Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 64 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 4.9.2013

 

Přítomni:          starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Aleš Krákora

radní: Jiří Zápal (příchod 19:55)

host: Ing. Josef Pícha (příchod 19:38 – odchod 20:30)

 

Zapisovatel:      Miloš Navrátil, OKS

 

   Zahájení

 

Usnesení č. 1-064/2013

RM schvaluje program 64. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 4.9.2013.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  Starosta

 

Usnesení č.  2-064/2013

RM souhlasí s úhradou nákladů na pokrytí havarijního stavu, úniku vody  z vodovodní přípojky, vzniklých škod na městském majetku a to ve výši ¾ nákladů, tj. celkem 31.846 Kč.

RM souhlasí s uzavřením dodatku nájemní smlouvy s provozovatelem sauny, kterým bude upravena zodpovědnost nájemce za provoz odběrného místa a dohled nad zajištěním funkčnosti technického zázemí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  3-064/2013

RM nesouhlasí s  pokácením jehličnanů, ulice Na Oboře, č.e. 0317, dle žádosti Jiřiny Urbanové. Situace se bude řešit v celku a to při realizaci projektu odvodnění ulice Na Oboře.

RM nesouhlasí s prořezem, případně pokácením bříz a smrků, ulice 9. května, dům č.p. 536, dle žádosti Karla Šilhavého. Větve stromů jsou od fasády domu vzdáleny 2-3 metry.

RM souhlasí s pokácením lípy před ZŠ Komenského 420, strom má zcela seschlý terminál.

RM souhlasí s pokácením suchého stromu u dětského hřiště v ulici K Rybníčku, z důvodu jeho potencionálního nebezpečí.

RM souhlasí s prořezem nakloněné borovice, ulice Nádražní, dle žádosti Eduarda Navary, s tím, že práce budou provedeny v období vegetačního klidu.

RM souhlasí s prořezem jívy, umístěné mezi RCH č.e. 1410 a 1362, dle žádosti manželů Kozohorských s tím, že práce je možné z důvodů bezpečnosti provést bezodkladně.

RM souhlasí s prořezem popř. pokácením jívy a dvou vrb, ulice Skalecká 576, dle žádosti Romana Kočího s tím, že práce budou provedeny v období vegetačního klidu.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  OKS

 

Usnesení č.  4-064/2013

RM schvaluje smlouvu o bezúplatné výpůjčce mezi Městem Mníšek pod Brdy a Základní školou Komenského 886 - pozemku zahrady, p.č.  913 a 912 pro potřeby provozu a zajištění výuky v projektu venkovní učebny a dále garáže v suterénu budovy Komenského č.p. 413, v areálu Městské knihovny Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  5-064/2013

RM souhlasí s udělením licence na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy dopravci ARRIVA PRAHA s.r.o. pro linku 300087 Příbram-Pičín-Suchdol-Praha, linku 300088 Kamýk n. Vlt.-Dobříš-Praha a linku 300098 Příbram-Dobříš-Praha.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Příchod pana Zápala v 19:55 hod. (přítomno 5 radních)

 

  OSMI

 

Usnesení č.  6-064/2013

RM souhlasí s navrženým technickým řešením na zabezpečené uložení Al stěrů podle předloženého návrhu zpracovaného dne 8.7.2013 a uvedeného pod bodem 1 -14 dokumentu.

Pod bodem 15 upraveného návrhu se předpokládá následné provedení terénních úprav podle závěrů studie tj. překrytím celého zasaženého území inertním odpadem. Vzhledem k tomu, že Rada města nepovažuje tuto část řešení za optimální, předkládá následující návrh řešení:

  • zabezpečit zbývající i uvolněný prostor odkaliště pro uložení odpadů z původních skládek
  • z odpadů původních skládek vyseparovat kovové podíly před jejich uložením do prostoru odkaliště ( náklady na přemístění odpadů částečně kompenzovat u případné externí firmy vyseparovanými kovy )
  • upravené odpady z původních skládek přemístit do prostoru odkaliště až do potřebné výšky
  • vzniklou haldu z odpadů původních skládek v prostoru odkaliště překrýt pouze potřebnou vrstvou těsnícího materiálu
  • veškerou uvolněnou plochu po starých skládkách odpadů zavést inertním materiálem až do výše korespondující s výškou vytvořené haldy z odpadů skládek nad prostorem odkaliště

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č.  7-064/2013

RM souhlasí s uložením vodovodní přípojky do pozemků Města Mníšek pod Brdy p.č. 840/27, p.č. 2719/3 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  8-064/2013

RM souhlasí s půdní vestavbou rodinného domu č.p. 39 na pozemku p.č. 312 k.ú. Mníšek pod Brdy s tím, že bude dodržena základní závazná podmínka, uvedená v závazném stanovisku Městského úřadu Černošice, orgánu státní památkové péče ze dne 21.8.2013, č.j. MUCE 35587/2013/OSKCR/SF.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  9-064/2013

RM souhlasí se stavbou rodinného domu, zahradního domku, zastřešeného garážového stání, elektrické přípojky, oplocení na pozemku p.č. 235/4 k.ú. Stříbrná Lhota.

RM souhlasí s napojením na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  10-064/2013

RM souhlasí s projektovou dokumentací k územnímu řízení na parcelaci, komunikaci, inženýrské sítě a 7 RD lokality 33/IV/2005.

RM souhlasí se zněním a uzavřením Plánovací smlouvy pro výstavbu 7 RD na pozemku p.č. 35/6 k.ú. Stříbrná Lhota mezi Městem Mníšek pod Brdy na straně jedné a společností VALDEKO s.r.o. a panem  ing. Miroslavem Šandlem na straně druhé.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  11-064/2013

RM souhlasí se změnou územního rozhodnutí o umístění stavby Zóna 12c – Sever – Pod Skalkou, týkající se  dělení pozemků p.č. 1725/5, p.č. 1726/1 k.ú. Mníšek pod Brdy dle přílohy č. 2 k č.j. 8778/2013.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  12-064/2013

RM souhlasí s odstraněním stávajícího rodinného domu č.p. 335 na pozemku p.č. 1375, a stavbou nového rodinného domu, garáže, zpevněných ploch, oplocení do uliční části, vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p.č. 1375,  p.č. 1376  k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  13-064/2013
RM  bere  na vědomí, že  uživatel  pozemku  p.č. 370  k.ú.  Rymaně  nedoložil nabývací titul, na základě kterého odvozuje  své vlastnictví k tomuto pozemku.

RM nesouhlasí s návrhem na uzavření smlouvy o „vydržení“ a  trvá na uzavření nájemní smlouvy s úhradou za užívání 2 let zpětně. 

RM doporučuje dále záležitost majetkoprávně dořešit prodejem pozemku za kupní cenu ve výši 700,- Kč/m2.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  14-064/2013
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek p.č. 2973 o výměře 22 m2, zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci paní V. Hanouskové za nájemné 7,-Kč/m2/rok, na dobu určitou jednoho roku s tím, že zájemce  zaplatí  finanční náhradu ve výši 308,-Kč za období bezesmluvního užívání -  dvou let zpětně.
RM doporučuje záležitost dále majetkoprávně  dořešit prodejem pozemku za kupní cenu ve výši 1000,-Kč/m2 tak, aby bylo sjednoceno vlastnictví pozemku a stavby garáže na něm umístěné.
Pro: 5               Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  15-064/2013
RM nesouhlasí  se záměrem pronajmout  část pozemku p.č. 1246/7, vzhledem k plánované úpravě a odvodněním komunikace v ulici Na Oboře, je s tímto pozemkem při realizaci počítáno jako se součástí uličního prostoru.

RM ukládá OSMI vyzvat pí. Urbanovou k vyklizení pozemku.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  16-064/2013
RM souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 83/6 v k.ú. Rymaně o výměře 14 m2 předem určenému zájemci panu Ing. Miroslavu Vlčkovi za kupní cenu 700,- Kč/m2.
RM postupuje věc k projednání do zastupitelstva města.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17 -064/2013

RM bere žádost o udělení výjimky ze Zásad, na základě kterých se uzavírají nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a zahrádkáři na vědomí.

RM postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  18-064/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem  a  paní  Olgou  Řivnáčovou  jako   nájemcem o pronájmu  části pozemku p.č. 1706/1 o výměře 389 m2 z celkové výměry 9678 m2  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č.1 k č.j. 3989/2013 tj. zahrádky  pod pořadovým číslem 19 v zahrádkářské osadě U rybníčku, za nájemné ve výši 4-Kč/m2/rok  na dobu určitou do 31.12.2015.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  19-064/2013

RM doporučuje prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velkosti 724/16695 na pozemku p.č.1777/3 o výměře 205m2, zastavěná plocha a nádvoří v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy včetně součástí a příslušenství panu Františkovi Pluhařovi a paní Radce Ďuranové do podílového spoluvlastnictví, a to každému jednu ideální polovinu, za kupní cenu 403,-Kč/m2.

RM doporučuje schválit znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím  a   panem  Františkem  Pluhařem a   paní  Radkou  Ďuranovou  jako   kupujícími o  prodeji a koupi  ideálního  spoluvlastnického  podílu o velkosti 724/16695 na pozemku p.č.1777/3 o výměře 205m2, zastavěná plocha a nádvoří  v obci  a  k.ú.  Mníšek  pod   Brdy   včetně   součástí   a   příslušenství  za  celkovou kupní cenu ve výši  3 583,- Kč.

RM postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  20-064/2013

RM  doporučuje  prodej   pozemku  p.č.  1657/1 o  výměře 1005m2, zahrada  v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví  paní Kateřiny Hornové za kupní cenu 1150,-Kč/m2.

RM doporučuje schválit znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a paní  Kateřinou Hornovou  jako   kupující o  prodeji a koupi  pozemku p.č.1657/1  o výměře 1005m2, zahrada  v obci  a  k.ú.  Mníšek  pod  Brdy za  celkovou  kupní cenu ve výši  1 155 750,- Kč.

RM postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21 -064/2013

RM doporučuje  úplatné nabytí  pozemků p.č. 1118/1 o výměře 245m2, trvalý travní porost, p.č. 1118/2 o výměře 449m2, trvalý travní porost a p.č. 1118/3 o výměře 574m2, trvalý travní porost v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví  Ing. Martina Stárka do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 1 000,-Kč.

RM doporučuje souhlasit se zněním a uzavřením kupní smlouvy mezi Ing. Martinem Stárkem jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi pozemků p.č. 1118/1, p.č. 1118/2 a p.č. 1118/3 k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 1 000,-Kč.

RM postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  22-064/2013

RM doporučuje souhlasit se zněním a uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí - pozemků  2209/25, p.č. 2209/26, p.č. 2713/38 a p.č. 2908/9 vše ostatní plocha, ostatní komunikace  v obci  a  k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování ve věcech majetkových jako převodcem a Městem Mníšek pod Brdy jako nabyvatelem.

RM postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  23-064/2013
RM  doporučuje  prodej  pozemků  p.č.2698/39  o  výměře 429 m2, orná půda a p.č. 2698/40 o výměře 403 m2, orná půda a ideálních spoluvlastnických podílů o velikosti 2/39 na pozemcích p.č.2698/5, p.č.2698/45 a p.č.2698/46 včetně součástí a příslušenství vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy MUDr. Marii Zahradníkové  za cenu 400,- Kč za 1 m2.
RM doporučuje schválit znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a MUDr. Marií Zahradníkovou jako kupujícím o prodeji a koupi pozemků p.č.2698/39, p.č. 2698/40 a ideálních spoluvlastnických podílů o velikosti 2/39 na pozemcích p.č.2698/5, p.č.2698/45 a p.č.2698/46 včetně součástí a příslušenství vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu ve výši  442 687,- Kč.
RM  postupuje  věc k projednání do ZM.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  24-064/2013
RM doporučuje souhlasit se záměrem prodeje pozemku 317/5 o výměře 34m2, zahrada k.ú. Stříbrná Lhota předem vybranému zájemci panu Tomášovi Kretschmerovi a paní Marcele Kretschmerové za kupní cenu 700,-Kč/m2 s tím, že žadatelé městu současně s kupní cenou uhradí  náklady na sepsání notářského zápisu pro odstranění  duplicitního vlastnictví k tomuto pozemku ve výši  4 187,-Kč.
RM postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  25-064/2013

RM  souhlasí  se  záměrem  podnajmout  část  pozemku  p.č. 1255/1  k.ú.  Mníšek  pod Brdy o celkové výměře 193,5m2  předem vybraným zájemcům -   pan Pavel  Seibert,    pan Hodosi Csaba,  paní Renata Bolková, pan Antonín Kapitán, a to podnajmout jednotlivé části pozemku p.č. 1255/1 k.ú. Mníšek pod Brdy  jednotlivým zájemcům  dle situačního plánku v příloze č.1 k č.j. 9552/2013 na dobu určitou do 31.8.2023.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  26-064/2013

RM doporučuje souhlasit se zněním a uzavřením kupní smlouvy mezi Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování ve věcech majetkových jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi pozemků p.č. 2074/15 o výměře 23m2 a  p.č. 2074/18 o výměře 237m2  v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 58 000,-Kč.

RM postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  27-064/2013

RM souhlasí s přístavbou obytné kuchyně rekreačního objektu č.e.1403 na pozemku p.č. 1420/2 a p.č. 1420/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  28-064/2013
RM doporučuje  úplatné nabytí  pozemku  p.č. 799/6 o výměře  13 m2, ostatní plocha za kupní cenu 40Kč/m2, p.č. 800/9 o výměře 229m2, ostatní plocha za kupní cenu 40Kč/m2  a p.č. 801/3 o výměře 91m2, ostatní plocha za kupní cenu 100Kč/m2  v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví  paní Hedviky Havlíčkové do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
RM doporučuje souhlasit se zněním a uzavřením kupní smlouvy mezi Hedvikou Havlíčkovou jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi pozemků p.č. p.č. 799/6, p.č. 800/9 a p.č. 801/3  k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 18 780,- Kč.
RM postupuje věc k projednání do ZM.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  29-064/2013

RM souhlasí s vyhlášením výběrového řízení zakázka malého rozsahu,  projektová dokumentace - zkapacitnění ČOV Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje OSMI vypsáním výběrového řízení a výběrem zhotovitele zakázky.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

   FO

 

Usnesení č.  30-064/2013

RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2013 a doporučuje jej ke schválení ZM.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

   Různé

 

Usnesení č.  31-064/2013

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství pro umístění předvolební reklamy volební strany TOP 09 v termínu a rozsahu dle žádosti.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  32-064/2013

RM bere na vědomí anketu na ZŠ Komenského 420.

RM ve školením roce 2013/2014 podpoří kroužek zaměřený na atletiku a pověřuje ředitelku ZŠ Komenského 420 přípravou konceptu a podmínek a realizace tohoto kroužku.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 33 -064/2013

Rada města souhlasí se změnou zápisu v obchodním rejstříku pro ZŠ Komenského 420.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  34-064/2013

Rada města bere na vědomí informace ředitelky ZŠ Komenského 420 o počtu a vývoji počtu pedagogů za období ve školních letech 2012/13 a 2013/14.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

     místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 11. 9. 2013

Datum sejmutí: 27. 9. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět