Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 74 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 29.1.2014

 Přítomni:          starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (od 18 hod.)

                      

                        tajemnice: Věra Landová

                        zapisovatel: Jaroslava Svitálková

           

  Zahájení

Usnesení č. 1-074/2014

RM schvaluje program 74. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 29.1.2014.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  STAROSTA

Usnesení č. 2-074/2014

RM souhlasí se zněním Zásad č. 1/2014, které stanoví pravidla pro vydávání vjezdových karet do vymezených oblastí města Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-074/2014

RM bere na vědomí informace AK Rakovský & Partners s.r.o.. ve věci mimosoudního vyrovnání mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Penny Market s.r.o.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-074/2014

RM souhlasí s čerpáním Kč 20.260,24 z rezervního fondu ŠJ Mníšek pod Brdy na kuchyňské vybavení a Kč 8.960,- z FRIMU na opravy kuchyňského vybavení.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-074/2014

RM souhlasí s doplněním dovybavení školní kuchyně o nerezovou digestoř nad konvektomat, vstupní stůl s dřezem do nové myčky a změkčovač vody před konvektomat.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-074/2014

RM projednala návrh na složení výběrové komise pro výběrové řízení „Obnova zeleně v Mníšku pod Brdy“ a jmenovala komisi následovně:

členové: Ing. Jiří Rom, František Keyř, Ing. Pavla Duchoňová, RNDr. Milan Brabenec, Ing. Taťána Belúchová,

náhradníci: Ing. Lucie Vorlová, Vladimír Smetana, Ing. Jaroslav Salava Ph.D., Lenka Petříková, Miluše Ptáčková.

Komise bude zároveň komisí pro otevírání obálek s nabídkami i komisí pro hodnocení nabídek.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-074/2014

RM souhlasí s návrhem  a jmenuje navržené členy výběrové komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Stavební úpravy a rozšíření kapacity ZŠ Mníšek pod Brdy“:

Jaroslav Bednář, Ing. Pavla Duchoňová, Ing. Martin Škarda, Ing. arch. Roman Květoň,  
Ing. Martina Karafiátová, Petr Bartůněk.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Příchod pana Zápala v 18 hod. – přítomno 5 členů rady.

 

Usnesení č. 8-074/2014

RM souhlasí s pořízením keramických pecí pro potřeby ZUŠ a Družiny ZŠ a jejich instalací do prostor Družiny a ZUŠ.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   1

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                       Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

       místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 10. 2. 2014

Datum sejmutí: 26. 2. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět