Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 71 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 9.12.2013 (Výpis)

 Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Aleš Krákora
Omluven:          radní: Jiří Zápal                     

                        tajemnice: Věra Landová

                        zapisovatel: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-071/2013

RM schvaluje program 71. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 9.12.2013.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 2-071/2013

RM doporučuje směnu pozemků parc.č. 374/4 ostatní plocha o výměře 155 m2 (ve vlastnictví BI Nemovitosti) - komunikace  s pozemky  parc.č. 382/1 o výměře 48 m2 (na kterém je umístěn plot) a  parc.č. 387/7 o výměře 32 m2 – vjezd do areálu, oba ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy v k.ú. Stříbrná Lhota bez doplatku.

RM souhlasí se zněním směnné smlouvy a postupuje věc k projednání do zastupitelstva města.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-071/2013

RM nesouhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 912 v k.ú. Mníšek pod Brdy, dle přílohy č. 1 k žádosti č. 12028/2013 za kupní cenu Kč 700,-/m2.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-071/2013

RM souhlasí s uzavřením smluv s návrhem na uzavření Smluv o věcném břemenu a realizaci souvisejících úkonů mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ESMARIN, s.r.o. a postupuje věc k projednání do zastupitelstva města.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-071/2013

RM souhlasí se stavebními úpravami fasády bytového domu č.p. 552 na pozemku p.č. 1797 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-071/2013

RM souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 2973 – zastavěná plocha o výměře 22 m2 paní V. H. za celkovou dohodnutou kupní cenu 22.000,- Kč.

RM souhlasí se zněním a uzavřením kupní smlouvy a doporučuje ke schválení do ZM.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-071/2013

RM souhlasí se stavbou ,, Mníšek pod Brdy – Rymaně, kNN pro p.č. 274/24-27“ na pozemku p.č. 2345/2 k.ú. Mníšek pod Brdy, p.č. 274/3 k.ú. Rymaně, následnou realizací  a vstupem na pozemky p.č. 2345/2 k.ú. Mníšek pod Brdy, p.č. 274/3 k.ú. Rymaně za podmínky, že stavebník oznámí Městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby ,, Mníšek pod Brdy – Rymaně, kNN pro p.č. 274/24-27“  umístěné do pozemků  p.č. 2345/2 k.ú. Mníšek pod Brdy, p.č. 274/3 k.ú. Rymaně.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-071/2013

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.10.2013 mezi Františkem Keyřem a Městem Mníšek pod Brdy na výstavbu chodníku podél ulice V Lipkách.

RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-071/2013

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi 1. SčV a.s. a Městem Mníšek pod Brdy na akci Havarijní oprava kanalizačního řadu ulice Nová, PVC 300.

RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-071/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SF3-0416 mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou Oknoplastik s.r.o.

RM pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 11-071/2013

RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2013 ředitelce MŠ Nová, paní Mgr. Petře Poučkové, ve výši dle návrhu.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-071/2013

RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2013 ředitelce Školní jídelny Mníšek pod Brdy, paní Dagmar Charvátové ve výši dle návrhu.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 13-071/2013

RM na základě doporučení výběrové komise vybrala firmu AUTO HELUS s.r.o. jako vítěznou ve výběrovém řízení na akci Dovybavení sběrného dvora tříděného odpadu v Mníšku pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-071/2013

RM projednala návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2014 a souhlasila s cenami Kč 49,17 včetně DPH pro vodné a Kč 33,63 včetně DPH pro stočné.

RM postupuje návrh k projednání a odsouhlasení do ZM.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-071/2013

RM souhlasí s otevřením čtyř prvních tříd v ZŠ Komenského 420 pro školní rok 2014/2015.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-071/2013

RM bere na vědomí návrh nové koncepce MP Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 RŮZNÉ

 

Usnesení č. 17-071/2013

RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na SFŽP na projekt Regionální kompostárna v Mníšku pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-070/2013

RM souhlasí s výstavbou a realizací projektu Regionální kompostárna v Mníšku pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

        místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 11. 12. 2013

Datum sejmutí: 27. 12. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět