Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 67 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 23.10.2013 (Výpis)

 

 Přítomni:         místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Aleš Krákora

                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Jiří Zápal (příchod 18:15)

Omluven:         starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                       

                        zapisovatel: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-067/2013

RM schvaluje program 67. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 23.10.2013.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 2-067/2013

RM doporučuje směnu pozemků parc. č. 374/4 ostatní plocha o výměře 155 m2 (ve vlastnictví BI Nemovitosti) – komunikace a pozemky parc. č. 382/1 o výměře 48 m2 (na kterém je umístěn plot) a parc. č. 387/7 o výměře 32 m2 – vjezd do areálu, oba ve vlastnictví města v k.ú.Stříbrná Lhota.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru předem vybranému zájemci na úřední desce.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-067/2013

RM souhlasí se záměrem prodat pozemek parc.č. 2698/23 o výměře 388 m2  a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/39 na pozemcích p.č. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 včetně všech součástí a příslušenství vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy za cenu 400,- Kč/m2 předem vybranému zájemci panu E. Š..

RM ukládá OSMI zajistit zveřejnění záměru prodat tyto nemovitosti předem určenému zájemci na úřední desce

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-067/2013

RM souhlasí se záměrem prodat pozemky parc.č. 2698/25  o výměře 338 m2 a parc.č. 2698/26 o výměře 315 m2 a ideální spoluvlastnické podíly o velikosti 2/39 na pozemcích p.č. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 včetně všech součástí a příslušenství vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy za cenu 400,- Kč/m2 předem vybranému zájemci panu R. K..

RM ukládá OSMI zajistit zveřejnění záměru prodat tyto nemovitosti předem určenému zájemci na úřední desce

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-067/2013

RM souhlasí se zřízením obecní hrobky

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-067/2013

RM  souhlasí s rekonstrukcí rodinného domu č.p. 54 na pozemku p.č. 322 k.ú. Mníšek pod Brdy za předpokladu, že bude doplněna PD o situaci parkování v klidu včetně zřízení velkých garážových pojezdových vrat a tato úprava bude předmětem kolaudačního řízení.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-067/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby č. IV-12-6011135 Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 1296/7-10 mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako oprávněným, umístěné do pozemků p.č. 1800/18, p.č. 1808/1, p.č. 1821/4, p.č. 1822/1, p.č. 1828/1. p.č. 1838/4, p.č. 1839/3, p.č. 1846/6, p.č. 2938/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-067/2013

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky k domu č.p. 721, s připojením pozemků p.č. 236, p.č. 237 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-067/2013

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 18/1, p.č. 19/1, p.č. 19/2, p.č. 22/7 k.ú. Stříbrná Lhota, vjezdem na pozemek z přilehlé komunikace, likvidací srážkových vod na pozemku investora. RM souhlasí s napojením na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2013 s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-067/2013

RM souhlasí s revokací usnesení č. 19-060/2013 ze dne 5.6.2013 v následujícím znění: RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy budoucí o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby ,,přípojka vody DN 100, přípojka výtlaku splaškové kanalizace a uklidňovací šachty, areálová dešťová kanalizace, zatrubnění vodoteče, areálový rozvod elektro NN a 2x kiosek měření, areálový rozvod elektro NN pro veřejné osvětlení, zpevněné plochy chodníku, komunikace a parkovacího stání“ mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a Jaroslav Třešňák - Horova jako oprávněným, umístěné do pozemků p.č. 1314/2, p.č. 1314/3, p.č. 1315/2, p.č. 1315/9, p.č. 1316/6, p.č. 2890/18, p.č. 2890/19, p.č. 2890/20 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí se vstupem na pozemky p.č. 1314/2, p.č. 1314/3, p.č. 1315/2, p.č. 1315/9, p.č. 1316/6, p.č. 2890/18, p.č. 2890/19, p.č. 2890/20 k.ú. Mníšek pod Brdy, které jsou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, za podmínky, že stavebník oznámí Městu  Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 Pro: 3             Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-067/2013

RM souhlasí s demolicí stávajícího rekreačního objektu č. ev. 1191, stavbou nového rekreačního objektu na pozemku p.č. 2598, p.č. 2599 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-067/2013

RM souhlasí s vypsáním záměru předem vybranému zájemci na pronájem bytu č. 6 v č.p. 519 ul. Skalecká od 1.12.2013

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-067/2013

RM souhlasí s povolením podnájmu v bytě č. 1 v č.p. 519.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  RŮZNÉ

Usnesení č. 14-067/2013

RM bere na vědomí hostování cirkusu Berousek ve dnech 29.-1.října.2013 na pozemku f. Intercora naproti prodejně Penny Market.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-067/2013

RM bere na vědomí č.j. 11779/2013 - Opatření Okresního státního zastupitelství Praha-západ v trestní věci neznámého pachatele vedené pro podezření ze spáchání přečinu pomluvy podle § 184 odst. 1,2 tr. zákoníku.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-067/2013

RM souhlasí se splátkovým kalendářem pro úhradu Kč 7000,- panem T. B. a to tak, že částka bude uhrazena ve dvou splátkách, první ve výši 3500,- Kč do 14.11.2013 a druhá ve výši 3500,- Ke do 14.12.2013.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Příchod Zápala 18:15 hod

 

   STAROSTA

Usnesení č. 17-067/2013

RM souhlasí s navýšením kapacity ZUŠ Řevnice z 350 na 500 žáků.

Navýšení kapacity školy je podporováno pronájmem prostor v budově družiny v Mníšku pod Brdy, č.p. 415, kde byly zrekonstruovány dvě výukové třídy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-067/2013

RM souhlasí s rozšířením využívání nebytových prostor pro potřeby ZUŠ Řevnice a uzavřením Nájemní smlouvy na nebytové prostory  situované v suterénu nemovitosti č.p. 415 - (Družina ZŠ Komenského 420).

RM souhlasí s podpisem Nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ZUŠ Řevnice.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  OKS

 

Usnesení č. 19-067/2013

RM souhlasí s uvolněním částky 45.000,- Kč na podporou atletického kroužku v ZŠ Komenského 420.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-067/2013

RM souhlasí s přijetím finančního sponzorského daru ve výši Kč 2500,- pro MŠ Nová 499 od paní Ing. Alžběty Petrů, bytem Rymaně 282, 252 10 Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-067/2013

RM souhlasí s přijetím finančního sponzorského daru ve výši Kč 4000,- pro MŠ Nová 499 od Pavlíny a Tomáše Plajnerových, bytem V Edenu 1402, 252 10 Mníšek pod Brdy.

Dar bude využit na zakoupení hraček do tříd MŠ.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-067/2013

RM bere na vědomí Zápis ze školské rady ZŠ Komenského 886 ze dne 21.10.2013.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

   STAROSTA

 

Usnesení č. 23-067/2013

RM souhlasí s cenovou nabídkou Ing. Oldřicha Slováčka na zpracování PD a zajištění inženýrské činnosti na akci „Rekonstrukce křižovatky a parkovacích ploch u základní školy“. RM pověřuje starostu podpisem SOD.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-067/2013

RM souhlasí s návrhem výběrové komise na akci „Technický dozor – sběrný dvůr tříděného odpadu v Mníšku pod Brdy“, uzavřením Mandátní smlouvy s panem Ing. Miroslavem Běhounem.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-067/2013

RM souhlasí se stavbou“Demolice budovy bývalých technických služeb č.p. 876 na pozemku p.č. 1310/8 k.ú. Mníšek pod Brdy“ , uzavřením Smlouvy o dílo s panem Miroslavem Slabihoudkem dle nabídkového položkového rozpočtu

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   1

 

Usnesení č. 26-067/2013

RM doplňuje usnesení č. 2-066/2013 -  schválení vypsání VŘ na dovybavení školní kuchyně v ZŠ Komenského 420 tak, že VŘ bude vypsáno dle domluvené specifikace na základě odborného návrhu na zařízení a dovybavení kuchyně.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:  0

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                       Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r. místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 30. 10. 2013

Datum sejmutí: 15. 11. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět