Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 65 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 22.10.2008

 

Usnesení č. 65 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 22.10.2008
 
 
Usnesení č. 1-65/2008
RM schválila program zasedání rady města pro jednání de 22.10.2008.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 2-65/2008
RM nesouhlasí se studií  BD v lokalitě před školou na pozemcích č. 824 a 825/6 a doporučuje žadateli požádat o zpracování RP této lokality na jeho vlastní náklady.
 
Usnesení č. 3-65/2008
RM nedoporučuje ZM pojmenování ulice (přilehlé k parcele č. parc. 1738/8) dle návrhu žadatele a navrhuje v této lokalitě sjednotit názvy ulic a to podle názvu druhů dřevin. Z tohoto důvodu navrhuje ZM přijmout název ulice Lipová.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 4-65/2008
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Domovu sv. Josefa Dvůr Králové
ve výši 2000,--.
Hlasování         PRO 4

 
17:46 – dostavil se pan Jiří Zápal -  přítomno 5 radních
 
Usnesení č. 5-65/2008
RM schvaluje výjimku počtu dětí MŠ 9. května pro školní rok 2008/2009 a to:
1. třída – 24 dětí, 2. třída – 25 dětí, 3. třída – 25 dětí.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 6-65/2008
RM souhlasí s uvolněním finančních prostředků do výše Kč 45.000,-- z rezervního fondu ZŠ Komenského 886 na nákup počítačů pro výuku žáků a el. sporáku do školní kuchyně.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 7-65/2008
RM souhlasí s čerpáním rezervního fondu na krytí nedoplatku energií do výše Kč 67.000,-
a ukládá příspěvkové organizaci jednat o úpravě záloh z dodavateli energií.
Hlasování         PRO 5

 
Usnesení č. 8-65/2008
RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy Mníšek pod Brdy Komenského 886 za školní rok 2007/2008.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 9-65/2008
Bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy Mníšek pod Brdy Komenského 420 za školní rok 2007/2008.
Hlasování         PRO 5
 
 
Usnesení č. 10-65/2008
RM souhlasí s čerpáním rezervního fondu ZŠ Komenského 420 do výše Kč 150.000,- na zakoupení interaktivní tabule.
Hlasování         PRO 5 

 
Usnesení č. 11-65/2008
RM bere na vědomí dopis pana Pulce adresovaný Ředitelství silnic a dálnic ČR a společnosti PONTEX s.r.o. ve věci „R4 Mníšek protihluková opatření – žádost o podání informace a výzva k jednání“.
RM rovněž bere na vědomí odpověď společnosti PONTEX s.r.o. panu Pulcovi.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 12-65/2008
RM doporučuje ZM odsouhlasení prodeje pozemku č. parc. 111 a 105 v k.ú. Mníšek pod Brdy za tržní cenu v místě obvyklou.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 13-65/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1288/11 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 14-65/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 323, 324 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 15-65/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 325/1, 325/2 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 16-65/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 308, 309, 281/3 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 17-65/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 296, 297 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 18-65/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 320, 321 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5
 
 
Usnesení č. 19-65/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 300, 301 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 20-65/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 298/1, 298/2 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 21-65/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 330/1, 330/2 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 22-65/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 318, 319 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 23-65/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 325/1, 325 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 24-65/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 316/1,       316/2 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 25-65/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 304/1, 304/2 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 26-65/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 302, 303, 310 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 27-65/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 284/1, 284/2 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 28-65/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 407/25, 407/50 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 29-65/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 407/18, 407/55 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 30-65/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 407/31, 407/52 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 31-65/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 407/24, 407/48 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 32-65/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační a vodovodní řad pro pozemek č. parc. 317/1, 317/2 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 33-65/2008
RM souhlasí s připojením na vodovodní řad pro pozemek č. parc. 2198 a 2197 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 34-65/2008
RM revokuje usnesení č. 15-61/2008:
původní text: RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 996/42 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky zřízení jednoho veřejně přístupného parkovacího místa“ se upravuje tak, že se vypouští dovětek – za podmínky zřízení veřejně přístupného parkovacího místa - .
Nový text: RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 996/42 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování        PRO 5
 
 
Usnesení č. 35-65/2008
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene za účelem vybudování vodovodního a kanalizačního řadu a to na pozemek č. parc. 2193, 2194/2 a 2174 v k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 36-65/2008
RM souhlasí s uzavřením nové smlouvy o věcném břemenu mezi vlastníkem nemovitosti a oprávněným ze smlouvy o věcném břemenu hanou Vostalovou, bytem Verdunská 15/707, Praha 6 a povinným Městem Mníšek pod Brdy na zbudování nové vodovodní přípojky pro pozemek č. parc. 282/1 v k.ú. Rymaně a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 37-65/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 571/14 v k.ú. Rymaně. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí k možnosti napojení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 38-65/2008
RM souhlasí s vestavbou podkroví RD + 3 střešní okna na pozemku č. parc. 395 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 39-65/2008
RM souhlasí s projektem stavby a následnou realizací PS 722 Mníšek pod Brdy, č. st. IE-12-6000550, kabelové vedení NN 0,4 kV u TS 692071 a s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na pozemcích č. parc. 2910/2, 2910/4, 2910/5, 2910/6, 2910/7, 1246/7 a 1246/10 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 40-65/2008
RM souhlasí s projektem stavby a následnou realizací PS 922 Mníšek pod Brdy – ul. Lhotecká, č. st. IE-12-6001787/1, nové kabelové vedení NN 0,4 kV a uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na pozemku 2911/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 41-65/2008
RM souhlasí se stavebními úpravami objektu p.č. 1965/37 Kovohutě holding DT, a.s. Mníšek pod Brdy dle předložené PD.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 42-65/2008
RM bere na vědomí komplexní návrh navýšení kapacit mateřských školek na území města Mníšek pod Brdy a doporučuje zastupitelstvu města schválit harmonogram a financování projektu Centrum volného času I. etapa.
Hlasování         PRO 5

 
 
Usnesení č. 43-65/2008
RM bere na vědomí návrhy smluv o partnerství mezi Městem Mníšek pod Brdy, Obcí Kytín,Obcí Zahořany a Městem Řevnice a postupuje je ZM k projednání a schválení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 44-65/2008
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na stavbu kanalizačních přípojek v Rymani – I. Etapa mezi Městem Mníšek pod Brdy, společností Aquarius a žadateli o přípojky.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 45-65/2008
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 22.10.2008.
Hlasování         PRO 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin Ph.D.
místostarosta                                                              starosta

Vyvěšeno: 3. 11. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět