Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 75 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 12.2.2014 (Výpis)

 Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                       místostarosta: Vlastimil Kožíšek                      
                       radní: Milan Vyskočil
                       radní: Aleš Krákora
                       radní: Jiří Zápal (od 15:15 hod.)                   

                       tajemnice: Věra Landová

                       zapisovatel: Jaroslava Svitálková

 

  Zahájení

 

Usnesení č. 1-075/2014

RM schvaluje program 75. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 12.2.2014.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 2-075/2014

RM souhlasí se stavbou nového energetického zařízení „kNN pro p.č. 1746/1, IV-12-6017146“ vstupem na pozemek p.č. 1749/3 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že stavebník oznámí Městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby „kNN pro p.č. 1746/1, IV-12-6017146“ umístěné do pozemku p.č. 1749/3 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-075/2014

RM souhlasí se stavbou garáže  na pozemku p.č. 1491 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-075/2014

RM souhlasí s projektem stavby IV-12-6016973, P 5132 Stříbrná Lhota, kNN pro p.č. 18/1, následnou realizací  a vstupem na pozemek p.č. 148/7 k.ú. Stříbrná Lhota za podmínky, že stavebník oznámí městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby IV-12-6016973,  umístěné do pozemku p.č. 148/7 k.ú. Stříbrná Lhota.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-075/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby domovní přípojky elektro pro p.č. 1579 k.ú.Mníšek pod Brdy, vstupem na pozemek p.č. 1575/1 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že stavebník oznámí Městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-075/2014

RM souhlasí  s hostováním atrakcí na Skalecké pouti v Mníšku pod Brdy ve dnech 14.- 21.7. 2014 za podmínky uzavření smlouvy o pronájmu pozemků se stejnými podmínkami jako v roce 2013.

RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o pronájmu pozemků parc.č. 347/1, 347/3. 347/6 a 344 v k.ú. Mníšek pod Brdy s panem Emilem Kopeckým za účelem zajištění pouťových atrakcí ve dnech 14.-21.7. 2014 a pověřuje starostu jejím podpisem.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-075/2014

RM souhlasí se s výměnou oplocení na  pozemku p.č. 1513, p.č. 1522/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-075/2014

RM souhlasí s návrhem „Dohody o ukončení smluvního vztahu plynoucího ze smlouvy o nájmu pozemku a dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku“ a pověřuje starostu podpisem této dohody.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-075/2014

RM souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 2714/97 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně stavby přípojky na  elektrickou energii a plyn.

RM souhlasí s připojením na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí s likvidací dešťových vod na pozemku investora.

Ohledně napojení pozemku p.č. 2714/97 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 2714/57 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti OS Real, s.r.o.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-075/2014

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky k rekreačnímu objektu č.ev. 548, s připojením pozemků p.č. 77, p.č. 78 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň  upozorňujeme   vlastníka   tohoto   pozemku, že  nabytím  právní  moci  rozhodnutí  o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-075/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením pojistné smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a pojišťovnou Uniqa pojišťovna, a.s.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-075/2014

RM souhlasí s připojením pozemků p.č. 344, p.č. 346 k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační řad.

Zároveň  upozorňujeme   vlastníka   těchto   pozemků, že  nabytím  právní  moci  rozhodnutí  o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-075/2014

RM souhlasí s připojením pozemků p.č. 342, p.č. 343 k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační řad.

Zároveň  upozorňujeme   vlastníka   těchto   pozemků, že  nabytím  právní  moci  rozhodnutí  o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Příchod p. Zápal 15:15 hod – přítomno 5 radních

 

Usnesení č. 14-075/2014

RM souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 65/2 k.ú. Rymaně.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-075/2014

RM souhlasí s připojením pozemků p.č. 208/2, p.č. 208/4 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň  upozorňujeme   vlastníka   těchto   pozemků, že  nabytím  právní  moci  rozhodnutí  o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-075/2014
RM souhlasí s odkupem pozemku p.č. 1339/2 k.ú. Mníšek pod Brdy o rozloze 72m2 za cenu 50,- Kč/1m2.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-075/2014

V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Rada Města z došlých nabídek na zakázku „Stavební úpravy a rozšíření kapacity ZŠ Mníšek pod Brdy“ vybírá nabídku společnosti WALCO CZ, s.r.o. Rada Města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem a vítězem soutěže a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-075/2014

RM souhlasí s přístavbou rodinného domu č.p. 1173 na pozemku p.č. 1341/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 19-075/2014

RM souhlasí s pokácením jednoho stromu – ořechu u hasičské zbrojnice v Mníšku pod Brdy z důvodu špatného zdravotního stavu. (Dutý kmen i větve.)

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-075/2014

RM souhlasí s pokácením jednoho stromu – lípy na Skalecké ulici na pozemku č. parc. 2935 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-075/2014

RM souhlasí s pokácením tří ovocných stromů (dvě jabloně a jedna hrušeň) na pozemku č. parc. 1846/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22 -075/2014

RM schvaluje odměnu SDH Stříbrná Lhota ve výši 3000,- Kč za pomoc při organizování Skalecké pouti 2013.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23 -075/2014

RM souhlasí s uzavřením Dohod o odměnách za pomoc při povodních 2013 s členy JSDH dle předloženého seznamu, v celkové hodnotě 109.000,- Kč.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-075/2014

RM bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací Městského úřadu Mníšek pod Brdy za rok 2013 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a nařízení vlády č. 364/1999 Sb..

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25 -075/2014

RM ruší usnesení RM č. 44-71/2009 o odměně členům Komise k projednávání přestupků města Mníšek pod Brdy za jednu účast na jednání ve výši 500,- Kč.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26 -075/2014

RM schvaluje odměnu členům Komise k projednávání přestupků města Mníšek pod Brdy ve výši 125,- Kč za 1 hodinu účasti na jednání KPP.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  Růzé

 

Usnesení č. 27-075/2014

RM souhlasí s převodem výsledku hospodaření ZŠ Komenského 886 za rok 2013 ve výši
Kč 359,03 do rezervního fondu školy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 28 -075/2014

RM bere na vědomí a souhlasí se zvýšením stravného od 1.3.2014 ve školní jídelně Mníšek pod Brdy pro žáky a zaměstnance školy o Kč 2,- za 1 oběd a pro cizí strávníky o Kč 3,- za 1 oběd.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  FO

 

Usnesení č. 29-074/2014

RM souhlasí s navýšením ceny stravného (5-12 hodin) a 1 ks stravenky na 80,- Kč s platností od 1.3.2014.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  OKS

 

Usnesení č. 30-075/2014

RM bere na vědomí rezignaci pana Filipa Tallera ze dne 28.1.2014 na členství v Komisi pro ÚP.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 31-075/2014

RM jmenuje pana Radima Hrehu členem Komise pro ÚP.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 1

 

Usnesení č. 32-075/2014

RM jmenuje pana Romana Procházku členem Komise pro ÚP.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 33-075/2014

RM souhlasí s přijetím sponzorských darů pro MŠ 9, května Mníšek pod Brdy  za kalendářní rok 2013 dle soupisu.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 34-075/2014

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky a připojuje se tím ke  kampani„Vlajka pro Tibet“ dne 10.3.2014.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 35-075/2014

RM projednala a schválila úpravu velikosti prodejních stánků a poplatky za prodejní stánky umístěné během Skalecké pouti 2014:

- platba 100,- Kč za stánek prodejce s doložitelně farmářským nebo řemeslným zbožím

- platba 200,- Kč za stánek velikosti (délky) 2 m a méně,

- platba 300,- Kč za stánek velikosti (délky) 3 m a méně,

- platba 400,- Kč za stánek velikosti (délky) 3 – 5 m,

- větší (delší) stánky se nepovolují,

- šířka (hloubka) stánků nesmí přesáhnout 3 m,

- poplatky vybírají a hradí se výhradně strážníkům městské policie na místě samém

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 36-075/2014

RM souhlasila se zněním a uzavřením SOD mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou Tost.cz, s.r.o. na akci Rekonstrukce ulice Nová.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 37 -075/2014

RM souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu, projektová dokumentace pro provedení stavby – zadávací dokumentace zkapacitnění ČOV Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje OSMI vypsáním výběrového řízení a výběrem zhotovitele zakázky.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 38 -075/2014

RM souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na technický dozor investora pro akci zkapacitnění ČOV Mníšek pod Brdy.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 39 -075/2014

RM souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu, projektová dokumentace pro provedení stavby kompostárna v Mníšku pod Brdy.

RM pověřuje OSMI vypsáním výběrového řízení a výběrem zhotovitele zakázky.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 40 -075/2014

RM souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na technický dozor investora pro akci kompostárna v Mníšku pod Brdy.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 41-075/2014

RM souhlasí s vyhlášením výběrového řízení zakázky na dodavatele stavby Sběrný dvůr tříděného odpadu - II. etapa

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 42-075/2014

RM jmenovala výběrovou komisi pro výběrové řízení "Sběrný dvůr tříděného odpadu – II. etapa" ve složení:
členové: Vlastimil Kožíšek, Josef Pícha, Jan Junek, Vladimír Málek, Karel Vejmola.
náhradníci: Jaroslav Bednář, Petr Digrin, Lenka Petříková, Jan Hříbal, Miloš Navrátil
Komise bude zároveň komisí pro otevírání obálek s nabídkami i komisí pro hodnocení nabídek.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

       místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 20. 2. 2014

Datum sejmutí: 8. 3. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět