Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 68 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 30.10.2013

 

 Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        radní: Aleš Krákora

                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Jiří Zápal (příchod 17:55)

Omluven:         místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                       

                        zapisovatel: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-068/2013

RM schvaluje program 68. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 30.10.2013.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 2-068/2013

RM souhlasí s přispěním Kč 30.000,- na opravu střechy márnice u kostela sv. Václava v Mníšku pod brdy. Tato částka bude zahrnuta do RO č. 3/2013 a bude zařazena pod § 3330.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-068/2013

RM souhlasí s dělením a vyčleněním části pozemku č. parc. 237 v k.ú. Stříbrná Lhota, dle přílohy č. 1 žádosti č.j. 11540/2013.

RM navrhovatele však upozorňuje, že nově vzniklá parcela  nesplňuje plošnou regulaci pro výstavbu nového rodinného domu nebo i chaty.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-068/2013

RM souhlasí se stavebními úpravami rodinného domu č.p. 149 na pozemku p.č. 440 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-068/2013

RM souhlasí se stavbou přeložky přípojky elektro na pozemku p.č. 1575/1 k.ú. Mníšek pod Brdy, který je ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 Příchod pana Zápala v 17:55 hod

 

Usnesení č. 6-068/2013

RM bere na vědomí výsledky výběrového řízení na dodavatele díla - oprava opěrné zdi u hráze mezi Zámeckým a Prostředním rybníkem. Vítěznou firmou pro zhotovení díla byla vybrána firma  IZOLACE-STŘECHY s.r.o.

RM pověřuje starostu uzavřením a podpisem Smlouvy o dílo.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 Různé

 

Usnesení č. 7-068/2013

RM souhlasí s pokácení osamělého smrku na pozemku parc. č. 158/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy Strom bude pokácen na náklady žadatele s tím, že dřevo bude ponecháno žadateli na pokrytí nákladů spojených s kácením.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  OKS

 

Usnesení č. 8-068/2013

RM bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna pro žáky ZŠ Komenského 420 na dny 31.10.2013 a 1.11.2013, 3.2.2014, 2.5.2014 a 9.5.2014.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-068/2013

RM souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Občanským sdružením Fabiánek na nebytové prostory v DS.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 10-068/2013

RM bere na vědomí informace starosty o zahájeném jednání se zástupcem firmy Kovohutě Holding DT a.s. ve věci vlečky a jejím využití.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-068/2013

RM souhlasí s tím, aby byla uzavřena Darovací smlouva na finanční dar mezi společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a Školní jídelnou, Komenského 420.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

Milan Vyskočil v.r.                                                Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

     radní                                                                           starosta

Vyvěšeno: 7. 11. 2013

Datum sejmutí: 23. 11. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět