Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 75 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 18.2.2009

Přítomni 4 radní 

Usnesení č. 1-75/2009
RM schvaluje program zasedání RM 18.2.2009
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 2-75/2009
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 18.2.2009
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 3-75/2009
RM projednala návrh změny zřizovací listiny DPS-DD a rozhodla, že ke dni nabytí účinnosti nové Zřizovací listiny Domova pro seniory Pod Skalkou, Mníšek pod Brdy budou vypovězeny všechny nájemní smlouvy na nebytové prostory v DS z důvodu faktické změny pronajímatele.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 4-75/2009
RM souhlasí se změnou Zřizovací listiny příspěvkové organizace Domu pečovatelské služby – Domova důchodců v Mníšku pod Brdy a postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu města.
RM doporučuje ZM schválení nové Zřizovací listiny Domova pro seniory Pod Skalkou, Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 5-75/2009
RM schvaluje umístění pana J. V., bytem Trnová,  k trvalému pobytu v DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 6-75/2009
RM schvaluje umístění paní Z. T., bytem Pardubice, k trvalému pobytu v DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 7-75/2009
RM doporučuje ZM schválit prodej a vypsání záměru prodeje objektu kina a č.p. 17 předem vybranému zájemci společnosti De Barons Management s.r.o. za Kč 4.000.000,- za podmínky realizace projektu přestavby dle varianty B.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 8-75/2009
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu IV-12-6006659 Mníšek pod Brdy-kNN pro č.p. 115, která bude umístěna na pozemku č. parc. 1295 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č. 9-75/2009
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci se společností Kinsu CZ s.r.o. a postupuje smlouvu k projednání do ZM.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 10- 75/2009
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci se společností ATRIO Bydlení, s.r.o. a postupuje smlouvu k projednání do ZM.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 11-75/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o pronájmu pozemku č. parc. 347/1, 347/3, 347/6 a 344 v kat. území Mníšek pod Brdy za účelem zajištění Skalecké pouti.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Emilem Kopeckým.
Hlasování         PRO 

Usnesení č. 12-75/2009
RM doporučuje ZM zrušení vyhlášky č. 65/2000 o prodeji bytů v domech ve vlastnictví města.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č. 13-75/2009
RM doporučuje ZM schválení OZV č. 3/2009 O nájmu městských pozemků nesloužících k podnikání.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 14-75/2009
RM doporučuje schválit cenu za pronájem nebytových prostor v objektech města a to minimálně Kč 70,-/m2/měsíc. RM doporučuje tento návrh ke schválení ZM.
RM rovněž doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 9 z 27.1.2000 o pronájmech nebytových prostor ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 15-75/2009
RM doporučuje ZM města přijmout následující usnesení:

ZM schvaluje:

1) vypsat za podmínek podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve zn.pozdějších předpisů, záměr prodat bytové jednotky bytového domu č.p. 836 a č.p. 837 a spoluvlastnický podíl na  společných částech budovy čp. 836 a 837 v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybraným zájemcům – dosavadním nájemníkům bytů. Typ bytu 2+1 za cenu 880.000,- Kč,  typ bytu 3+1 za cenu 1.630.000,- Kč,  typ bytu 4+1 za cenu 2.000.000,- Kč. 

Tyto ceny budou sníženy v případě, že dosavadní nájemník bytů  nevlastní nemovitost určenou k trvalému bydlení nebo spoluvlastnický podíl k nemovitosti určené k trvalému bydlení, a to k datu 31.1.2009, s tím, že ceny za jednotlivé bytové jednotky jsou stanoveny dle typu jednotlivých bytů takto:

Typ bytu 2+1 za cenu 230.000,- Kč,  typ bytu 3+1 za cenu 410.000,- Kč,  typ bytu 4+1 za cenu 500.000,- Kč. 

2) byty mohou být prodány za následujících podmínek:

a)      kupující nesmí být ke dni podpisu kupní smlouvy dlužníkem za nájemné

b)      kupující nesmí být ke dni podpisu smlouvy dlužníkem vůči městu Mníšek pod Brdy

c)      v případě, že nájemce užívá byt řádným způsobem

3) po stanovení ceny bytů obdrží nájemci b.j. v domě nabídku k převodu bytu obsahující všechny podmínky převodu spolu s návrhem smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, přičemž budou zároveň poučeni o lhůtách, které mají podle § 22  zákona o vlastnictví bytů k uplatnění jejich přednostního  práva na nabytí bytu:

a) šestiměsíční lhůta k akceptaci koupě po doručení nabídky; není-li v této  lhůtě nabídka nájemcem bytu přijata, může být bytová jednotka převedena jiné osobě

b) roční lhůta po uplynutí výše uvedených šesti měsíců, ve které má nájemce bytu předkupní právo podle § 606 občanského zákoníku. Smlouvu o převodu bytu je nájemce povinen uzavřít do tří měsíců od doručení druhé nabídky, jinak právo na přednostní nabytí bytu zaniká.

 

ZM schvaluje:

vypsat záměr prodat bytovou jednotku …… v domě č.p. 836 a spoluvlastnický podíl k domu čp. 836 a 837 v k.ú. Mníšek pod Brdy za cenu minimálně 2,000.000,- Kč,   (obálkově). 

Usnesení č. 16-75/2009
RM doporučuje ZM  schválit Kupní smlouvu se státním podnikem Lesy ČR na koupi pozemku č. parc. 1615 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 17-75/2009
RM souhlasí s vypsáním záměru prodat pozemky č. parc. 1766/43-49 pod řadové domy a postupuje věc k projednání a schválení ZM.
Hlasování        PRO 4 

Usnesení č. 18-75/2009
RM ruší usnesení č. 11-69/2008 ze dne 3.12.2008 o schválení uzavření nájemní smlouvy s panem Františkem Fučíkem.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 19-75/2009
RM  revokuje usnesení č. 25-69/2008 ze dne 3.12.2008 na nové znění:
RM souhlasí se změnou stavby před dokončením dle projektové dokumentace
zpracované Ing. Miroslavem Polterem v 10/2008. Vodní díla (vodovod, splašková
kanalizace, odlučovač tuků, čerpací stanice, děšťová kanalizace, odlučovač ropných
látek a prodoužení výústě) související se stavbou prodejny Plus v ulici Pražská
v Mníšku pod Brdy jsou na pozemcích uvedených ve stávajících rozhodnutích
SÚ 9806/05-747/05-MpB ze dne 14.2.2006,  ŽP(MEUC-026060/2007/V/Dvo-SP
ze dne 24.7.2007 a ŽP/MEUC-017432/2008/V/Dvo-R ze dne 11.4.2008, které
již byly RD odsouhlaseny, nové pozemky dotčeny nejsou.
Hlasování         PRO 4
 

Usnesení č. 20-75/2009
RM revokuje usnesení č. 16-73/2009 rady města ze dne 28.1.2009 na nové znění:
RM souhlasí s prodejem pozemků č. parc.2170/8 o výměře 18 m2, č. parc. 2163/8 o výměře 8 m2 a č. parc. 2154/5 o výměře 11 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za navrhovanou cenu Kč 100,-/m2 a s tímto stanoviskem postupuje žádost k projednání ZM.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č. 21-75/2009
RM souhlasí s dočasnou stavbou dřevěného skladu zahradního nářadí na pozemku města
č. parc. 1292/1 za podmínky, že po ukončení nájmu bude pozemek uveden do původního stavu.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 22-75/2009
RM nesouhlasí se směnou pozemků č. parc. 2096/1, 2096/2, 2096/3, 2103 a 2113/3 ve vlastnictví města za pozemky č. parc. 2091/2, 2091/5, 2092/3 ve vlastnictví pana Antonína Vašíčka, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy a postupuje věc k projednání do ZM.

Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 23-75/2009
RM souhlasí s prodejem části pozemku č. parc. 6/7 k. ú. Rymaně, který navazuje na pozemek manželů Rážových č. parc. 98 – zast. plocha. Požadovaná výměra cca 4 m2.
RM postupuje žádost k projednání do ZM s návrhem prodejní ceny Kč 100,-/m2.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 24-75/2009
RM bere na vědomí odvolání paní Lucie Foldinové proti rozhodnutí města ve věci „Nástavba a stavební úpravy MŠ Nová – zkapacitnění o jednu třídu“ a postupuje dopis do ZM.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 25-75/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 408/4 a 408/13 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 26-75/2009
RM souhlasí s připojením na vodovodní řad pro pozemek č. parc. 1225 a 1226 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 27-75/2009
RM souhlasí s převzetím pozemků pod komunikacemi č. parc. 996/1, 996/21, 996/25, 996/35, 996/62, 996/65, 996/78 do majetku města po skončení stavební činnosti v lokalitě na Madlenkách a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na tyto komunikace a postupuje věc k projednání do ZM.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č. 28-75/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na pozemek č. parc. 2900/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy za účelem zřízení vodovodní a kanalizační přípojky pro pozemek č. parc. 415/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování         PROP 4 

Usnesení č. 29-75/2009
RM souhlasí s udělením licence společnosti Martin Uher, spol. s r.o. na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linku 290690 Dobřichovice, nádraží – Mníšek pod Brdy, náměstí – Kytín.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 30-75/2009
RM souhlasí s udělením licence společnosti PROBO BUS a.s. na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linku 301094 Dobříš-Praha.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 31-75/2009
RM nesouhlasí s navrženým umístěním posilovací stanice AT – voda Madlenka a doporučuje dohodnout podmínky pro její přesun na pozemek č. parc. 996/21 za plotem.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 32-75/2009
RM souhlasí s architektonickým návrhem stavby RD na pozemku č. parc. 575/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 33-75/2009
RM nesouhlasí s návrhem stavby RD na pozemku č. parc. 1288/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu nesouladu PD stavby RD s ÚPD města.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č. 34-75/2009
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 996/48 a 996/49 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 35-75/2009
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1738/25 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí k možnosti napojení.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 36-75/2009
Rada města jménem zadavatele rozhodla, na základě výsledků hodnotící komise, o přidělení podlimitní veřejné zakázky „Kanalizace a vodovod Mníšek pod Brdy“ uchazeči AQUARIUS s.r.o.  
Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se společností AQUARIUS s.r.o.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 37-75/2009
RM bere na vědomí vyjádření AK Málek, Mrzena, Morvay  k věci - právo nájmu společnosti LÉTO.cz, s.r.o. k nebytovým prostorám a k pozemkům.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 38-75/2009
RM souhlasí s konáním akce v provozovně Club 552, Rudé Armády 552, dne 20.2.2009 v době od 20:00 do 24:00 hod.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 39-75/2009
RM souhlasí s převedením částky Kč 52.796,96 z rezervního fondu MŠ Nová na uhrazení ztráty za rok 2008.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 40-75/2009
RM schvaluje Kriteria přijetí dětí do MŠ Nová pro rok 2009/2010.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 41-75/2009
RM bere na vědomí informaci o kapacitě školy ZŠ Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 42-75/2009
RM schvaluje vyplácení nenárokové částky platu ředitelce ZŠ Komenského 420, paní
Mgr. Alici Vejmolové, dle návrhu z účelové dotace MŠMT č.j. 24130/2008-26
a to měsíčně v období únor až prosinec 2009.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 43-75/2009
RM schvaluje vyplácení nenárokové částky platu ředitelce ZŠ Komenského 886, paní
Mgr. Bohumile Pallagyové, dle návrhu z účelové dotace MŠMT č.j. 24130/2008-26
a to měsíčně v období únor až prosinec 2009.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 44-75/2009
RM schvaluje vyplácení nenárokové částky platu ředitelce MŠ 9. května, paní Bc. Marii Šretrové, dle návrhu z účelové dotace MŠMT č.j. 24130/2008-26 a to měsíčně v období únor až prosinec 2009.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 45-75/2009
RM schvaluje vyplácení nenárokové částky platu ředitelce MŠ Nová, paní Mgr. Marcele Krákorové, dle návrhu z účelové dotace MŠMT č.j. 24130/2008-26 a to měsíčně v období únor až prosinec 2009.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 46-75/2009
RM schvaluje doplnění redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou  o pana Miloše Navrátila a paní Růženu Langerovou.
Hlasování         PRO 4 

Usnesení č. 47-75/2009
RM bere na vědomí informaci o možnosti bezúplatného převodu vyřazeného vozidla od Policie ČR.
Hlasování         PRO 4 

Zasedání bylo ukončeno ve 22:15 hod.

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                          Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.
místostarosta                                                     starosta

Vyvěšeno: 2. 3. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět