Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 72 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 21.1.2009

 

Přítomni 4 členové RM
 
Usnesení č. 1-72/2009
ZM schvaluje program zasedání rady města pro jednání dne 14.1.2009.
Hlasování               PRO 4
 
Usnesení č. 2-72/2009
RM schvaluje znění a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/OSMI/2008 z 19.3.2008  mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Václavem Pažoutem a pověřuje starostu jeho podpisem
Hlasování               PRO 4
 
Usnesení č. 3-72/2009
RM jmenuje hodnotící komisi pro posouzení nabídek na veřejnou zakázku Kanalizace a vodovod Mníšek pod Brdy ve složení:
členové komise – Vlastimil Kožíšek, Ing. Josef Pícha, RNDr. Milan Brabenec, Ing. Pavel Běhoun, Věra Landová,
náhradníci: Zdena Stiborová, Bc. Marie Šretrová, Jiří Zápal, Ing. Josef Vítek, Alena Štamberková.
Rada města pověřuje tuto komisi otevíráním obálek s nabídkami uchazečů a posouzením těchto nabídek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Jednání komise se bude konat dne 5.2.2009 v 17:00 hod. v zasedací síni MÚ Mníšek pod Brdy, 1. patro, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy.
Hlasování               PRO 4
 
Usnesení č. 4-72/2009
RM schvaluje znění a uzavření Dohody o vyrovnání finančních vztahů mezi Městem Mníšek pod Brdy a SVBF Praha a  pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování               PRO 4
 
Usnesení č. 5-72/2009
RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2008.
Hlasování               PRO 4
 
Usnesení č. 6-72/2009
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 21.1.2009
Hlasování               PRO 4
 
Usnesení č. 7-72/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy významného zákazníka včetně prolongačních dodatků mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností T Mobil Czech Republic a.s. a pověřuje starostu jejich podpisem.
Hlasování               PRO 4
 
Usnesení č. 8-72/2009
RM souhlasí s tím, aby splácení dluhu nájemného a penále za nebytové prostory v č.p. Pražská 17 bylo povoleno dle splátkového kalendáře a to částkou Kč 15.000,- měsíčně.
RM postupuje věc s tímto stanoviskem k projednání ZM.
Hlasování               PRO 4
 
17:42 zápal – přítomno 5 radních
 
Usnesení č. 9-72/2009
RM souhlasí s provedením oprav obecně závazných vyhlášek, ve shodě s připomínkami Oddělení dozoru MV.
Hlasování               PRO 5
 
Usnesení č. 10-72/2009
RM bere na vědomí podání výpovědi z nájmu nebytových prostor  v č.p. 17 panem Řiháčkem.
Hlasování               PRO 5
 
Usnesení č. 11-72/2009
RM nesouhlasí s dělením pozemku dle žádosti pana Berana, záležitost lze projednat pouze změnou územního rozhodnutí.
Hlasování               PRO 5
 
Usnesení č. 12-72/2009
RM schvaluje směrnici Režim sociálního fondu včetně Rozpočtu sociálního fondu pro rok 2009.
Hlasování               PRO 5
 
Usnesení č. 13-72/2009
RM požaduje doplnit rozpočet města o vratky dotací ze SFŽP a ERDF ve vztahu ke skutečnému datu přijetí dotace.
Hlasování               PRO 5
 
Usnesení č. 14-72/2009
RM pověřuje vedoucího OSMI zpracováním nového nařízení města o stanovení podmínek pronájmu nemovitého majetku města z důvodu, že od roku 1997 nebyly valorizovány nájmy pozemků a nebytových prostor.
Hlasování               PRO 5
 
Usnesení č. 15-72/2009
RM projednala pracovní návrh rozpočtu pro rok 2009.
Hlasování               PRO 5
 
Usnesení č. 16-72/2009
RM souhlasí s převedením jednoho pracovního místa z odboru vnitřních věcí do odboru správy majetku a investic.
        Hlasování               PRO 5
 
 
Vlastimil Kožíšek v.r.                                                              Ing. Petr Digrin Ph.D. v.r.
místostarosta                                                                          starosta

Vyvěšeno: 30. 1. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět