Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 68 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 26.11.2008

Na zasedání rady přítomni 4 členové RM

Usnesení č. 1-68/2008
RM schvaluje program zasedání 26.11.2008
Hlasování         PRO 4

 
Usnesení č. 2-68/2008
RM schvaluje umístění paní Cecilie C., bytem Voznice, k trvalému pobytu v DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 3-68/2008
RM schvaluje umístění paní Boženy V., bytem Praha 4, v DS Mníšek pod Brdy na přechodný pobyt.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č. 4-68/2008
RM schvaluje znění a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Obcí Černolice o výkonu služby Městské policie Mníšek pod Brdy na území obce Černolice.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č. 5-68/2008
RM souhlasí s kalkulací a schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2009 tak, že cena se pro rok 2009 nemění a zůstává na úrovni roku 2008.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 6-68/2008
RM souhlasí se stavbou kanalizační přípojky k RD na pozemku č. parc. 413/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 7-68/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene pro stavbu kanalizační přípojky na pozemcích č. parc. 1020 a 1022/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 8-68/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 2440/18 v k.ú.Mníšek pod Brdy, souhlasí s vjezdem na komunikaci č. parc. 2440/4. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka kanalizace a vodovodu k napojení.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 9-68/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou Václav Suda na zhotovení základové desky pro zázemí sportoviště v Rymani.
RM pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 10-68/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. arch. Olgou Kantovou.
RM pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 11-68/2008
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 26.11.2008.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 12-68/2008
RM schválila Pravidla rozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy a postupuje je k projednání a odsouhlasení zastupitelstvu města.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 13-68/2008
RM schvaluje rozdělení nákladů na jednu stravenku zaměstnance MÚ takto:
55% z hodnoty stravenky hradí zaměstnavatel,
45% z hodnoty stravenky hradí zaměstnanec.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 14-68/2008
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku při zahájení činnosti Občanskému sdružení Fabiánek ve výši Kč 5800,-.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 15-68/2008
RM ustanovuje strážníka Městské policie Mníšek pod Brdy Petra Vlasáka do funkce zbrojíře.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 16-68/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dohody o právní pomoci mezi Městem Mníšek pod Brdy a Mgr. Ludmilou Šimsovou a pověřuje starostu jejím podpisem,
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 17-68/2008
RM souhlasí s nákupem pozemku č. parc. 132/1 za cenu Kč 400,-/m2 a postupuje věc ke schválení ZM.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 18-68/2008
RM souhlasí s úpravou prodejní ceny části pozemku č. parc.1151 v k.ú. Mníšek pod Brdy  Kč 350,-  a postupuje tento návrh k rozhodnutí ZM.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 19-68/2008
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2008 a postupuje k projednání ZM.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 20-68/2008
RM schvaluje čerpání rezervního fondu ZŠ Komenského 420 ve výši Kč 187.000,- na opravu podlahy v nářaďovně tělocvičny.
Hlasování         PRO 4
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin Ph.D.
místostarosta                                                              starosta
 

Vyvěšeno: 5. 12. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět