Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 70 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 27.11.2013 (Výpis)

 Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (příchod 17:30)                  

                        tajemnice: Věra Landová

                        zapisovatel: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-070/2013

RM schvaluje program 70. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 27.11.2013.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  OKS

 

17:30 příchod pana Zápala – přítomno 5 radních

Usnesení č. 2-070/2013

RM na základě doporučení výběrové komise ve složení členů Rady města Mníšku pod Brdy a odborníka z firmy SPIKA , pana Jiřího Eliáše vybrala firmu TS Bohemia jako vítěznou na dodávku PC pro MÚ Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 3-070/2013

RM souhlasí se zpracováním územní studie pro lokalitu zahrádek U Červeného kříže.

RM souhlasí se zpracováním ideové studie pro lokalitu zahrádek Obora – (původně anglický  park) a ideové studie pro celou lokalitu U Červeného kříže.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-070/2013

RM souhlasí s proplacením nákladů ve výši Kč 2500,- zaměstnankyni SÚ P. P. za složení opakované zkoušky odborné způsobilosti.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-070/2013

RM bere na vědomí návrh 1. Sčv, a.s. na kalkulaci vodného a stočného pro rok 2014 a postupuje věc k projednání a schválení do ZM.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-070/2013

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o pronájmu dvou kotců v Psím útulku Na Bouchalce, Buštěhrad.

RM pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní Eugenií Sychrovskou.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 7-070/2013

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 35/3  cca 1600 m2 v k.ú. Stříbrná Lhota zapsaného na LV 10001 za účelem zřízení zázemí pro lesní mateřskou školku Sedmikvítek na dobu určitou jednoho roku, než bude určeno novým ÚP využití celého pozemku.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8 -070/2013

RM souhlasí se zřízením věcného břemene za jednorázovou úplatu. RM pověřuje OSMI zadáním zaměření VB v pozemku parc. č. 2208/8 a zhotovením geometrického plánu.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-070/2013

RM souhlasí s připojením rodinného domu č.p. na pozemku p.č. 118, p.č. 120 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizaci za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-070/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy budoucí o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby „Zahořany – náhrada vedení UR 07/08“ mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a GTT, a.s. jako oprávněným, umístěné do pozemku p.č. 222/2, p.č. 225/2 k.ú. Zahořany.

RM souhlasí se vstupem na pozemky p.č. 222/2, p.č. 225/2 k.ú. Zahořany za podmínky, že stavebník oznámí Městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-070/2013

RM souhlasí se stavbou sjezdu a odstavné manipulační plochy v Průmyslovém areálu Mníšek pod Brdy, Pražská 600 na pozemcích p.č. 1988/28, p.č. 1989/83, pč. 1989/85 k.ů. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-070/2013

RM souhlasí se stavbou „Mníšek pod Brdy – vvNN pro p.č. 138/3“ na pozemku p.č. 2918/2 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-070/2013

RM souhlasí se vstupem na pozemky p.č. 2693/7, p.č. 2182/1, p.č. 2707/27, p.č. 2173/2, p.č. 2171/7, p.č. 2812/1, p.č. 2718/1, p.č. 2209/31, p.č. 2717/10, p.č. 2174/1, p.č. 2171/8, p.č. 2919/13, p.č. 2209/32 k.ú. Mníšek pod Brdy, p.č. 376/1 k.ú. Stříbrná Lhota ohledně akce oprava stožárů Linie VVN V 300-395-324- základy a nátěry.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-070/2013

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky, s připojením pozemku p.č. 216/5 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme stavebníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-070/2013

RM souhlasí s rekonstrukcí rodinného domu na bytový dům č.p. 203 na pozemku p.č. 76, p.č. 77 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí s vybudováním vodovodní přípojky, která bude umístěna do pozemku p.č. 2890/16, p.č. 2931/1, p.č. 1291/2 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a za podmínky, že před zahájením prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě uložené v komunikaci, přilehlém chodníku a krajnici a upozorňuje na povinnost podání žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace silničnímu správnímu úřadu (§ 25 zákona o pozemních komunikacích) a za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-070/2013

RM souhlasí se změnou stavby před dokončením na pozemcích p.č. 35/4, p.č. 35/34, p.č. 35/35, p.č. 35/36 k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-070/2013

RM souhlasí s dělením pozemku p.č. 429/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy, dle přílohy č. 1 k žádosti č.j. 12174/2013

Pro: 4              Proti:    0          Zdržel se:   1

 

Usnesení č. 18-070/2013

RM souhlasí s dělením pozemku p.č. 1285/2 k.ú. Mníšek pod Brdy dle návrhu a přílohy č. 1 k žádosti č.j. 13454/2013.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 19-070/2013

Rada města Mníšek pod Brdy na základě výběrového řízení v souladu s § 102, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jmenuje do funkce vedoucí odboru správy majetku a investic Městského úřadu v Mníšku pod Brdy od 02.12.2013 Ing. Pavlu Duchoňovou.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-070/2013

RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2013 ředitelce MŠ 9. května, paní Bc. Marii Šretrové, ve výši dle návrhu.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č 21-070/2013

RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2013 Mgr. Marcele Krákorové, pověřené řízením ZŠ Komenského 886, ve výši dle návrhu.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-070/2013

RM souhlasí s nabídkou firmy ARBOSANA  ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA na zajištění provozní bezpečnosti lip v památné aleji V Lipkách..

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-070/2013

RM souhlasí s pokácením suchého dubu na pozemku č. parc. 2916/5 k.ú. Mníšek pod Brdy (u Řevnické ulice) a jedle a dvojkmenu břízy v těsné blízkosti budovy základní školy na pozemku č. parc. 831/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-070/2013

RM souhlasí s uzavřením Městského úřadu Mníšek pod Brdy v období vánoc od 23.12 do 31.12.2013.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  Různé

 

Usnesení č. 25-070/2013

RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 2714/118 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně stavby přípojky na elektrickou energii.

RM schválila odchylné řešení od pravidel územní studie schválené radou města pro obytnou lokalitu Pod Silnicí.

RM souhlasí s napojením na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí s likvidací dešťových vod na pozemku investora.

Ohledně napojení pozemku p.č. 2714/96 k.ú. Mníšek pod  Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 2714/57 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti OS Real, s.r.o.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.

 místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 3. 12. 2013

Datum sejmutí: 19. 12. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět