Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 73 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 15.1.2014 (Výpis)

 Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Aleš Krákora
Omluven:           radní: Jiří Zápal

                      

                        tajemnice: Věra Landová

                        zapisovatel: Jaroslava Svitálková

     

Usnesení č. 1-073/2014

RM schvaluje program 73. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 15.1.2014.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 STAROSTA

 

Usnesení č. 2-073/2014

RM v souvislosti s plněním úkolu, vyplývajícího z jednání ZM 19.12.2013 schvaluje objednání vyhotovení  stavebního soudně znaleckého posudku na rekonstrukci náměstí F.X.Svobody u pana Ing. Cigánka.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-073/2014

RM schvaluje vypsání výběrového řízení zakázky na akci „Obnova zeleně v Mníšku pod Brdy“ dle předložené zadávací dokumentace.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-073/2014

RM souhlasí s navýšením jednoho pracovního místa v odboru  správy majetku a investic na pozici referenta a pověřuje tajemnici vypsáním výběrového řízení.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OKS

 

Usnesení č. 5-073/2014

RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Kč 2500,-  Oblastní charitě Červený Kostelec pro Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-073/2014

RM souhlasí s návrhem na udělením čestného občanství MUDr. Slavomíru Zemánkovi in memoriam a postupuje ho k projednání do zastupitelstva města.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-073/2014

Rada města byla seznámena se stížností Ing. Jiřího Starého na SÚ a  proběhlou korespondencí mezi tajemnicí a panem Ing. Jiřím Starým a neshledala na postupu tajemnice pochybení. Ve věci je postupováno dle správního řádu.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-073/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením smluv o zajištění odborné praxe studentů Martin Hejl, Jakub Šroub, Petra Číhalová a Filip Starý.

RM pověřuje starostu podpisem těchto smluv mezi Městem Mníšek pod Brdy a školou TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha s.r.o..

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

         

Usnesení č. 9 -073/2014

RM bere na vědomí informaci pana Stanislava Jiroty, že 8.4.2013 ukončil členství v Komisi pro ÚP.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

   OSMI

 

Usnesení č. 10-073/2014

RM doporučuje směnu  pozemku parc.č.187/5  - ostatní komunikace v k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 89 m2  ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy s pozemkem parc. č. 188/2 – trvalý travní porost ve vlastnictví pana T.P. o výměře 89 m2 bez doplatku.

RM souhlasí se zněním směnné smlouvy a postupuje věc k projednání  do ZM.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-073/2014

RM souhlasí s projektovou dokumentací stavby rodinného domu na pozemku p.č. 1637/2, p.č. 1636/4 k.ú. Mníšek pod Brdy, přípojky elektro, vody, jímky na splaškové vody, likvidací dešťových vod na pozemku investora, napojením na přilehlou komunikaci.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-073/2014

RM souhlasí se stavbou RD, přístřešku, bazénu, oplocení, přípojky elektro a plynu na pozemku p.č. 1937/16 k.ú. Mníšek pod Brdy, s připojením na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí s likvidací dešťových vod na pozemku investora, s napojením na veřejně přístupnou komunikaci na pozemku p.č. 1937/20, která je ve vlastnictví města.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-073/2014

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 72/10 k.ú. Stříbrná Lhota, vjezdem na pozemek z přilehlé komunikace, likvidací srážkových vod na pozemku investora.

RM souhlasí s napojením na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-073/2014

RM nesouhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 2714/95 k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu nesouladu s územní studií na danou lokalitu.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-073/2014

RM souhlasí s připojením na vodovod rekreační chaty č.ev. 1407 na pozemku p.č. 1192, p.č. 1193  k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-073/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby ,, IV-12-6012455 Mníšek pod Brdy PS 1711- Madlenky kNN pro p.č. 565“ mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako oprávněným, umístěné do pozemku p.č. 2812/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-073/2014

RM souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 352  k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-073/2014

RM souhlasí s rozdělením pozemků  p.č. 513/1, p.č. 513/2 k.ú. Rymaně na pozemky p.č. 513/1, p.č. 513/3, p.č. 513/2, p.č. 513/4 k.ú. Rymaně vzniklé dle geometrického plánu č. 471-191/2013.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-073/2014

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství v prostoru předzámčí za účelem  hostování cirkusu RODOLFO  ve dnech 4.-6.4. 2014 s tím, že upozorňuje na poplatkovou povinnost dle Vyhlášky č. 2/2003 Města Mníšek pod Brdy „O místních poplatcích“.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-073/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby  ,,IV-12-6006820 PS 967, Mníšek pod Brdy, Hladový Vrch-kNN 0.4 kV“ mezi Městem Mníšek pod Brdy a ostatními spoluvlastníky pozemků p.č. 2698/45, p.č. 2698/46 k.ú. Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako oprávněným.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-073/2014
RM souhlasí s připojením na kanalizaci stavby pro rodinnou rekreaci č. ev. 23 na pozemku p.č. 1537, p.č. 1538 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-073/2014

RM souhlasí se stavebními úpravami a přístavbou RD, stavbou bazénu, žumpy a oplocení na pozemku p.č. 2315, p.č. 2317 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-073/2014

RM souhlasí se zněním Smlouvy o úpravě nájemního vztahu a nájemném mezi p.Ing. M.Cvrčkem a p.M.Cvrčkovou a Městem Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-073/2014

RM souhlasí se směrem otevírání brány z pozemku p.č. 35/11 k.ú. Stříbrná Lhota na pozemek p.č. 35/31 k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

   Tajemnice

 

Usnesení č. 25-073/2014

RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2013 řediteli Domova pro seniory pod Skalkou, panu Janu Danielovi, ve výši dle návrhu.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-073/2014

RM revokuje usnesení č. 14-72/2013 – správné změní usnesení je:

RM souhlasí s pokácením dvou bříz na pozemku města č. parc. 1777/19  u domu č.p. 1350 v ulici Řevnická na náklady žadatele.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-073/2014

RM souhlasí s pokácením 1 topolu na pozemku č. parc. 1821/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy před domem č.p. 572.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 28-073/2014

RM v návaznosti na vyjádření dvou odborníků Ing. Pavla Borusíka a pana Pavla Jeřábka nesouhlasí s pokácením 2 kusů jehličnanů (douglaska a smrk) na pozemku č. parc. 1886/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  Různé

 

Usnesení č. 29-073/2014

RM souhlasí s prominutím částky Kč 14.996,- za úhradu neinvestičních nákladů souvisejících s povinnou školní docházkou dětí z DD Korkyně  za období 9 – 12/2012.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

  místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 22. 1. 2014

Datum sejmutí: 7. 2. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět