Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 66 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 5.11.2008

  

Přítomni 4 radní:
 
Usnesení č. 1-66/2008
RM schvaluje program zasedání  dne 5.11.2008.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 2-66/2008
RM schvaluje zněním a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Nadačním fondem ZDRAVÍ A PŘÍRODA a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování         PRO  4
 
Usnesení č. 3-66/2008
RM revokuje usnesení č. 3-65/2008 . RM doporučuje ZM pro pojmenování ulice přilehlé k parcele   č.parc. 1738/2, v k.ú. Mníšek pod Brdy,  tj. od  ul.V Lipkách po ul. K Rybníčku, včetně navazujících odboček k jednotlivým RD,  přijmout  název ulice Lipová.
Hlasování         PRO   4
 
Usnesení č. 4-66/2008
RM souhlasí s umístěním pí Ludmily M., trvale bytem Líšnice, na přechodný pobyt v DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO   4
 
Usnesení č. 5-66/2008
RM souhlasí s umístěním pí Marie H. , trvale bytem Mníšek pod Brdy, na přechodný pobyt v DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO   4
 
Usnesení č. 6-66/2008
RM souhlasí s umístěním pí Evy S., trvale bytem Nový Knín, na přechodný pobyt v DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO   4
 
Usnesení č. 7-66/2008
RM  souhlasí s nárůstem výkonů na linkách PID č. 320 a  č.448 včetně navýšení finančních měsíčních nákladů.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 8-66/2008
RM souhlasí s návrhem dodatku darovací smlouvy TJ Sokol Mníšek pod Brdy , tj. s převodem studny na poz. č. parc. 1295 v k.ú. Mníšek pod Brdy, v hodnotě 15.000 ,- Kč na Město Mníšek pod Brdy .
RM souhlasí s věcným břemenem mezi FK Mníšek pod Brdy a Městem Mníšek pod Brdy na přívodní inženýrské sítě ke studni .
Hlasování         PRO 4
 
17:50 příchod radního p. Zápala (přítomno 5 radních)
 
 
Usnesení č. 9-66/2008
RM pověřuje pana starostu k  dojednání podmínek s pečovatelskou službou Řevnice, vyžádáním podrobného rozpisu cen za poskytované služby pro rok 2009,  přípravou návrhu smlouvy o poskytování pečovatelské služby pečovatelskou službou Řevnice .
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 10-66/2008
RM souhlasí se vzory   nových smluv na nájem bytů a nebytových prostor ve variantách na dobu určitou i neurčitou.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 11-66/2008
RM souhlasí s podpisem dodatku smlouvy č. 1 s MPSV o přenechání majetku do užívání a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 12-66/2008
RM souhlasí se zněním smlouvy o dílo s obchodní firmou BETI spol. s r.o, tj. vybudováním dvou autobusových přístřešků v katastru obce Mníšek pod Brdy a Stříbrná Lhota a pověřuje starostu k podpisu této  smlouvy.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 13-66/2008
RM nesouhlasí s odkoupením části pozemku parc. č. 2193 v k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu výskytu inženýrských sítí (vodovod) na tomto pozemku.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 14-66/2008
RM nesouhlasí s odkupem části pozemku parc. č. 1735/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 15-66/2008
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na pozemek parc.č. 1020 v k.ú. Mníšek pod Brdy a 73/11 v k.ú. Stříbrná Lhota pro firmu KINSU
CZ s r.o.  
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 16-66/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek parc.č. 407/30,407/23 a 407/32 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 17-66/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek parc.č. 407/53 a 407/17 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnosti jeho připojení.
Hlasování         PRO 5
 
 
Usnesení č. 18-66/2008
RM souhlasí s projektem stavby a následnou realizací PS 953 Mníšek pod Brdy, KNN pro parc.č. 2749/1, č. st. IV-12-6006443.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 19-66/2008
RM souhlasí s projektem stavby a následnou realizací PS 921 Mníšek pod Brdy – ulice Severní, posílení venkovního vedení NN 0,4 kV pro č.p. 366, č.st. IV-12-6005947/01.
Hlasování         PRO 5
     
Usnesení č. 20-66/2008
RM souhlasí s projektem stavby a následnou realizací PS 954 Mníšek pod Brdy, č.st. IV-12-6064444 a podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na poz. parc.č. 1716/11 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 5
     
Usnesení č. 21-66/2008
RM nesouhlasí se směnou pozemku parc.č. 2714/10 za pozemek parc.č. 2714/14 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM navrhuje odkup oddělené části pod zastávkou za tržní cenu.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 22-66/2008
RM nesouhlasí s pronájmem části pozemku  na parc.č. 2928/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy pí Sudové, RM doporučuje pronajmout pozemek Společenství  spoluvlastníků bytů č.p. 606-607 po jeho založení.
Hlasování         PRO 5
     
Usnesení č. 23-66/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku parc.č. 1937/10 v k.ú. Mníšek od Brdy. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí k připojení.
Hlasování         PRO 5
  
Usnesení č. 24-66/2008
RM bere na vědomí ukončení lékařské praxe MUDr. Slavomíra Zemánka v Mníšku pod Brdy.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 25-66/2008
RM souhlasí s úpravou a vyčištěním pozemku města před kinem, vyřezáním starého jalovce zarostlého do buxusu  a následnou úpravu buxusu odborníkem - arboristou.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 26-66/2008
RM souhlasí s bezplatným přenecháním poškozených silničních betonových panelů, které byly odstraněny při rekultivaci skládky V Dolíkách, pí Pečené.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 27-66/2008
Rada města schvaluje znění a uzavření Smlouvy č. 42100541 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky a realizaci akce, na kterou je poskytována podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Rada města pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Státním fondem životního prostředí České republiky.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 28-66/2008
RM schválila „Zásady pro poskytování neinvestičních finančních příspěvků města Mníšek pod Brdy na podporu aktivit občanů, zájmových sdružení a spolků na území města v oblasti kultury, sportu a životního prostředí v rámci grantového systému GRANT“.
RM schválila témata pro poskytování finančních příspěvků v roce 2009 s tím, že předkládání žádostí je možné do 19.12.2008 do 12.00 hod.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 29-66/2008
RM schvaluje časový plán tvorby rozpočtu města na rok 2009.
Hlasování         PRO  5
 
Usnesení č. 30-66/2008
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města k 5.11.2008.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 31-66/2008
RM bere na vědomí výroční zprávu MŠ 9. Května 575, Mníšek pod Brdy, za školní rok 2007-2008.
Hlasování         PRO   5
 
  
 
Vlastimil Kožíšek                                            Ing. Petr Digrin Ph.D
Místostarosta                                                    Starosta
 

 

Vyvěšeno: 18. 11. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět