Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 73 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 28.1.2009

 

Přítomni 4 členové rady 
 
Usnesení č. 1-73/2009
RM schvaluje program zasedání RM pro jednání dne 28.1.2009.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 2-73/2009
RM bere na vědomí rezignaci RNDr. Milana Brabence na funkci zastupitele a člena finančního výboru ZM.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 3-73/2009
RM schvaluje rozdělení zlepšeného HV Školní jídelny za rok 2008 ve výši Kč. 66.405,22 následovně:
Fond reprodukce IM   36.523,22
Fond odměn               13.281,--
Fond rezervní               16.601,--
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 4-73/2009
RM souhlasí s uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemků města č. parc. 111 a 105 v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manželi Markétou a Petrem Šulcovými a s tímto stanoviskem postupuje smlouvu ke schválení zastupitelstvu města.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 5-73/2009
RM revokuje usnesení č. 13-71/2009 tak, že RM vydává souhlasné stanovisko
ke stavbě domovní čistírny odpadních vod na pozemku č. parc. 329/12 v k.ú. Stříbrná Lhota.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 6-73/2009
RM souhlasí se změnou užívání restaurace na rozšíření rodinného penzionu a žádost manželů Kožíškových postupuje s tímto stanoviskem k projednání do ZM.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 7-73/2009
RM souhlasí se zvýšením kapacity přechodných lůžek v domově seniorů a to ze současných 8 lůžek na 12 lůžek.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 8-73/2009
RM souhlasí se snížením kapacity lůžek v DPS Mníšek pod Brdy ze současných 33 lůžek na 29 lůžek.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 9-73/2009
RM bere na vědomí Zprávu o poskytování informací Městského úřadu Mníšek pod Brdy za rok 2008 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a nařízení vlády č. 364/1999 Sb..
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 10-73/2009
RM souhlasí se zrušením OZV č. 5/2008 a schválení nové OZV o veřejném pořádku v opraveném znění. Text nového znění vyhlášky bude předložen ke schválení ZM.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 11-73/2009
RM schvaluje sazby stravného pro účely pracovní cesty a to takto:
a) Kč 70,- trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
b) Kč 105,- trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
c) Kč 168,- trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 12-73/2009
RM souhlasí s předloženou stavební dokumentací na rekonstrukci nevyužitých suterénních prostor č.p. 555 na spisovnu MÚ Mníšek pod Brdy včetně navrženého rozpočtu projekčních prací.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 13-73/2009
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 339 a 340 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 14-73/2009
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 373 a 371 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 15-73/2009
RM souhlasí s připojením na kanalizační a vodovodní řad pro RD na pozemek č. parc. 581 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Finanční podíl na výstavbě kanalizace a vodovodu byl uhrazen v roce 2007.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 16-73/2009
RM souhlasí s prodejem pozemků č. parc.2170 a 2163/8 v k.ú. Mníšek pod Brdy za navrhovanou cenu Kč 100,-/m2 a s tímto stanoviskem postupuje žádost k projednání ZM.
Hlasování         PRO 4
 
Jiří Zápal – příchod v 17:38- přítomno 5 radních
 
Usnesení č. 17-73/2009
RM souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 275/12  v k.ú. Rymaně o výměře 53 m2 a vypsáním záměru prodat pozemek a postupuje věc k projednání ZM.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 18-73/2009
RM souhlasí se stavbou „VTL č. 296 – výměna armaturního uzlu TU 296/2 Mníšek pod Brdy“. Dotčené pozemky p.č. 1988/248 a p.č. 1989/67 nejsou ve vlastnictví města, vlastnické právo k těmto pozemkům mají fyzické osoby.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 19-73/2009
RM nesouhlasí se směnou pozemku č. parc. 2105 v k.ú. Mníšek pod Brdy v soukromém vlastnictví za pozemek stavebního charakteru ve vlastnictví Města mníšek pod Brdy.
Žádost se postupuje s tímto stanoviskem do ZM.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 20-73/2009
RM souhlasí s projektem stavby a následnou realizací PS 922 Mníšek pod Brdy – ul. Lhotecká, č. st. IE-12-6001787/1, nové kabelové vedení NN 0,4 kV pro č. e. 34.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na pozemku č. parc. 2911/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 21-73/2009
RM souhlasí s projektem stavby a následnou realizací PS 881 Mníšek pod Brdy – Na Madlenkách, č. st. IV-12-6005842, nové kabelové vedení NN 0,4 kV pro parc. č. 575/5 a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na pozemku č. parc. 2812/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 22-73/2009
RM souhlasí s navrženou směnou pozemků s Ing. Cvrčkem v rozsahu varianty I a postupuje věc k projednání do ZM.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 23-73/2009
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 571/16 v k.ú. Rymaně. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka IS k možnosti jeho připojení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 24-73/2009
RM bere na vědomí úpravy v systému sběru a likvidace komunálního odpadu.
Hlasování         PRO 5
 
 
 
Vlastimil Kožíšek v.r.                                                       Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.
místostarosta                                                                   starosta

Vyvěšeno: 9. 2. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět