Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 71 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 14.1.2009

Přítomni 4 členové rady     

Usnesení č. 1-71/2009
RM schválila program zasedání rady města 14.1.2009.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č. 2-71/2009
RM souhlasí se stavbou „Stavebniny Bierhanzl Mníšek pod Brdy“ na pozemcích č. parc. 2749/1, 2749/8 a 2749/9 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 3-71/2009
RM souhlasí se stavbou haly firmy Gastro-Eis-Technik s.r.o. na pozemcích č. parc. 2714/21 a 2714/22 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 4 – 71/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 291/1 a 291/2 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 5-71/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 347 a 348 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 6-71/2009
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 365, 366 a 367 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 7-71/2009
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 377, 378 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 8-71/2009
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 2254, 2255 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 9-71/2009
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 1913, 1914, 1915 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 10-71/2009
RM souhlasí s připojením na vodovodní a kanalizační řad pro pozemek č. parc. 331, 332 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 11-71/2009
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 542, 541 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 12-71/2009
RM souhlasí se stavbou RD a s připojením na kanalizační a vodovodní řad pro pozemek č. parc. 206/12 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č. 13-71/2009
RM nesouhlasí se stavbou domovní čistírny odpadních vod na pozemku č. parc. 329/12 v k.ú. Stříbrná Lhota z důvodu stavebně povoleného projektu kanalizace v technické dostupnosti stavby.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 14-71/2009
RM nesouhlasí s pronájmem pozemku č. parc. 81/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4

 
Usnesení č. 15-71/2009
RM nesouhlasí se směnou pozemku č. parc. 2714/10 za pozemek č. parc. 2714/14 v k.ú. Mníšek pod Brdy
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 16-71/2009
RM souhlasí se stavbou, „Mníšek - kVN TS Vodárna - TS Pod Štítkem“, st.č. IV-12-6000428 a schvaluje znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na pozemku č. parc. 1944, 2916/5, 1945 a 2914/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí se stavbou „Mníšek – TS Pod Štítkem a kNN, p.č. 1949/3“, st.č. IV-12-6002061 a schvaluje znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na pozemek č. parc. 2916/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedených smluv mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 17-71/2009
RM souhlasí se stavbou „Mníšek pod Brdy, ul. Zahradní 20 RD – P.083-2-1414“ na pozemku č. parc. 2174/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4 

 V 17:46 příchod pana Zápala – přítomno 5 radních
 
Usnesení č. 18-71/2009
RM souhlasí se stavbou „Fotovoltaická elektrárna Magdaléna o.p.s.“.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 19-71/2009
RM nesouhlasí s PD pro ÚR „Výstavba bytového domu na parcele č. 824 a 825/6 v Mníšku pod Brdy“ – území před školou a v případě správního řízení stavebního úřadu k němu nevydá souhlasné stanovisko.
RM pro prověření realizace projektu a zapojení veřejnosti požaduje po navrhovateli zpracování regulačního plánu.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 20-71/2009
RM souhlasí s kolaudací kanalizační přípojky na pozemku č. parc. 29/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 21-71/2009
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na pozemky č. parc. 1777/17, 1777/18, 1777/19 a 1777/20 v k.ú. Mníšek pod Brdy za účelem zřízení přípojky NN pro novostavbu RD na pozemku č. parc. 1914 a 1915 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 22-71/2009
RM nesouhlasí s odkoupením pozemku č. parc. 1939/1 a 1958/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy ani s přidělením náhradního pozemku. RM neshledává, žádný důvod pro odkup nebo vydání jiného pozemku jako náhrady neboť výše uvedené pozemky nejsou zatíženy žádnou stavbou v majetku města.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 23-71/2009
RM souhlasí s realizací stavby „3 vrty pro tepelné čerpadlo“ na pozemku č. parc. 1084/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 24-71/2009
RM souhlasí s proúčtováním oprav, provedených ve Školní jídelně v roce 2008, z Fondu rezerv investičního majetku.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 25-71/2009
RM souhlasí se zpětvzetím výpovědi paní Evy Fürstové z nájmu zahrádky v osadě Obora.
PRO    4          ZDRŽEL SE 1
 
Usnesení č. 26-71/2009
RM souhlasí se zpětvzetím výpovědi paní Věry Adamcové z nájmu zahrádky v osadě Obora.
PRO 4             ZDRŽEL SE 1
 
 
Usnesení č. 27-71/2009
RM schvaluje přidělení zahrádky č. 21 v zahrádkářské osadě U Rybníčku paní Jaroslavě Holobradové. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní Jaroslavou Holobradovou a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 28-71/2009
RM souhlasí s převedením nájmu zahrádky č. 12 v zahrádkářské osadě U Rybníčku na paní Zdeňku Svoreňovou. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní Zdeňkou Svoreňovou a  pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 29-71/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zajištění odborné praxe studenta Vyšší odborné školy – Lenka Čiháková, 2A a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 30-71/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zajištění odborné praxe studenta Vyšší odborné školy – Petra Smržová, 2A a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 31-71/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zajištění odborné praxe studenta Vyšší odborné školy – Petr Smorádek, 2A a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 32-71/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zajištění odborné praxe studenta Vyšší odborné školy – Jan Tisančín, 2A a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 33-71/2009
RM schvaluje umístění paní A. S., trvale bytem Žebrák, na přechodný pobyt v DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 34-71/2009
RM schvaluje umístění paní J. P., trvale bytem Kosoř, na přechodný pobyt v DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 5
 
 
 
Usnesení č. 35-71/2009
RM schvaluje umístění paní E. V., trvale bytem Praha 2, na přechodný pobyt v DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 36-71/2009
RM schvaluje umístění paní A. Z., trvale bytem Most, na přechodný pobyt v DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 37-71/2009
RM schvaluje umístění paní V. N., trvale bytem Bojanovice, na přechodný pobyt v DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 38-71/2009
RM schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – Mníšek pod Brdy na dobu 10 kalendářních let 2009 – 2018.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 39-71/2009
RM bere na vědomí informace k možnému využití institutu „Veřejná služba“.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 40-71/2009
RM bere na vědomí dopis – Výzva ke zdržení se neoprávněného zásahu do práva nájmu, s návrhem na postup podle § 5 obč. zák., a výzva k navrácení přeplatku nájemného.
RM souhlasí s odesláním návrhu odpovědi na dopis JUDr. Václava Mrzeny.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 41-71/2009
RM nesouhlasí se schválením dohody o vydržení pozemku č. parc. 89 v k.ú. Rymaně a obci Mníšek pod Brdy a s tímto stanoviskem postupuje žádost k projednání do ZM.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 42-71/2009
RM souhlasí s poručením nočního klidu v Restauraci Kají Maříka při kulturní akci dne 17/18.1.2009 od 20:00 hod do nejdéle 0:2 hod.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 43-71/2009
RM schvaluje vyplacení odměn členům přestupkové za 2. pololetí roku 2008:
paní Václava Vodvářková dle návrhu, pan Tomáš Matoušek dle návrhu a paní Jaroslava Řandová dle návrhu.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 44-71/2009
RM schvaluje zvýšení odměny členům Komise k projednávání přestupků na Kč 500,- za jednu účast na jednání PK.
Hlasování         PRO 5

 
 
Usnesení č. 45-71/2009
RM schvaluje platový výměr vedoucího odboru správy majetku a investic RNDr. Milana Brabence dle návrhu s platností od 1.1.2009.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 46-71/2009
RM schvaluje platový výměr vedoucího odboru kanceláře starosty Miloše Navrátila dle návrhu s platností od 1.1.2009.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 47-71/2009
RM schvaluje Kriteria pro přijímání dětí do MŠ Mníšek pod Brdy, 9. května.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 48-71/2009
RM schvaluje text Výzvy k podání nabídek na veřejnou podlimitní zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení – kanalizace a vodovod Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím zveřejněním.
Hlasování         PRO 5
 
 
Zasedání bylo ukončeno ve 21:30 hod.
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                                    Ing. Petr Digrin Ph.D.
místostarosta                                                                          starosta

Vyvěšeno: 26. 1. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět