Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 7 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 23.2.2011

přítomni 3 radní
 
ORG
 
Usnesení č. 1-007/2011
RM po představení schvaluje program 7. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 23.2.2011.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 2-007/2011
RM schvaluje znění a uzavřením pojistné smlouvy č. 2730308876 prostřednictvím společnosti RESPECT, a.s. se společností UNIQA pojišťovna, a.s. a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
přítomni 4 radní
 
Usnesení č. 3-007/2011
RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši Kč 2000,-- Středisku pro ranou péči Praha , o.p.s. na činnost terénní služby.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-007/2011
RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši Kč 3000,- Občanskému sdružení Stéblo na provoz denního stacionáře.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-007/2011
RM souhlasí s tím, aby Ing. P.V. uhradila částku nákladů řízení dle rozsudku Krajského soudu v Praze č. 56Cm259/2010-16 ze dne 7.1.2011 ve výši Kč 32.676,- ve třech měsíčních splátkách.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 6-007/2011
RMsouhlasí s prodejem bytové jednotky č.837/3 se všemi součástmi a příslušenstvím v budově č.p.836 a č.p.837, postavené na pozemcích p.č.1777/2, p.č.1777/6, p.č.1777/3, zapsané na LV 3946, ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 904/16695 na společných částech budovy č.p.836 a č.p.837, postavené na pozemcích p.č.1777/2, p.č.1777/6, p.č.1777/3 a ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 904/16695 na pozemku p.č.1777/6, zapsaných na LV 3945 vše v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy paní Janě Novotné, bytem Bělohorská 21 č.p.268, 169 00, Praha 6 - Břevnov a panu Jiřímu Novákovi, bytem Trávníčkova 1 č.p. 1762, 155 00, Praha 5 - Stodůlky do podílového spoluvlastnictví, a to každému jednu ideální polovinu, za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1,896.500,-Kč, uzavřením smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku.
RM souhlasí se zněním Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a paní Janou Novotnou, bytem Bělohorská 21č.p. 268, 169 00, Praha 6 - Břevnov a panem Jiřím Novákem, bytem Trávníčkova 1 č.p. 1762, 155 00, Praha 5 – Stodůlky jako kupujícími za účasti společností SNARK, s.r.o., IČ 27 11 93 43 se sídlem Budějovická 601/128, 140 00, Praha 4 - Krč.
RM postupuje věc k projednání do ZM.
Hlasování         PRO 4             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č. 7-007/2011
RM souhlasí s dělením pozemku parc.č.1959/1 dle geometrického plánu č.2136-75/2010 na pozemek 1959/71 a parc.č.1959/1 obojí v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM souhlasí s prodejem pozemku parc.č.1959/71 v k.ú. Mníšek pod Brdy panu Jiřímu Pařízkovi o ploše 27 m2 za cenu 1000.- Kč/m2, se zněním kupní smlouvy a postupuje věc k projednání do ZM .
Hlasování         PRO 4             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
přítomno 5 radních
 
Usnesení č. 8-007/2011
RM nesouhlasí se stavbou domu správce areálu na pozemku p.č. 413/20 v k.ú. Stříbrná Lhota.
Hlasování         PRO 5             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č. 9-007/2011
RM souhlasí s rekonstrukcí chaty objektu na rodinný dům včetně přípojek vody a kanalizace a ostatních staveb na pozemku p.č. 101/1 a p.č. 100 vše v k.ú. Stříbrná Lhota dle projektové dokumentace.
Hlasování         PRO 5             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č. 10-007/2011
RM souhlasí s dělením pozemku parc.č.1091/1 na pozemky 1091/1 a 1091/3 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy dle geometrického plánu č. 2139-179/2010 odsouhlaseného Katastrálním úřadem pod č. 2635/2010 dne 29.11.2010 za podmínky, že dojde ke sloučení s pozemkem parc.č. 1078/1 k.ú. Mníšek pod Brdy kvůli přístupu na pozemek.
Hlasování         PRO 5             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č. 11-007/2011
RM nesouhlasí se stavbou oplocení a zahradního domku u RD na pozemku parc.č. 1766/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 5             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
TAJEMNICE
 
Usnesení č. 12-007/2011
RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 15 v domě č.p. 519 ve Skalecké ulici.
Hlasování         PRO 5             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č. 13-007/2011
RM jmenuje Komisi pro náhradu škod ve složení:
Ing. Karel Snášel, Ing. Karel Vejmola, Josef  Petráň, Vladimír Smetana.
Hlasování         PRO 5             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.
               místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 2. 3. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět