Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 69 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 13.11.2013 (Výpis)

 

 Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (příchod 17:50)              

                        tajemnice: Věra Landová

                        zapisovatel: Jaroslava Svitálková

 

  Zahájení

 

Usnesení č. 1-069/2013

RM schvaluje program 69. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 13.11.2013.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 2-069/2013

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou ČNES dopravní stavby, a.s. ze dne 18.9.2013. RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku SOD.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-069/2013

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.5.2013 se společností GAKAHO s.r.o. na akci „Rekonstrukce suterénu objektu družiny v Mníšku p/B“,

RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Příchod pana Zápala v 17:50 hod – přítomno 5 radních

 

Usnesení č. 4-069/2013

RM vyhlašuje témata pro poskytování finančních příspěvků města Mníšek pod Brdy na podporu aktivit občanů, zájmových sdružení a spolků na území města v roce 2014 s termínem předkládání žádostí do 20.12.2013.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-069/2013

RM bere na vědomí sdělení Města Mníšek pod Brdy o vstupu do řízení vedeného OS pro Prahu 1 jako vedlejší účastník na straně žalované České republiky – Ministerstva zemědělství.

Věc - Žaloba o přiměřené zadostiučinění za průtah správního úřadu.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-069/2013

RM projednala Rozpočtové opatření č. 3/2013 a postupuje ho ZM ke schválení.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  OKS

 

Usnesení č. 7-069/2013

RM bere na vědomí dopis JUDr. Vilimovského č.j. 12610/2013 vztahující se ke kontrolované akci Revitalizace náměstí F.X.Svobody.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 STAROSTA

 

Usnesení č. 8-069/2013

RM deleguje za zřizovatele do výběrové komise na VŘ - dovybavení školní kuchyně Milana Vyskočila a Aleše Krákoru.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-069/2013

RM projednala návrh Smlouvy o sdružení finančních prostředků na dílčí akce „Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby“ a „Příprava nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce Zásobení mníšeckého regionu pitnou vodou“.

RM postupuje smlouvu k projednání a schválení do ZM.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 OKS

 

Usnesení č. 10-069/2013

RM souhlasí s převedením pohledávek – kód poplatků 945 (pořadové číslo 8, 10, 14, 17, 18, 42, 43, 47,49,51, 53, 56, 58, 61, 62) za rok 2010 v celkové výši Kč 14.200,-- do podrozvahové evidence.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-069/2013

RM souhlasí s výjimkou z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 žáků na třídu podle § 23, odst. 5 Zákona č. 561/2004 Sb.

RM souhlasí s povolením počtu 34 žáků ve třídách 4. A, 4B, 5A a 5.B.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-069/2013

RM schvaluje poskytnutí daru 5000,- Kč, 10 knih Pod skálou poutníků a 10 knih Pozdrav z Mníšku Domovu pro seniory Pod Skalkou.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-069/2013

RM souhlasí s uzavřením smlouvy na úklid MKS s firmou SIPADAN dle předložené nabídky. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 OSMI

 

15) č.j. 12276/2013 - Splátkový kalendář p. Fachman.

Usnesení č. 14-069/2013

RM nesouhlasí s podanou žádostí č.j. 12276/2013 a ukládá OSMI předat tuto záležitost k soudnímu řešení.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-069/2013

RM souhlasí s rozšířením předzahrádky na náměstí F.X.Svobody u č.p. 258, Mníšek pod Brdy a podpisem nájemní smlouvy za předpokladu respektování zásad pro umístění předzahrádek.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-069/2013

RM souhlasí s instalací solárních kolektorů pro ohřev vody na budovu RD č.p. 1069 na pozemku parc. č. 1386 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-069/2013

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky k domu č.p. 1069 a rekreačnímu objektu bez č. ev. na pozemku p.č. 1387/7, s připojením pozemků p.č. 1386, p.č. 1387/9, p.č. 1387/8 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň  upozorňujeme   vlastníka   těchto   pozemků na povinnost úhrady místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovodní a kanalizační řad dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-069/2013

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky k domu č.p. 884, s připojením pozemků p.č. 235/1, p.č. 235/5 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň  upozorňujeme   vlastníka   těchto   pozemků, že  nabytím  právní  moci  rozhodnutí  o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-069/2013

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky k domu č.p. 728, s připojením pozemků p.č. 246, p.č. 247/1 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň  upozorňujeme   vlastníka   těchto   pozemků, že  nabytím  právní  moci  rozhodnutí  o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-069/2013

RM souhlasí se stavbou kanalizační přípojky k domu č.p. 1150, s připojením pozemků p.č. 242/1, p.č. 242/2 k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační řad.

 Zároveň  upozorňujeme   vlastníka   těchto   pozemků, že  nabytím  právní  moci  rozhodnutí  o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-069/2013

RM souhlasí s projektem stavby P 5020 Mníšek pod Brdy, lokalita Dobříšská, kVN, TS, kNN  p.č. 626/5-27, následnou realizací  a vstupem na pozemky p.č. 626/4, p.č. 2901/8 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že stavebník oznámí městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby P 5020 Mníšek pod Brdy, lokalita Dobříšská, kVN,TS, kNN  p.č. 626/5-27,  umístěné do pozemků p.č. 626/4, p.č. 2901/8 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-069/2013

RM souhlasí s předběžným záměrem výstavby turistické ubytovny na pozemku p.č. 2078/1 k.ú. Mníšek pod Brdy, za podmínky vyřešení parkování a příjezdu aut dle zákonných předpisů.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-069/2013

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo se společností STŘEDOČESKÉ OBALOVNY a.s. na akci Oprava ulic – Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-069/2013

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1601/9 k.ú. Mníšek pod Brdy, s připojením na vodovodní a kanalizační řad.

Ohledně napojení pozemku p.č. 1601/9 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 1601/2 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti A-TRIO Bydlení, s.r.o.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-069/2013

RM požaduje k žádosti č.j. 12174/2013 prověření u SÚ, zda je v souvislosti s ÚP možné požadované dělení pozemku p.č. 429/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 26-069/2013

RM souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 119 v k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 9,03 m2 předem vybranému zájemci panu J. H. za kupní cenu  1500,- Kč/m2.

RM pověřuje OSMI zveřejněním záměru na úřední desce.

RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města .

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

 Tajemnice

 

Usnesení č. 27-069/2013

RM souhlasí s pokácením 1 stromu – švestky v zahradě družiny z důvodu jeho napadení houbovým onemocněním.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 28-069/2013

RM bere na vědomí informace o projektu výsadby zeleně v zahradě družiny.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 29-069/2013

RM souhlasí s objednáním odborného posudku na ošetření památné lipové aleje v Mníšku pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 30-069/2013

RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2013 ředitelce ZŠ Komenského 420, paní
Mgr. Michaele Pažoutové, ve výši dle návrhu.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                       Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

      místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 25. 11. 2013

Datum sejmutí: 11. 12. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět