Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 74 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 4.2.2009

 

Přítomni 3 radní
 
Usnesení č. 1-74/2009
RM schvaluje program zasedání rady dne 4.2.2009.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 2-74/2009
RM revokuje usnesení č. 3-72/2009 rady města ze dne 21.1.2009 a to z důvodu opravy jména člena komise Ing. Běhouna – nové znění:
RM jmenuje hodnotící komisi pro posouzení nabídek na veřejnou zakázku Kanalizace a vodovod Mníšek pod Brdy ve složení:
členové komise – Vlastimil Kožíšek, Ing. Josef Pícha, RNDr. Milan Brabenec,
Ing. Miroslav Běhoun, Věra Landová,
náhradníci: Zdena Stiborová, Bc. Marie Šretrová, Jiří Zápal, Ing. Josef Vítek, Alena Štamberková.
Rada města pověřuje tuto komisi otevíráním obálek s nabídkami uchazečů a posouzením těchto nabídek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Jednání komise se bude konat dne 5.2.2009 v 17:00 hod. v zasedací síni MÚ Mníšek pod Brdy, 1. patro, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy.
Hlasování               PRO 3
 
Usnesení č. 3-74/2009
RM nesouhlasí s navýšením rozpočtu ZŠ Komenského 886 o nevyčerpané finanční prostředky rozpočtu školy v roce 2008. Škola bude hospodařit v rámci rozpočtu 2009, případný schodek bude kryt z rezervního fondu.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 4-74/2009
RM souhlasí s proplacením částky Kč 1650,- paní Janě Bukajové za úhradu opakované zkoušky odborné způsobilosti.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 5-74/2009
RM souhlasí s ustanovením opatrovníka žalovanému panu Petru Vojtovičovi, bytem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, podle § 29/3 o.s.ř.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 6-74/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o spolupráci v souvislosti s nucenými výkony exekučních titulů.
RM pověřuje starostu  podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a soudní exekutorkou JUDr. Ingrid Švecovou.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 7-74/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene čerpání vody ze studny umístěné na pozemku parc. č. 10/1 v k.ú. Stříbrná Lhota.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Václavem Bláhou.
Hlasování         PRO 3
 
 
Usnesení č. 8-74/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zřízení a právu věcných břemen mezi Městem Mníšek pod Brdy a povinnými paní Marií Hřebíkovou, paní Annou Kvapilovou a paní Jitkou Šináglovou.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 9-74/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zřízení a právu věcných břemen mezi Městem Mníšek pod Brdy a povinným Ing. Františkem Fučíkem.
RM pověřuje starostu podpisem výše této smlouvy.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 10-74/2009
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 571/18 v k.ú. Rymaně, dle předložené dokumentace.
Hlasování         PRO 3
 
17:50 příchod pana Zápala (přítomni 4 radní)
 
Usnesení č. 11-74/2009
RM ruší usnesení č. 7-56/2005 o stanovení poplatku za přípravné práce při svatebních obřadech v areálu Skalka.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 12-74/2009
RM schvaluje účtování poplatku za přípravné práce při svatebním obřadu v areálu Skalka ve výši Kč 1.500,--.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 13-74/2009
RM ruší usnesení č. 48-116/2006 o odměňování pracovníků při svatebních slavnostních obřadech.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 14-74/2009
RM schvaluje příspěvek pracovníkům při svatebních a slavnostních obřadech:
na pracovníka Kč 150,- za obřad v obřadní den a Kč 250,- za obřad mimo obřadní den.
Hlasování         PRO4
 
Usnesení č. 15-74/2009
RM vzala na vědomí zprávu o stavu zeleně v katastru města Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4
 
 
Usnesení č. 16-74/2009
RM souhlasí s podáním žádosti o povolení kácení náletového porostu na pozemku č. parc. 134/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasován          PRO 4
 
Usnesení č. 17-74/2009
RM jednala o návrhu pana Keyře, aby děti byly v  roce jejich narození osvobozeny od poplatku za odpad. RM tuto úpravu nedoporučuje, některé poplatky již byly zaplaceny.
RM doporučuje jednat o věci při přípravě vyhlášky na příští rok.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 18-74/2009
RM pověřuje vedoucí MKS zajištěním ukončení provozu městského kina.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 19-74/2009
RM nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o vzájemné spolupráci (odchyt psů) s Městem Řevnice.a to z  ekonomických a provozních důvodů.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 20-74/2008
RM schvaluje Rozpočet města Mníšek pod Brdy pro rok 2009 včetně rozpočtového výhledu na období 2010-2012.
Hlasování         PRO 4
 
 
 
Vlastimil Kožíšek v.r.                                                       Ing. Petr Digrin Ph.D.,v.r.
místostarosta                                                                   starosta
 

Vyvěšeno: 9. 2. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět