Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 65 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 18.9.2013

 

 Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Jiří Zápal (příchod v 17:25)

Omluven:         radní: Aleš Krákora

                    

                      zapisovatel: Jaroslava Svitálková

 

  Zahájení

 

Usnesení č. 1-065/2013

RM schvaluje program 65. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 18.9.2013.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

   STAROSTA

 

Příchod pana Zápala v 17:25 – přítomno 5 radních.

 

Usnesení č. 2-065/2013

RM na základě rozhodnutí výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce akce „Sběrný dvůr tříděného odpadu“, vypsané podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., vybrala firmu Tost.cz, s.r.o.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-065/2013

RM bere na vědomí oznámení podnikatelského záměru společnosti U Slunečnice, s.r.o.  – akce Lázeňský dům.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Odešel pan starosta – přítomni 4 radní

 

  OSMI

 

Usnesení č. 4-065/2013

RM souhlasí s odstraněním oplocení na pozemku p.č. 238 k.ú. Stříbrná Lhota, stavbou oplocení  na pozemku p.č. 237  k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-065/2013

RM souhlasí se stavbou pergoly na lodžii bytu č. 72, ul. Ke Škole č.p. 1388 na pozemku p.č. 2714/k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že pergoly pořizované na domu č.p. 1388 budou jednotného vzhledu.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   1

 

Usnesení č. 6-065/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby ,, IV-12-6000221 Mníšek pod Brdy, Rymaně – 0,4 kV NN parc. č. 206/7“ mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným, umístěné do pozemků p.č. 182/9, p.č. 182/10, p.č. 182/11, p.č. 182/12, p.č.182/13, p.č. 182/23, p.č. 206/4, p.č. 207/4, p.č. 388 k.ú. Rymaně.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-065/2013

RM souhlasí s instalací solárního termického systému pro ohřev vody pro rodinný dům č.p. 619 na pozemku p.č. 80 k.ú. Rymaně.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Návrat starosty – přítomno 5 radních

 

Usnesení č. 8-065/2013

RM souhlasí se stavbou pergoly na lodžii bytu č. 21, ul. Ke Škole č.p. 1388 na pozemku p.č. 2714/155 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že pergoly pořizované na domu č.p. 1388  budou jednotného vzhledu.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   1

 

Usnesení č. 9-065/2013

RM souhlasí se stavbou elektropřípojky na pozemku p.č. 1684/5 k.ú. Mníšek pod Brdy a na  pozemku p.č. 2916/5 k.ú. Mníšek pod Brdy, který je ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-065/2013

RM souhlasí s PD na akci „UVR Mníšek pod Brdy, VTP – II. etapa“ za těchto podmínek:

1) V kap. B6, str. 35 doplnit o odpad z provozu restaurace – kat. č. 19 08 09 – Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky

2) Stávající prostor retenční nádrže byl činností firem provozujících činnost v UVR v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a především pak v důsledku ekologické havárie, kontaminován nebezpečnými složkami. Je proto nutné vytěžený materiál při rekonstrukci tohoto prostoru uložit na skládku příslušné skupiny.

3) Hlavní odvodňovací stoka vybudovaná v roce 1956 mezi UVR a Kovohutěmi je v majetku UVR. Vzhledem k tomu, že na některých šachticích došlo v minulosti k havárii, požaduje město, aby celá trasa odvodu odpadních vod z areálu UVR byla prověřena a poškozené šachtice byly následně rekonstruovány.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-065/2013

RM souhlasí se stavbou zahradního domku na pozemku p.č. 1766/63 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-065/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby Mníšek -TS Pod Štítkem č. IV-12-6002061/1 mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným, umístěné do pozemku p.č. 2916/5 k.ú. Mníšek pod Brdy. 

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-065/2013

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky k domu č.p. 308, na pozemcích p.č. 722, p.č. 723 a p.č. 737/6 k.ú. Mníšek pod Brdy, s připojením pozemků p.č. 722, p.č.723 k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační  řad  za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-065/2013

RM souhlasí s  projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení stavby ,,III 1024 Řitka – Čisovice, rekonstrukce silnice a mostu č.ev. 1024-1­­_PD“.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-065/2013

RM souhlasí se stavbou vodovodní přípojky k domu č.p. 359, na pozemcích p.č. 724, p.č. 737/9  k.ú. Mníšek pod Brdy, s připojením pozemku p.č. 724 na vodovodní řad  za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-065/2013

RM souhlasí se změnou stavby před dokončením  -  veřejné osvětlení Rymaně v lokalitě rodinných domů  Višňovka dle situace   v příloze č. 1 k č.j. 9920/2013.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-065/2013

RM k žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci na akci “Navýšení výkonu kotelny na LTO“ konstatuje, že Město Mníšek pod Brdy nebylo dosud seznámeno s koncepcí vytápění objektů areálu UVR z uvažovaného centrálního zdroje tepla.  V současné době tedy nelze vydat k předložené dokumentaci stanovisko.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-065/2013

RM souhlasí se stavbou  elektrické přípojky k budově č.e. 658 na pozemku p.č. 1684/7 k.ú. Mníšek pod Brdy, s jejím uložením  do pozemku p.č. 2916/5 k.ú. Mníšek pod Brdy, který je ve vlastnictví města, za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene.

 Pro: 5             Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-065/2013

RM souhlasí s rekonstrukcí rodinného domu č.p. 77 na pozemku p.č. 267 k.ú. Mníšek pod Brdy

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

     Různé

 

Usnesení č. 20-065/2013

Rada města jmenuje pana Jiřího Zápala osobou oprávněnou k přijetí prohlášení o uzavření manželství podle ustanovení § 4 zákona č. 94/1963 Sb., O rodině, ve znění pozdějších předpisů.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

    STAROSTA

 

Usnesení č. 21-065/2013

RM bere na vědomí Rozhodnutí Městského úřadu Černošice - oddělení vodního hospodářství,  

kterým schválil Plán havarijních opatření pro případy havárie (Havarijní plán) – Kotelna a sklad LTO v areálu ÚVR Mníšek pod Brdy, a.s.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

    OKS

 

Usnesení č. 22-065/2013

RM souhlasí s přijetím daru ve formě občerstvení od firmy POTRAVINY ZDENKA SVOBODOVÁ  pro akci „Běh naděje 2013“ v celkové hodnotě Kč. 1.530,-.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-065/2013

RM jmenuje Milana Minaříka členem Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                    Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

 místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 25. 9. 2013

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět