Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 63 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 21.8..2013

 

Přítomni:          starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Jiří Zápal (příchod 18:05)

Omluven:         radní: Aleš Krákora

 

                        tajemnice Věra Landová

                        zapisovatelka: Jaroslava Svitálková

 

  Zahájení

Usnesení č. 1-063/2013

RM schvaluje program 63. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 21.8.2013.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  OKS

Usnesení č.  2-063/2013

RM schvaluje Směrnici č. 2/2013 Městské policie Mníšek pod Brdy pro manipulaci se zbraněmi drženými na základě zbrojní licence dle zákona 119/2002 Sb. O střelných z braních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 3-063/2013

RM souhlasí s umístěním a stavbou rodinných domů na pozemku p.č. 571/27, 571/28, 571/29, 571/30, 571/34, 571/36, 571/37, 571/58, 571/53, 571/54 k.ú. Rymaně, se stavbou elektropřípojky, s připojením těchto pozemků na vodovodní a kanalizační řad v  lokalitě Višňovka.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-063/2013

RM projednala žádost manželů Jílkových o přehodnocení usnesení RM č.21-060/2013 ze dne 5.6. 2013 ke stavbě domácí ČOV a konstatuje, že trvá na přijatém usnesení č.21-060/2013 ze dne 5.6.2013. RM rozhodla na základě platného územního rozhodnutí.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-063/2013

RM souhlasí s projektovou dokumentací stavby vodovodní a kanalizační přípojky k domu č.p. 731  a s připojením pozemku p.č. 42, p.č. 43/1 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň  upozorňujeme   vlastníka   těchto   pozemků, že  nabytím  právní  moci  rozhodnutí  o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-063/2013

RM souhlasí se stavbou ,,Mníšek pod Brdy – Lokalita ,,Pod Štítkem“, na pozemcích p.č. 1949/37, p.č. 2858/7, p.č. 2858/20, p.č. 1681, p.č. 2916/5 k.ú. Mníšek pod Brdy – parcelace, komunikace, inženýrské sítě a 2 rodinné domy za podmínky, že bude smluvně dohodnuto majetkoprávní vypořádání stavby budoucí komunikace, umístěné na pozemku Města Mníšek pod Brdy na  p.č. 2915/5 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí s dělením pozemku p.č. 1949/37 k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního výkresu parcelace území, příloha č. 1 k č.j. 8211/2013.

Vyjádření je vydáno pro potřeby územního řízení.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-063/2013

RM souhlasí se změnou stavby před dokončením rekreačního objektu a skladu zahradního nářadí na pozemku  p.č. 2443, p.č. 2444  k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-063/2013

RM v návaznosti na oznámení paní Didiové ze dne 30.7.2013 konstatuje, že na základě § 689 odst. 1 občanského zákoníku Město Mníšek pod Brdy jako pronajímatel bytu trvá na tom, aby v bytě žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu č. 20 v č.p. 555 ulice Rudé armády tj. bytu o  výměře 31,72m2  a takový počet osob, který  nebrání tomu, aby všechny osoby mohly řádně užívat byt a žít v hygienicky vyhovujících podmínkách s tím, že zároveň RM upozorňuje nájemce bytu na povinnost vyžádat si souhlas Města Mníšek pod Brdy jako  pronajímatele k podnájmu bytu v případě, že se nejedná u  nahlášených  osob o manžela či přímé příbuzné (prokazatelně dle dokladů), a to v souladu s ust. čl. IX  smlouvy o nájmu ze  dne10.12.2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Příchod Zápala 18:05 – přítomni 4

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 9-063/2013

RM souhlasí s účastí v projektu Inovace studijního programu Architektura a stavitelství v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita.

RM navrhuje zařazení čtyř  projektů a to Objekt před školou, Předzámčí, MŠ v Rymani a Pokojný dům adaptace.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-063/2013

RM pověřuje OSMI zadat vypracování variantní studie řešení cyklistického chodníku pro vzorový úsek Kvíkalka zastávka – ulice Micíkova, po pravé straně silnice ve směru od Stříbrné Lhoty včetně odvodnění.

Variantní návrhy budou předloženy do rady města a Komisi pro ÚP.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-063/2013

RM bere na vědomí připravenou PD na zkapacitnění ZŠ Komenského 420 a pověřuje OSMI potřebným projednáním pro realizaci.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-063/2013

RM schvaluje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 23, výjimky z počtu žáků ve třídách a skupinách v ZŠ Komenského 886, Mníšek pod Brdy pro školní rok 2013/2014. Ve třídách pro žáky s LMP i středně těžkým MP, autismem a vícevadami může být počet žáků ve třídách a skupinách navýšen maximálně o 4 žáky. Počet žáků ve třídě či skupině pro žáky s LMP může být snížen maximálně o 4 žáky, ve třídách a skupinách pro žáky se středně těžkým MP, autismem a vícevadami může být počet žáků snížen maximálně o 3 žáky. Vždy bude přihlédnuto k aktuálním možnostem a schopnostem žáků.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-063/2013

RM doporučuje souhlasit se záměrem  prodeje  části pozemku p.č 1959/1,  orná půda k.ú. Mníšek pod Brdy předem určenému zájemci manželům Benákovým za kupní cenu 1000,- Kč/m2 za podmínky, že hranice kupované části pozemku bude sahat až na úroveň hranice pozemku č. parc. 3205  s pozemkem č. parc. 3206 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   1

 

Usnesení č. 14-063/2013

RM vybírá vítěze výběrového řízení na výměnu oken na vybraných objektech města.

RM pověřuje starostu uzavřením a podpisem smlouvy o dílo s vítězem, firmou OKNOPLASTIK s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 633.624,- Kč.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-063/2013

RM schvaluje vypsání výběrového řízení zakázky na akci“Sběrný dvůr tříděného odpadu“ dle předložené zadávací dokumentace.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-063/2013

RM schvaluje znění a uzavření Mandátní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Josefem Hrdinou na zajištění realizace veřejné zakázky „Sběrný dvůr tříděného odpadu“ a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-063/2013

RM pověřuje OSMI vypsáním výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na rekonstrukci suterénu ZŠ Komenského 420 na školní dílny. Výběrovým kriteriem bude cena (65%) a záruka (35%) max. však 8 let..

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-063/201

RM pověřuje OSMI vypsáním výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na rekonstrukci chodníku „ulice Dobříšská. Výběrovým kriteriem bude cena (65%) a záruka (35%) max. však 8 let..

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 19-063/201

RM na základě poptávkového řízení pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo se společností ČNES dopravní stavby, a.s. na opravy komunikací v Rymani a Mníšku pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-063/201

RM schvaluje Dodatek smlouvy o dílo k akci Kanalizace a vodovod Stříbrná Lhota s firmou Šindler, důlní a stavební společnost s r.o.. Akce se rozšiřuje o kanalizaci a vodovod v ulici  Na Oboře.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-063/2013

RM bere na vědomí stížnost JUDr. Vilimovského k návrhu zadání územního plánu a žádost o zveřejnění souvisejících informací.

RM konstatuje, že vzhledem k usnesení zastupitelstva města č. 10B/13/2012 ze dne 20.12.2012 není možné podporovat projekt spalovny v Mníšku pod Brdy. Vedení města toto usnesení plně respektuje. Bližší informace k návrhu zadání ÚP města budou zveřejněny v nejbližším Zpravodaji městečka pod Skalkou.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 OSMI

 

Usnesení č. 22-063/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a manžely paní Renátou Poláčkovou a panem Miloslavem Poláčkem jako nájemci o pronájmu  části pozemku p.č. 1706/1 o výměře 397m2 z celkové výměry 9678m2  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č.1 k č.j. 7466/2013 tj. zahrádky  pod pořadovým číslem 18 v zahrádkářské osadě U rybníčku, za nájemné ve výši 4-Kč/m2/rok  na dobu určitou do 31.12.2015

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-063/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby kabelového vedení pro p.č. 1271/13 číslo IV-12-6016387 mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným, umístěné do pozemku p.č. 1271/7, p.č. 2935, p.č. 2938/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

RM upozorňuje, že před zahájením stavebních prací je třeba požádat o zábor veřejného prostranství a silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-063/2013
RM souhlasí s terénní úpravou zahrady, stavbou drenáže, akumulační a zasakovací jímky, uzavřené vodní plochy, oplocení na pozemku  p.č. 1255/1  k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM nesouhlasí se stavbou bazénu, dvou zahradních domků na pozemku p.č. 1255/1 k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu, že na dotčený pozemek je vyhlášena stavební uzávěra.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-063/2013

RM souhlasí s projektovou dokumentací stavby kabelového vedení NN 0,4 kV č. IE-12-60007797, umístěné v  pozemcích p.č. 401/1, p.č. 402/1, p.č. 2899/1 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-063/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby kabelového vedení NN pro p.č. 1570, p.č. 1566 k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a Tomášem Janů jako oprávněným, umístěné do pozemku p.č. 1511/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

RM souhlasí se vstupem na pozemek p.č. 1511/1 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že stavebník oznámí Městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem a bude městem povolen zábor veřejného prostranství.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-063/2013

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky k domu č.p. 889, s připojením pozemků p.č. 245/1, p.č. 245/2 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň  upozorňujeme   vlastníka   těchto   pozemků, že  nabytím  právní  moci  rozhodnutí  o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 28-063/2013

RM souhlasí se stavbou pergoly a umístěním zahradního domku na pozemku p.č. 2714/149 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 29-063/2013

RM souhlasí s projektovou dokumentací a následnou realizací stavby ,,P 2166 kNN Mníšek pod Brdy pro p.č. 1387/8 “  v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 30-063/2013

RM souhlasí s projektovou dokumentací stavby kabelového vedení NN 0,4 kV č. IE-12-6000802 na pozemku p.č. 2890/16, p.č. 2931/1, p.č. 2896/2, p.č. 1291/9, p.č. 1291/8, p.č. 84, p.č. 1291/11, p.č. 2891/2, p.č. 2918/1, p.č. 2891/3, p.č. 2891/1, p.č. 1290/1, 1291/2, p.č. 2898/4, p.č. 79/2, p.č. 2898/2, p.č. 81/1, p.č. 88, p.č. 1315/1, p.č. 1315/6  k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření Smlouvy budoucí o zřízení a právu věcného břemene.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 31-063/2013

RM bere na vědomí dopis Mgr. Mrázka ze dne 7.8.2013.

RM v návaznosti na usnesení č. 31-062/2013  souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi manželi Veronikou  Weiglovou Gilbertovou a MUDr. Robertem Weiglem jako pronajímateli a  Městem Mníšek  pod  Brdy  jako  nájemcem   o  pronájmu části pozemku p.č. 1255/1 k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře cca 193,5m2  za nájemné ve výši 4-Kč/m2/rok  na dobu určitou deseti let s účinnosti od 1.9.2013.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  FO

 

Usnesení č. 32-063/2013

RM bere na vědomí  RO č. 2/2013, vrací FO k dopracování tak, aby mohlo být ve středu 28.8. připraveno k projednání FV.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  Různé

 

Usnesení č. 33-063/2013

RM souhlasí s umístěním montované garáže o rozměrech 10x5 m na pozemku č. parc. 98/3 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 34-063/2013

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na pozemku č. parc. 1313/8 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností InterCora spol. s r.o.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 35-063/2013

RM souhlasí se zahájením jednání ve věci mimosoudního řešení sporu mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Penny Market s.r.o.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 36-063/2013
RM jmenovala výběrovou komisi pro výběrové řízení "Sběrný dvůr tříděného odpadu" ve složení:
členové: Vlastimil Kožíšek, Josef Pícha, Jan Junek, Vladimír Málek, Karel Vejmola.
náhradníci: Jaroslav Bednář, Petr Digrin, Lenka Petříková, Jan Hříbal, Miloš Navrátil
Komise bude zároveň komisí pro otevírání obálek s nabídkami i komisí pro hodnocení nabídek.

První jednání komise se uskuteční 11.9.2013 v 9.00 na MÚ Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                 Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

   místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 28. 8. 2013

Datum sejmutí: 13. 9. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět