Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 72 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 11.12.2013 (Výpis)

 Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal                

                        tajemnice: Věra Landová

                        zapisovatel: Jaroslava Svitálková

         

Usnesení č. 1-72/2013

RM schvaluje program zasedání rady města č. 72 ze dne 11.12.2013.

PRO 4             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

STAROSTA

 

Usnesení č. 2-72/2013

Rada města Mníšek pod Brdy schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Sportovní dvůr při ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši 5 % z celkových nákladů projektu.

PRO 4             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 3-72/2013

RM souhlasí s podáním žádosti o účelovou dotaci v rámci Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, pro JSDH Mníšek pod Brdy, kdy maximální výše dotace činí 95%, podíl města 5%. RM současně ukládá OKS součinnost s JSDH Mníšek pod Brdy pro podání žádosti.

PRO 4             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 4-72/2013

RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt  Zkapacitnění ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, ze Středočeského FROM pro rok 2014 a souhlasí se spolufinancováním projektu.

PRO 4             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

OKS

 

Usnesení č. 5-72/2013

RM bere na vědomí  informaci o konání Tříklálové sbírky ve dnech 4.1. až 5.1.2014, kterou pořádá Charita České republiky ve spolupráci s Římskokatolickou farností Mníšek pod Brdy.

PRO 4             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 6-72/2013

RM souhlasí s textem dokumentu Pravidla pro udělování čestného občanství města Mníšek pod Brdy a postupuje ho ZM ke schválení.

PRO 4             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

OSMI

 

Usnesení č. 7-72/2013

RM souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 119 – zahrada o výměře 9 m2 panu J. H. za dohodnutou cenu 13.500,- Kč. RM souhlasí se zněním a uzavřením kupní smlouvy a doporučuje ke schválení do ZM.

PRO 4             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 8-72/2013

RM souhlasí se snesením železniční vlečky KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., vstupem na pozemky ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy p.č. 2139/3, p.č. 2141/2, p.č. 2163/5 k.ú. Mníšek pod Brdy, p.č. 565/4, p.č. 592/4, p.č. 587/7, p.č. 587/3, p.č. 587/6, p.č. 587/4 k.ú. Rymaně za podmínky, že stavebník oznámí Městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.

RM souhlasí s podpisem Smlouvy o právu k provádění stavby za podmínky, že smlouva bude doplněna podmínkou snesení celé vlečky včetně pražců. Ke smlouvě je třeba doložit řádnou plnou moc k jejímu podpisu.

PRO 3             PROTI 1         ZDRŽEL SE 0

 

Příchod pana Zápala v 17:35 – přítomno 5 radních

 

Usnesení č. 9-72/2013

RM nesouhlasí s návrhem nové trasy kabelového vedení stavby č. IV-12-6015117 Mníšek-Rymaně pro P 389/1-kVN, TS,kNN z důvodu, že se jedná o změnu vedení trasy kabelového vedení v pozemku Města Mníšek pod Brdy p.č. 388 k.ú. Rymaně, která není v souladu s uzavřenou Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

PRO 5             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 10-72/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby č. IE-12-6000802 Mníšek pod Brdy, ul. Pražská, Komenského, vstupem na pozemky p.č. 2890/16, p.č. 2931/1, p.č. 2896/2, p.č. 1291/9, p.č. 1291/8, p.č. 84, p.č. 1291/11, p.č. 2891/2, p.č. 2918/1,  p.č. 2891/3, p.č. 2891/1, p.č. 1290/1, p.č. 1291/2, p.č. 2898/4, 84, p.č. 79/2, p.č. 2898/2, p.č. 81/1, p.č. 88, p.č. 1315/1, 1315/6 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že stavebník oznámí Městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO 5             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 11-72/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy budoucí o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby.

č. IE-12-6000797 Mníšek pod Brdy, Malé Náměstí, vstupem na pozemky p.č. 401/1, p.č. 402/1, p.č. 2899/1  k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že stavebník oznámí Městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO 5             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Od 18:15 probíhá společná schůze RM + FV + KV

 

Usnesení 12-72/2013

RM, na základě společného jednání KV, FV a RM, doporučuje ZM zadat zpracování stavebního soudně znaleckého posudku na akci Revitalizace náměstí F.X.Svobody.

PRO 5             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Od 19:30 pokračování jednání samotné rady

 

Usnesení 13-72/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy mandátní mezi Městem Mníšek pod Brdy a Agenturou UN-RA spol. s r.o.

RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

PRO 5             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení 14-72/2013

RM souhlasí s pokácením dvou bříz na pozemku města č. parc. 1350 v ulici Řevnická na náklady žadatele.

PRO 5             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

FO

 

Usnesení 15-72/2013

RM souhlasí s předloženým rozpočtovým opatřením č. 4/2013, postupuje ho ZM k projednání  a doporučuje jeho schválení.

PRO 5             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení 16-72/2013

RM schvaluje Časový plán tvorby rozpočtu města Mníšek pod Brdy na rok 2014.

PRO 5             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení 17-72/2013

RM souhlasí s navrženými pravidly rozpočtového provizoria města Mníšek pod Brdy a postupuje je ZM ke schválení.

PRO 5             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.

místostarosta                                                               starosta

Vyvěšeno: 18. 12. 2013

Datum sejmutí: 3. 1. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět