvaluje vypsání záměru učinit změnu dosavadního pronájmu uzavřeného dne 19.12.2001 Smlouvou o nájmu domu č.p. 291, pozemku č. parc. 2250, 2251 a 2252 v k.ú. Mníšek pod Brdy, předem vybraným zájemcům manželům Vlastimilu a Miloslavě Kožíškovým. Změna spočívá v účelu nájmu: restaurace bude změněna na rozšíření pensionu a prodejna bude změněna na kancelář firmy a prodejnu polystyrénových výrobků.
Hlasování         PRO 5


Vlastimil Kožíšek v.r.                                                    Ing. Petr Digrin Ph.D.,v.r.
místostarosta                                                               starosta

Vyvěšeno: 23. 3. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět