Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 66 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 9.10.2013 (Výpis)

 

 Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Aleš Krákora

                        radní: Jiří Zápal (příchod 18:20)

                 

                        zapisovatel: Jaroslava Svitálková

 

     Zahájení

 

Usnesení č. 1-066/2013

RM schvaluje program 66. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 9.10.2013.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  STAROSTA

 

18:20 příchod  pana Zápala

 

Usnesení č.  2-066/2013

RM souhlasí s vypsáním VŘ na dovybavení školní kuchyně v ZŠ Komenského 420 dle domluvené specifikace.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-066/2013

RM bere na vědomí opravu pamětní desky na pomníku na Náměstí F.X.Svobody.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-066/2013

RM na základě výsledků VŘ vybírá dodavatele PD akce „Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace ČOV“ a to Ing. Josef Vítek PIK.

RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-066/2013

RM souhlasí s vypsáním zakázky malého rozsahu na akci „TDI pro realizaci sběrného dvora tříděného odpadu v Mníšku pod Brdy“.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-066/2013

RM jmenuje výběrovou komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek VŘ na akci „TDI pro realizaci sběrného dvora tříděného odpadu v Mníšku pod Brdy“ ve složení:

Vlastimil Kožíšek, Jaroslav Bednář, Jan Junek.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-066/2013

RM na základě výsledků VŘ na akci prodloužení chodníku „Lipka“ vybrala dodavatele - František Keyř, studnařství – zemní práce.

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  OKS

 

Usnesení č. 8-066/2013

RM bere na vědomí Výroční zprávu společnosti ALKA O.P.S. za rok 2012.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-066/2013

RM souhlasí s výjimkou z počtu dětí v Mateřské škole Mníšek pod Brdy, ul. 9. května pro školní rok 2013/2014:

1. třída – 24 dětí, 2. třída – 25 dětí, 3. třída – 25 dětí

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-066/2013

RM bere na vědomí oznámení SK Slavia Praha o konání závodu v orientačním běhu a parkování na veřejných komunikacích v obci Stříbrná Lhota dne 17.11.2013 cca od 9 do 12 hod.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-066/2013

RM bere na vědomí návrh 1. SčV, a.s. na výši nájemného pro rok 2014 v oblasti vodného a stočného.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-066/2013

RM souhlasí se zřízením dvou pracovních míst  s pracovní náplní zahradnické a technické práce. Jedno pracovní místo (ostatní uklízeči a pomocníci) je zřízeno ve spolupráci s Úřadem práce ČR a je jím také dotováno. O dotaci na druhé zřízené pracovní místo bude Úřad práce ČR požádán.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-066/2013
RM ustavuje
komisi rady města s názvem Komise pro prevenci kriminality.
RM jmenuje jako členy Komise pro prevenci kriminality: Miloše Navrátila, Věru Landovou, Vlastimila Kožíška, Milana Kotouče Dis., npor. Bc. Stanislava Šampalíka, Mgr. Ondřeje Solničku,  Hanu Lukešovou a PhDr. Janu Mottlovou.
RM jmenuje Miloše Navrátila předsedou Komise pro prevenci kriminality.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14 -066/2013

RM souhlasí s navrženým JŘ pro linku 447 Mníšek p.Brdy, náměstí – Mníšek p.Brdy, žel. st. – Mníšek p.Brdy, OPS Magdaléna s realizací od nejbližší možné změny.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-066/2013

RM bere na vědomí informaci ŠJ Mníšek pod Brdy o změně kalkulace 1 oběda pro cizí strávníky od 1.11.2013. Cena oběda zůstává beze změny.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-066/2013

RM bere na vědomí zakoupení nové myčky do Školní jídelny Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-066/2013

RM souhlasí s udělením licence pro firmu MARTIN UHER, spol. s r.o. na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linku 100321 Praha, Smíchovské nádraží – Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 18-066/2013

RM souhlasí s dohodou o narovnání ve výši 35000,- Kč dle návrhu uvedené v žádosti č.j. 10638/2013.

RM pověřuje OSMI jednáním o znění této dohody.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   1

 

Usnesení č. 19-066/2013

RM doporučuje jednat ve věci žádosti č.j. 7619/2013 ve variantách a to o směně pozemků bez doplatku nebo prodej pozemků 387/7 o výměře 32 m2 – vjezd do areálu, a 382/1 o výměře 48 m2 (pozemek, na kterém je umístěn plot) – celkem 80 m2 za Kč 700,-/m2.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-066/2013

RM bere na vědomí vybudování závory v každém směru dopravy před prodejnou Penny Market.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-066/2013

RM nesouhlasí s udělením výjimky z Nařízení obce Mníšek pod Brdy č. 2/2006 o stavební uzávěře na pozemek p.č. 1255/1 k.ú. Mníšek pod Brdy neboť takovou výjimku nelze udělit.

RM navrhuje společné jednání s žadatelem ve spojení s přípravou nového územního plánu.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-066/2013

RM souhlasí s odstraněním stávajícího komínu a stavbou nového komínu na rekreačním objektu č.ev. 501 na pozemku p.č. 313 k.ú. Rymaně.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-066/2013

RM souhlasí se stavbou garáže na pozemku p.č. 1341/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

Usnesení č. 24-066/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy  o zřízení a právu věcného břemene stavby ,,IV-12-6014728 Mníšek pod Brdy, Za rybníky 1080/1- kNN“ mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako oprávněným, umístěné do pozemku p.č. 1011/3 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-066/2013

RM souhlasí se stavbou domácí čistírny odpadních vod na pozemku p.č. 257/1 k.ú. Rymaně. Stavba bude dočasná do doby možnosti napojení na centrální ČOV.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-066/2013

RM souhlasí s přístavbou a stavebními úpravami rekreačního objektu č.ev. 1407 na pozemku p.č. 1192, p.č. 1193  k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-066/2013

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky k domu č.ev. 555, s připojením pozemků p.č. 225, p.č. 226 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň  upozorňujeme   vlastníka   těchto   pozemků, že  nabytím  právní  moci  rozhodnutí  o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 28-066/2013

RM souhlasí se stavbou kanalizační přípojky k domu č.p. 749, s připojením pozemků p.č. 243/1, p.č. 243/3 k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační řad.

 Zároveň  upozorňujeme   vlastníka   těchto   pozemků, že  nabytím  právní  moci  rozhodnutí  o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 29-066/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby ,,Mníšek pod Brdy – kabelové vedení NN č. IV-12-6010137“ mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako oprávněným, umístěné do pozemků p.č. 2921/1, p.č. 832/7, p.č. 850/4, p.č. 2921/6 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 30-066/2013

RM souhlasí se stavbou zastřešené pergoly na pozemku p.č. 2714/123 k.ú. Mníšek pod Brdy umístěné u řadového domu č.p. 1417.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 31-066/2013

RM souhlasí s dodatečným povolením stavby rekreační chaty č.ev. 580 na pozemku p.č.233, p.č. 234 k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 32-066/2013

RM souhlasí se stavbou nové STL plynovodní přípojky pro rekonstrukci objektu č.p. 739 na pozemku p.č. 101/1 k.ú. Stříbrná Lhota, pozemku p.č. 148/1 k.ú. Stříbrná Lhota, který je ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy, za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 33-066/2013

RM souhlasí se změnou dispozice oken na severní fasádě domu č.ev. 490 na pozemku p.č. 446 k.ú. Rymaně.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 34-066/2013
RM schvaluje
Plán inventur  za rok 2013 dle přílohy č.1 k č.j. 10901/2013 a jmenuje  k zajištění inventarizace pro rok 2013 tyto inventarizační komise:

Ústřední inventarizační komise:

Předseda: Aleš Krákora
Členové: Ing. Petr Digrin Ph.D., Jiří Zápal, Daniela Kukolová

Inventarizační komise:

Předseda komise: Olga Šibřinová
Členové komise:   Gita Herrmachová, RNDr. Milan Brabenec
Druh majetku:      Hotovost, běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, podrozvahové
                                evidence,  (finanční dlouhodobý majetek)

Předseda komise: Věra Landová
Členové komise:   Jan Junek, Jakub Kasl
Druh majetku:      pozemky, budovy

Předseda komise:  Miluše Balíková
Členové komise:    Miluše Ptáčková, Loudová Vlasta, Jaroslava Holobradová, Petříková Pavla, Milan 
                                Kotouč DiS., Tomáš Balej, Smorádek Petr DiS.
Druh majetku:      městský úřad a městská policie

Předseda komise: Miloš Navrátil
Členové komise:   Josef Dvořák, Jiří Hladík
Druh majetku:     SDH Mníšek pod Brdy

Předseda komise: Romana Rysová
Členové komise:   František Minařík, Josef Mestek
Druh majetku:     SDH Rymaně

Předseda komise: Jan Hříbal, DiS.
Členové komise:   Ing. Miroslav Rousek, Petr Migota
Druh majetku:     SDH Stříbrná Lhota

Předseda komise: Jana Bukajová
Členové komise:   Mgr. Jarmila Balková, Tereza Bauerová
Druh majetku:     městské kulturní středisko

Předseda komise: Jaroslava Svitálková
Členové komise:   Hana Jeřábková, Zdeňka Zábranská
Druh majetku:      knihovny MpB a SL

Předseda komise: Lenka Petříková
Členové komise:  Jaroslav Bednář, Miroslava Jeřábková, Tereza Středová, Veronika Vlková
Druh majetku:     stavby, areál Skalka, hřbitov, Zadní rybník, Junák, sauna, zdravotní  
                               středisko, penzion Obora

Předseda komise: Růžena Horáková
Členové komise:   Petr Kotal, Petra Poučková
Druh majetku:     majetek ZUŠ a MŠ Nová


Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 35-066/2013
RM revokuje
usnesení č. 6-046/2012 ze dne 24.10.2012 v části, týkající se přílohy - Plánu inventur tak, že text „Plán inventur na rok 2012“ se nahrazuje textem „Plán inventur na rok 2013“. Ostatní částí usnesení zůstávají beze změny.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 36-066/2013

RM souhlasí se stavbou prodloužení vodovodního řadu PE 63, Mníšek pod Brdy – Rymaně v délce 57 m, uzavřením Smlouvy o dílo s 1.SčV, a.s., dle nabídkového položkového rozpočtu.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 37-066/2013

RM souhlasí s dělením pozemků parc. č. 57/12, 57/9 a 72/7 v k.ú. Stříbrná Lhota dle přílohy č. 1 k žádosti č. 11155/2013.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 38-066/2013

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky k domu č.p. 743, č.p. 890, s připojením pozemků p.č. 240, p.č. 241, p.č. 235/3, p.č. 235/6 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň  upozorňujeme   vlastníka   těchto   pozemků, že  nabytím  právní  moci  rozhodnutí  o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

     Tajemnice

 

Usnesení č. 39-066/2013

RM souhlasí s pokácením dvou suchých stromů ( obvod kmene do 80 cm obvodu) na pozemku č. parc. 1039/7 v kat. území Mníšek pod Brdy  ve vlastnictví města. 

RM souhlasí, aby stromy na pozemku č. parc. 1039/7  v kat. území Mníšek pod Brdy  pokáceli manž. M. na svoje náklady a jako kompenzaci si ponechali  dřevní hmotu, s tím, že budou odklizeny i větve.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 40-066/2013

RM souhlasí s uvolněním fin. prostředků ve výši do 10 tis. Kč na výsadbu v zahradě u družiny a požaduje před vlastní výsadbou přesný osazovací plán.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 41-066/2013

RM schvaluje Volební řád školské rady, který upravuje volbu členů školských rad všech základních škol zřizovaných Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

    Různé

 

Usnesení č. 42-066/2013

RM souhlasí s pořádáním ohňostroje v prostoru předzámčí dne 12.10.2013 ve 22:00 hod.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 43-066/2013

RM schvaluje odpisový plán pro zařízení – venkovní učebna ZŠ Komenského 886 - Zahradní altán, pořízeného z grantu MŽP.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 44-066/2013

RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy mezi panem K.V. a Městem Mníšek pod Brdy Dohodou o ukončení smluvního vztahu plynoucího ze smlouvy o pronájmu pozemku ze dne 20.2.2002.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 45-066/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a paní I. L. jako nájemcem o pronájmu části pozemku p.č. 1262 o výměře 386,4 m2 z celkové výměry 12 609 m2 k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 9033/2013 tj. zahrádky pod pořadovým číslem 18 v zahrádkářské osadě „Obora“ za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                  Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

    místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 21. 10. 2013

Datum sejmutí: 6. 11. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět