Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 62 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 3.9.2008

Usnesení č. 62 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 3.9.2008
 

 

Usnesení č. 1-62/2008
RM schvaluje program zasedání RM dne 3.9.2008.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 2-62/2008
RM projednala znění OZV č. 5/2008 o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy a postupuje ji do ZM  ke schválení.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 3-62/2008
RM postupuje k projednání do ZM sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o prodeji pozemků č. parc. 1989/121, 1996/24, 1996/32, 1966/36, 2000/38 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 3a-62/2008
RM postupuje k projednání do ZM žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových týkající se převodu pozemku č. parc. 275/4 v k.ú. Rymaně s doporučením souhlasu převodu pozemku do vlastnictví města.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 4-62/2008
RM postupuje žádost o odprodej části pozemku č. parc. 2363/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy k projednání zastupitelstvu se doporučením pozemek neprodávat.
Hlasování PRO 4
 
Usnesení č. 5-62/2008
RM postupuje k projednání ZM žádost o prodej pozemku č. parc. 1151 v k.ú. Mníšek pod Brdy panu Hroudovi a Schvarzerovým s doporučením pozemek prodat.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 6-62/2008
RM souhlasí s pokácením smrku na náměstí F.X.Svobody u autobusové zastávky a to z důvodu napadení stromu kůrovcem a zamezení jeho šíření.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 7-62/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.3.2006, ve znění Dodatku č. 1 mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou SITA CZ a.s..
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku smlouvy.
Hlasování PRO 4
 
Usnesení č. 8-62/2008
RM vybrala dle závěrů výběrové hodnotící komise firmu BPS-Prastav, s.r.o. jako vítěze veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací akce Rekultivace skládky TKO  Mníšek pod Brdy V Dolíkách.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 9-62/2008
RM postupuje ZM ke schválení Smlouvu o dílo s firmou BPS-Prastav, s.r.o., vítězem veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací akce Rekultivace skládky TKO  Mníšek pod Brdy V Dolíkách.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 10-62/2008
RM projednala rozpočtové opatření č. 4/2008 a postupuje jej ke schválení do ZM.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 11-62/2008
RM nesouhlasí s prodejem pozemku č. parc. 1015/12 a 1015/13 v k.ú. Mníšek pod Brdy a s tímto stanoviskem postupuje žádost k projednání do ZM.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 12-62/2008
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy na věcné břemeno na akci PS 369-Mníšek pod Brdy-Lipky kabelové vedení NN 4,4 kV a VN 22 kV, transformační stanice CTSbt 1x630 kVA, výměna venkovního vedení VN, č. st. IV-30-0521010 na pozemky parc. č. 1104/1, 1104/10, 1332, 1339/15, 2910/2, 2910/3, 2911/3, 2911/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 13-62/2008
RM souhlasí se změnou stavby „RD, přípojka elektro, vodovodní a kanalizační“ na pozemcích parc. č. 368 a 415/2 v k.ú. mníšek pod Brdy – změna trasy přípojky elektro, vodovodní a kanalizační a se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku č. parc. 2900/1 za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Toto stanovisko nenahrazuje souhlasné stanovisko dalších vlastníků pozemků v trase stavby.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 14-62/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo č. 080206 se společností VODNÍ ZDROJE, a.s. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 15-62/2008
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy  o pronájmu internetových stránek mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Galileo Corporation s.r.o.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 16-62/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Mníšek pod Brdy a společností FVA, s.r.o.
Hlasování PRO 4


Usnesení č. 17-62/2008
RM schvaluje platový výměr vedoucí Školní jídelny Mníšek pod Brdy paní Jany Tauchmanové: dle návrhu s platností od 1.8.2008.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 18-62/2008
RM schvaluje výjimku z počtu žáků ve třídě či skupině a to navýšení či snížení počtu o 2-3 žáky dle potřeby školy.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 19-62/2008
RM schvaluje výjimku porušení doby nočního klidu pro Hostinec u Káji Maříka dne 13.9.2008 z důvodu pořádání hudebně kulturní akce pro širokou veřejnost v čase od 22:00 do maximálně 01:00 hod.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 20-62/2008
RM souhlasí s udělením licence společnosti PROBO TRANS BEROUN, spol. s r.o. na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linku 301094 Dobříš-Praha.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 21-62/2008
RM schvaluje umístění paní L.M., trvale bytem Líšnice, na přechodný pobyt v DS Mníšek pod Brdy
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 22-24/2008
RM schvaluje umístění paní A.S., trvale bytem Žebrák na přechodný pobyt v DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 23-62/2008
RM schvaluje umístění paní J.P., trvale bytem Kosoř, na přechodný pobyt v DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 24-62/2008
RM schvaluje umístění paní V.R., trvale bytem Mníšek pod Brdy, na přechodný pobyt v DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 25-62/2008
RM schvaluje PD ke stavbě RD – jímka na vyvážení, stávající studna, garáž, altán na pozemku č. parc. 1468 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 4

 

 

Usnesení č. 26-62/2008
RM stanovila termín zasedání zastupitelstva města na den 16.9.2008 v 17 hod, místo konání - zasedací místnost městského úřadu.
Hlasování PRO 4

.

 

 


Vlastimil Kožíšek      Ing. Petr Digrin Ph.D.
místostarosta       starosta
 

Vyvěšeno: 19. 9. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálkova

Zpět