Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 62 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 24.7..2013

 

 Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek                      

                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (příchod 18:10 hod)

radní: Milan Vyskočil (omluven)

           

                        zapisovatelka: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-062/2013

RM schvaluje program 62. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 24.7.2013.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č.  2-062/2013

RM bere na vědomí  oznámení  společnosti KH Holding DT, a.s. o zrušení železničního provozu na vlečce do areálu a přípravu sanace vlečkového  kolejiště.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  3-062/2013

RM souhlasí s projektovou dokumentací na akci „Mníšek pod Brdy, VTP – II. etapa, investora stavby ÚVR Mníšek pod brdy, a.s  za těchto podmínek:

v případě provozu chemických laboratoří v objektu č. 4 provést rekonstrukci chemické kanalizace včetně rekonstrukce nepropustné jímky.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č.  4-062/2013

RM bere na vědomí výsledky poptávkového řízení ZŠ Komenského 420 na nákup šatních skříněk a na základě tohoto řízení RM souhlasí  s nákupem šatních skříněk.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  5-062/2013

RM bere na vědomí Výroční zprávu 1. SčV, a.s., provozovatele vodohospodářského majetku města za rok 2012.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  6-062/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo mezi městem Mníšek pod Brdy a společností FOSPOL Praha s.r.o. na akci I. etapa výstavby tréninkového hřiště.

RM  pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Příchod pana Zápala v 18:10 hod, přítomni 4 radní

 

Usnesení č. 7 -062/2013

RM pověřuje odbor OSMI vypsáním výběrového řízení zakázky na akci Rekonstrukce a odvodnění ulice K Remízku, Prostřední, Pod Lesem.

Výběrovým kriteriem bude nejnižší nabídková cena.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-062/2013

RM souhlasí s doplněním zadání ÚP o prověření možnosti stabilizace motokrosového areálu v lokalitě u silnice na Řitku a prověření a vyčlenění plochy pro novou transformovnu VNN pod areálem Kovohutí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9 -062/2013

RM souhlasí s postoupením Návrhu zadání ÚP Mníšek pod Brdy do projednání, které neprodleně zajistí pořizovatel a projednaný Návrh zadání postupuje k projednání a schválení zastupitelstvem města

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  10-062/2013

Rada města Mníšku pod Brdy projednala předloženou „Územní studii obytné lokality Pod Silnicí, Mníšek pod Brdy a na základě doporučení Komise pro územní plán souhlasí s využitelností této studie jako územně plánovacího podkladu podle příslušných ustanovení stavebního zákona.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 OKS

 

Usnesení č.  11-062/2013

RM bere na vědomí Řád venkovní učebny a školního pozemku ZŠ Komenského 886.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-062/2013

RM souhlasí s přijetím daru – ponorného odstředivého čerpadla a schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Obcí Všenory.

RM pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 Tajemnice

 

Usnesení č. 13-062/2013

RM bere na vědomí znalecký posudek zdravotního stavu lípy srdčité v k.ú. Stříbrná Lhota (u křížku) vyhotovený firmou Arbosana zahradní architektura.

RM souhlasí s pokácením stromu s tím, že kácení bude předem veřejnosti řádně oznámeno.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI

 

Usnesení č.  14-062/2013

RM souhlasí se stavbou domácí čistírny odpadních vod na pozemku p.č. 1676 k.ú. Mníšek pod Brdy. Stavba bude dočasná do doby možnosti napojení na centrální ČOV.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  15-062/2013

RM souhlasí se stavbou kanalizační přípojky k domu č.p. 920  a s připojením pozemků p.č. 216/2, p.č. 216/3 k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační řad.

Zároveň  upozorňujeme   spoluvlastníky   těchto   pozemků, že  nabytím  právní  moci  rozhodnutí  o kolaudaci tohoto řadu se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který jim bude dle obecně závazné vyhlášky Města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který jsou spoluvlastníci pozemku povinni podat do 30 dnů od doby, kdy byli správcem poplatku seznámeni s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  16-062/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby relévého domku na pozemku p.č. 406 k.ú. Rymaně mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a SŽDC, státní organizace jako oprávněným.

RM souhlasí s prodloužením  termínu splatnosti  finanční náhrady za zřízení věcného břemene tj.  do 60 dnů po podpisu Smlouvy o zřízení a právu  věcných břemen.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

RM souhlasí se vstupem na pozemek p.č. 406 k.ú. Rymaně za podmínky, že stavebník oznámí Městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  17-062/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby závor na pozemku p.č. 2920/1 k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a SŽDC, státní organizace jako oprávněným, umístěné do pozemku p.č. 2920/1 k.ú. Mníšek pod Brdy. RM souhlasí s prodloužením  termínu splatnosti  finanční náhrady za zřízení věcného břemene tj.  do 60 dnů po podpisu Smlouvy o zřízení a právu  věcných břemen.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

RM souhlasí se vstupem na pozemek p.č. 2920/1 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že stavebník oznámí Městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  18-062/2013

RM souhlasí se stavbou kanalizační přípojky k domu č.p. 324 na pozemku p.č. 638  k.ú. Mníšek pod Brdy a s připojením pozemku p.č. 638 k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19 -062/2013

RM souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 1562 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  20-062/2013

RM souhlasí s projektovou dokumentací stavby NTL domovní plynovod do rekreační chaty č.ev. 1407 na pozemku p.č. 1192, p.č. 1193 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  21-062/2013

RM souhlasí se stavbou pergoly na pozemku p.č. 2698/18  k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  22-062/2013

RM souhlasí se stavbou pergoly na pozemku p.č. 2698/18  k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23 -062/2013

RM souhlasí s přípravou  směny části pozemku p. č.188 o výměře 90m2,  trvalý travní porost ve vlastnictví pana T.Pallagyho  za  pozemek p. č.187/5,  ostatní plocha, ostatní  komunikace ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  24-062/2013

RM souhlasí  s dělením pozemku parc.č. 1753/18 a se sloučením dílu a z  pozemku p.č. 1753/18 o výměře 61m2 do  pozemku  p.č. 1753/20  a se sloučením dílu b z  pozemku p.č. 1753/18 o výměře 61m2  do  pozemku p. č. 1753/21 vše k.ú. Mníšek pod Brdy dle geom. plánu  č. 2395-79/2013 v příloze č.1 k žádosti č.j.7348/2013

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  25-062/2013

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p.č. 2928/1 orná půda, o výměře 116 m2, předem určenému zájemci paní Olze Jedličkové na dobu určitou jednoho roku za podmínky zaplacení finanční náhrady ve výši 1642,-Kč za období bezesmluvního užívání -  dvou let zpětně  s tím, že je možno požádat Radu města o splátkový kalendář pro zaplacení této dlužné částky

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  26-062/2013

RM  doporučuje souhlasit s bezúplatným  nabytím pozemků p.č. 840/2 o výměře 2278 m2  a 840/22 o výměře 8 m2 -  ostatní komunikace v k.ú. Mníšek pod Brdy, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ   na   LV  60000  pro   k.ú. Mníšek  pod  Brdy  z   vlastnictví  České  republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  27-062/2013
RM bere na vědomí žádost p. Olgy Bröstlové ze dne 11.7.2013.  RM trvá na  dodržení Zásad pro umístění  zahrádek na náměstí F,X.Svobody č. 3/2012, tj. umístění  předzahrádky dle předepsané regulace  za nájemné 100 Kč/m2/rok.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  28-062/2013

RM doporučuje souhlasit s kupní cenou ve výši 58 000,- Kč tj. 223,-Kč/m2  za koupi pozemků p.č. 2074/15 a 2074/18 k.ú. Mníšek pod Brdy. 

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  29-062/2013

RM bere na vědomí stanovisko k výši kupní ceny za pozemek p.č. 257 k.ú. Stříbrná Lhota ze dne 3.7.2013. RM nedoporučuje prodej pozemku p.č. 257 k.ú. Stříbrná Lhota  za nabídnutou  kupní cenu ve výši 450,-Kč/m2.

RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  30-062/2013

RM souhlasí se záměrem prodat pozemek p.č. 2698/39 o výměře 429m2 a pozemek p.č. 2698/40 o výměře 403m2 a  ideální spoluvlastnické podíly o velikosti 2/39 na pozemcích p.č.2698/5, p.č.2698/45 a p.č.2698/46 včetně všech součástí a příslušenství vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy za cenu  400,- Kč/m2, předem vybranému zájemci paní MUDr. Marii  Zahradníkové. 

RM  ukládá  OSMI  zajistit  zveřejnění záměru prodat tyto nemovitosti předem určenému zájemci na úřední desce.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  31-062/2013
RM souhlasí s návrhem nájemní smlouvy v příloze č. 1 k 5605/2013, která bude uzavřena   mezi manželi Veronikou  Weiglovou Gilbertovou a MUDr. Robertem Weiglem jako pronajímateli a  Městem Mníšek  pod  Brdy  jako  nájemcem  ohledně  pronájmu části pozemku p.č. 1255/1 k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře cca 193,5m2  za nájemné ve výši 4,-Kč/m2/rok  na dobu určitou deseti let.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  32-062/2013
RM souhlasí  s návrhem na  posunutí plotu na pozemku p.č. 1255/1 k.ú. Mníšek pod Brdy dle přílohy č. 2 k č.j. 5605/2013 na náklady města s tím, že posunutí bude  realizováno po vyřešení veškerých souvisejících nájemních vztahů

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 33 -062/2013

RM souhlasí se záměrem prodeje části  pozemku p.č. 2440/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy pod trafostanicí předem vybranému zájemci ČEZ Distribuce, a.s. za kupní cenu 250,-Kč/m2.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  34-062/2013

RM souhlasí se záměrem prodeje části  pozemku p.č. 1290/1 k.ú. Mníšek pod Brdy pod trafostanicí předem vybranému zájemci ČEZ Distribuce, a.s. za kupní cenu 250,-Kč/m2.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  35-062/2013

RM souhlasí se záměrem prodeje části  pozemku p.č. 571/1 v k.ú. Rymaně pod trafostanicí předem vybranému zájemci ČEZ Distribuce, a.s. za kupní cenu  250,- Kč/m2.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 36 -062/2013

RM souhlasí  s  vyřezáním keřů na pozemku p.č. 1785/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy, který je ve vlastnictví města.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  37-062/2013

RM souhlasí s pokácením dvou kusů suchých bříz u podchodu pod rychlostní komunikací R4 na pozemku města p.č. 2719/3 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  38-062/2013

RM souhlasí s ošetřením památného stromu -  buku lesního v areálu Skalka dle předloženého posudku ze dne 10.7.2013 .

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 39-062/2013

RM souhlasí se změnou umístění značky „Mníšek pod Brdy“ , označující začátek obce,  na komunikaci č. 116 nad výjezdem z areálu ÚVR Mníšek pod Brdy a.s. dle situace v příloze č. 1 k č.j. 6323/2013. 

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  40-062/2013

RM nesouhlasí se vzhledem a hmotovým řešení půdní vestavby rodinného domu č.p. 39 na pozemku p.č. 312 k.ú. Mníšek pod Brdy. RM požaduje předložení stanoviska památkové péče

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  41-062/2013

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1601/12 k.ú. Mníšek pod Brdy, s připojením pozemku p.č. 1601/12 k.ú. Mníšek pod Brdy  na vodovodní a kanalizační řad.

Ohledně napojení pozemku p.č. 1601/12 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 1601/2 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti A-TRIO Bydlení, s.r.o.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  42-062/2013

RM souhlasí se změnou stavby před dokončením rodinného domu č.p. 116 na pozemku p.č. 306  k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky kladného stanoviska oddělení památkové péče MÚ Černošice

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  43-062/2013

RM souhlasí s půdní vestavbou a stavebními úpravami střechy RD č.p. 227 na pozemku p.č. 778  k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  44-062/2013

RM souhlasí s přístavbou rekreačního objektu č.ev. 371 na pozemku p.č. 1481, p.č. 1482  k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  45-062/2013

RM souhlasí s odstraněním chaty č.ev. 1061, se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1463, p.č. 1464 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  46-062/2013

1)RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1271/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí s napojením na místní komunikaci na pozemku p.č.2935 a p.č. 2911/12 k.ú. Mníšek pod Brdy, která je v majetku města, zřízením sjezdu a nájezdu, za podmínek dle § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a za podmínky souhlasu příslušného orgánu Policie ČR – dopravního inspektorátu.

RM souhlasí s napojením na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.

2) RM souhlasí s odnětím pozemku p.č. 1271/1 k.ú. Mníšek pod Brdy ze zemědělského půdního fondu.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č.  47-062/2013

RM bere na vědomí žádost o prošetření porušení drenáže nad bytovým domem č.p. 530-531 na pozemcích Města Mníšek pod Brdy a konstatuje, že vjezd dopravních prostředků a mechanizmů na pozemky nad bytovými domy, které jsou ve vlastnictví města, bude omezen osazením vjezdových ocelových sloupků na začátku a konci nově vybudovaného chodníku v proluce mezi domy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 48-062/2013

RM bere na vědomí žádost o zjednání nápravy odvodnění srážkových vod v ulici Pod Lesem a konstatuje, že projektová dokumentace odvodnění 3 ulic - Pod Lesem, Prostřední a K Remízku je vypracována k 12/2012, vlastní realizace stavby bude zahájena ještě v roce 2013, hlavní část bude dokončena v roce 2014.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

Vlastimil Kožíšek  v.r.                                                      Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

   místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 1. 8. 2013

Datum sejmutí: 18. 8. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět