Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 63 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 24.9.2008

Přítomni 4 radní

 
Usnesení č. 1-63/2008
RM schvaluje program zasedání 24.9.2008
Hlasování        PRO 3
 
Usnesení č. 2-63/2008
RM schvaluje přijetí paní Zdislavy Kopecké, bytem Praha 3 k trvalému pobytu v DS Mníšek pod Brdy
Hlasování        PRO 3
Usnesení č. 3-63/2008
RM schvaluje přijetí paní Anny Salomonové, bytem Praha 3 k trvalému pobytu v DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování        PRO 3
Usnesení č. 4-63/2008
RM schvaluje umístění paní Anny Zárubové, bytem Most na přechodný pobyt do DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování        PRO 3
Usnesení č. 5-63/2008
RM schvaluje umístění paní  Elišky Vopálkové trvale bytem Praha 2 na přechodný pobyt v DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování        PRO 3
Usnesení č. 6-63/2008
RM schvaluje umístění paní Věry Novotné, bytem Bojanovice, na přechodný pobyt v DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování        PRO 3
Usnesení č. 7-63/2008
RM souhlasí s přihlášením pana Adolfa Šmidrkala k trvalému pobytu na adrese Domova seniorů, Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy.
Hlasování        PRO 3
Usnesení č. 8-63/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 412/7 v k.ú. Stříbrná Lhota a připojením na vodovodní a kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovod a kanalizaci.
Hlasování        PRO 3

Usnesení č. 9-63/2008
RM souhlasí se stavbou „Mníšek pod brdy – kVN 6. Etapa- TS Vodárna – TS Eltraf“ a podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování        PRO 3
 
Usnesení č. 10-63/2008
RM souhlasí s napojením pozemku č. parc. 837/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho napojení.
Hlasování        PRO 3
 
Usnesení č. 11-63/2008
RM souhlasí se směnou pozemků města č. parc. č. parc. 1766/53 a 1766/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za pozemek společnosti AJK Sdružení s.r.o. č. parc. 1766/51 v k.ú. Mníšek pod Brdy a postupuje věc k projednání do ZM s doporučením přijetí souhlasu se směnou a podpisem směnné smlouvy.
Hlasování        PRO 3
 
Usnesení č. 12-63/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 602 v k.ú. Mníšek pod Brdy-na Madlenkách a připojením na vodovodní a kanalizační řad, jejichž jsou spoluvlastníky.
Hlasování        PRO 3
 
Usnesení č. 13-63/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1738/11 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí k napojení.
Hlasování        PRO 3

Usnesení č. 14 – 63/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 2744/21 v k.ú. Mníšek pod Brdy – zóna 16a.
Připojení na vodovod a kanalizaci je možné za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování        PRO 3

Usnesení č. 15–63/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 571/26 v k.ú. Romaně. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí k připojení.
Hlasování        PRO 3
 
Usnesení č. 16-63/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – Zásobení vodou města Mníšku pod Brdy – finanční a ekonomická koncepce projektu.
RM pověřuje starostu popisem výše uvedeného dodatku se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Hlasování        PRO 3
 
Usnesení č. 17–63/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku k dohodě o užívání klubovny – místnosti č. 10 v budově MKS v Mníšku pod Brdy, V Lipkách 610, ke schůzkám OS OÁZA ze dne 6.10.2004.
Hlasování        PRO 3
 
Usnesení č. 18-63/2008
RM schvaluje návrh smlouvy o dílo s firmou Ortex a pověřuje starostu jejím podpisem za podmínky, že cena za dílo nepřesáhne 25.000,- Kč.
Hlasování        PRO 3
 
Usnesení č. 19-63/2008
RM schvaluje znění a uzavření Mandátní smlouvy se společností Vaněk-služby, s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování        PRO 3
 
Usnesení č. 20-63/2008
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo s firmou Aquarius s.r.o. na stavbu Přípojky ve veřejné části – kanalizace a vodovodu ulice Dobříšská a Na Vrškách.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování        PRO 3
 
Usnesení č. 21-63/2008
RM schvaluje na základě návrhu vedoucí FO úhradu plateb ve výši Kč 3732,- z rozpočtu města a postupuje tuto vzniklou škodu k projednání Komisi pro náhradu škod.
Hlasování        PRO 3
 
Usnesení č. 22-63/2008
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 24.9.2008.
Hlasování        PRO 3
 
Usnesení č. 23-63/2008
RM schvaluje vyplácení nenárokové částky platu ředitelce ZŠ Komenského 420, paní Mrg. Alici Vejmolové v navrhované výši z účelové dotace MŠMT a to měsíčně v období září až prosinec 2008.
Hlasování        PRO 3
 
Usnesení č. 24-63/2008
RM souhlasí s propůjčením prostranství předzámčí Římskokatolické farnosti sv. Václava dne 28.9.2008 od 13 do 17 hod za účelem pořádání tradiční Posvícenské cesty a slavnosti sv. Václava.
Hlasování        PRO 3

 
Usnesení č. 25–63/2008
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na rekonstrukci domu č.p. 519 na nové zdravotní středisko.
Hlasování        PRO 4
 
Usnesení č. 26-63/2008
RM bere na vědomí dopis Veřejného ochránce práv č.j. 10002/08, kterým je požadována další součinnost a zaslání vyjádření ve věci kontaminace studny paní Fidrmucové na Jílovišti.
RM bere rovněž na vědomí odpověď vypracovanou referentkou SÚ Mníšek pod Brdy k této záležitosti.
Hlasování        PRO 4
Usnesení č. 27-63/2008
RM bere na vědomí žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o sdělení ve věci – opatření proti nečinnosti správního orgánu vydaného Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem územního a stavebního řízení dne 19.5.2008, týkající se nevhodného oplocení pozemků parc. č. 239/35 a parc. č. 239/109, parc. č. 239/30 a parc. č. 239/35 vše v k.ú. Čisovice.
RM bere rovněž na vědomí odpověď Stavebního úřadu Mníšek pod Brdy adresovanou KÚ
 

Vyvěšeno: 25. 9. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálkova

Zpět