Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 69 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 3.12.2008

 

Na zasedání rady přítomni 3 radní
 
Usnesení č. 1-69/2008
RM schvaluje program zasedání pro jednání rady 3.12.2008.
Hlasování         PRO 3

Usnesení č. 2-69/2008
RM schválila odměny ředitelům příspěvkových organizací města za 2. pololetí roku 2008: ředitelce ZŠ Komenského 420 - Mgr. Alici Vejmolové, ředitelce ZŠ Komenského 886 - Mgr. Bohumile Pallagyové, vedoucí Školní jídelny - Janě Tauchmanové, řediteli DPS-DD – Janu Danielovi, ředitelce MŠ Nová – Marcele Krákorové dle návrhu.
Hlasování         PRO 3            
 
Usnesení č. 3-69/2008
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 3.12.2008.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 4-69/2008
RM souhlasí s přihlášením obyvatelky Domova seniorů paní Věry M. k trvalému pobytu na adrese Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 5-69/2008
RM souhlasí s umístěním paní Ivy P., trvale bytem Mníšek pod Brdy, na přechodný pobyt v DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 6-69/2008
RM bere na vědomí návrh změny zřizovací listiny DPS-DD, Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 7-69/2008
RM schvaluje odpisový plán DPS-DD Mníšek pod Brdy roku 2008.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 8-69/2008
RM schvaluje úpravu rozpočtu DPS-DD Mníšek pod Brdy na 4. čtvrtletí roku 2008.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 9-69/2008
RM souhlasí s darováním 34 m černého klotu divadelnímu spolku Křoví.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 10-69/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na dílo vodního vrtu studny MN3 včetně ochranného pásma.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Karlem Léblem.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 11-69/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o nájmu pozemků k umístění realizaci a provozování stavby vrtu vodního zdroje města MN3 včetně ochranného pásma.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Františkem Fučíkem.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 12-69/2008
RM souhlasí s podáním výpovědi Smlouvy o nájmu  nebytových prostor společnosti Hrubeš s.r.o. (dříve C.K.Společnost, s.r.o.).
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 13-69/2008
RM schvaluje znění a uzavření Mandátní smlouvy o zajištění výkonu správy nemovitosti mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Teplárenská a realitní společnost Dobříš spol. s r.o. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 14-69/2008
RM nesouhlasí s dělením pozemku č. parc. 369 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle předloženého GP z důvodu rozměru budoucí komunikace.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 15-69/2008
RM souhlasí se stavbou „Mníšek pod Brdy – kVN, TS, kNN, Za Rybníky a schvaluje znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na pozemku č. parc. 73/11 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování         PRO 3

 
Usnesení č. 16-69/2008
RM souhlasí s výstavbou domovní čistírny odpadních vod na pozemku č. parc. 1,2 v k.ú. Rymáně.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 17-69/2008
RM v současné době nesouhlasí s pronájmem místnosti v ubytovně Hladový Vrch dle žádosti č.j. 14784/2008 z důvodu, že není volné místo.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 18-69/2008
RM souhlasí s odprodejem části pozemku č. parc.1308/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci tak, aby mohl vzniknout pochozí chodník o šíři 2 m, který bude oplocen.
RM postupuje věc prodeje k rozhodnutí ZM.
Hlasování         PRO 3
 
 
Usnesení č. 19-69/2008
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na pozemek č. parc. 1308/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy za účelem stavby č. IV-12-6004178 Mníšek kVN, TS pro P 1955/21 – U Kovohutí.
RM pověřuje starost podpisem smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 20-69/2008
RM souhlasí s umístěním retenční nádrže dešťové kanalizace na pozemku č. parc. 2914/11 a 1299/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy pro lokalitu – Mníšek pod Brdy (Řevnická-V Lipkách).
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 21-69/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 2187/1 a 2187/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 22-69/2008
RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy se společností De Barons Management s.r.o. na  pozemek č. parc. 571/1 včetně stavby komunikace na tomto pozemku v k.ú. Rymaně, lokalita Višňovka.
RM postupuje návrh darovací smlouvy ke schválení ZM.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 23-69/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene pro stavbu vodovodní a kanalizační řad včetně příslušenství na pozemcích č. parc. 571/1, 407/2, 409/11, 409/1, 571/7 a 54 v k.ú. Rymaně.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy a společností De Barons  Management, s.r.o.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 24-69/2008
RM schvaluje znění a uzavření Nájemní smlouvy na vodovodní a kanalizační řad na pozemcích č. parc. 409/1. 571/7, 54, 407/2, 409/11 a 571/1 v k.ú Rymaně.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností De Barons Management, s.r.o.
Hlasování         PRO 3
 

Usnesení č. 25-69/2008
RM souhlasí se změnou stavby před dokončením dle projektové dokumentace zpracované Ing. Miroslavem Polterem v 10/2008. Vodní díla (vodovod, splašková kanalizace, odlučovač tuků, čerpací stanice, děšťová kanalizace, odlučovač ropných látek a prodloužení výústě) související se stavbou prodejny Plus v ulici Pražská v Mníšku pod Brdy jsou na pozemcích uvedených ve stávajících rozhodnutích ŽP/MEUC-026060/2007/V/Dvo-SP ze dne 24.7.2007 a ŽP/MEUC-017432/2008/V/Dvo-R ze dne 11.4.2008, které již byly RM odsouhlaseny, nové pozemky dotčeny nejsou.

Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 26-69/2008
RM souhlasí s porušením nočního klidu dle žádosti Restaurace Káji Maříka a to dne 6.12.08 v době od 20:00 do nejdéle 03:00 hod.
Hlasování         PRO 3
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin
místostarosta                                                               starosta

Vyvěšeno: 16. 12. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět