Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 61 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 20.8.2008

Usnesení č. 61 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 20.8.2008

Přítomni 3 členové rady

Usnesení č. 1-61/2008
RM schvaluje program RM 20.8.2008
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 2-61/2008
RM postupuje žádost pana Karla Vašíka o odprodej pozemků č. parc. 2088, 2084, 2085, 2087, 2112 a část pozemku 2113, 2096/1 o celkové výměře 0,9 ha k projednání zastupitelstvu města s doporučením pozemky prodat za navrženou cenu.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 3-61/2008
RM souhlasí s úpravami obecně závazných vyhlášek O veřejném pořádku a O místním poplatku ze psů a postupuje upravené texty vyhlášek k projednání ZM.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 4-61/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o povolení vstupu na pozemky a napojení na vodovod v souvislosti s výstavbou „Rymaně-vodovod“ – mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou DE BARONS MANAGEMENT, s.r.o.
RM zplnomocňuje podpisem výše uvedené smlouvy Ing. Martina Budaře.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 5-61/2008
RM přijímá dotaci z Fondu kultury Středočeského kraje na akci Skalecká pouť ve výši
Kč 25.000,-- a to na základě rozhodnutí zastupitelstva Středočeského kraje, které usnesením č. 20-24/2008/ZK o přidělení dotace rozhodlo.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 6-61/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s. na akci IV-12-6000221 Mníšek pod Brdy, Rymaně, NN, parc. č. 206/7 – rozšíření.
Rada města pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 7-61/2008
RM souhlasí s projektem stavby a následnou realizací akce PS 824 Mníšek pod Brdy – Stříbrná Lhota – přeložka venkovního vedení VN 22 kV pro parc. č. 412/7, č. stavby IE-12-6000675.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 8-61/2008
RM souhlasí s realizací opravy komunikace parc. č. 2912 mezi ulicí Káji Maříka a ulicí Za Rybníky dle návrhu žadatelky paní Daniely Hrdinové.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 9-61/2008
RM nesouhlasí s rekolaudací rekreační chaty na pozemcích č. parc. 1685, 1686 v k.ú. Mníšek pod Brdy k trvalému bydlení.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 10-61/2008
RM nesouhlasí se studií novostavby Polyfunkčního domu na pozemku č. parc. 1288/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu architektonického řešení a nesouladu s ÚP města.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 11-61/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1937/28 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky realizace jednoho veřejně přístupného parkovacího místa. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí k napojení.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 12-61/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 996/44 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky realizace jednoho veřejně přístupného parkovacího místa mimo ulici. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí k napojení.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 13-61/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 571/25 v k.ú. Rymaně za podmínky realizace jednoho veřejně přístupného parkovacího místa. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí k napojení.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 14-61/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1738/12 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky realizace jednoho veřejně přístupného parkovacího místa. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí k napojení.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 15-61/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 996/42 v k.ú. Mníšek pod Brdy – Na Madlenkách za podmínky realizace jednoho veřejně přístupného parkovacího místa. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí k napojení.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 16-61/2008
RM souhlasí s oplocením pozemků č. parc. 227/1, 227/4 a 227/5 dle žádosti spoluvlastníků BJ v Rymáňské ulici č.p. 579 za podmínky schválení vzhledu oplocení architektem města a zajištění přístupu k vodovodnímu a kanalizačnímu vedení ve vlastnictví města.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 17-61/2008
RM souhlasí se změnou územního rozhodnutí na akci „Novostavba polyfunkčních bytových, samostatně stojících a řadových rodinných domů včetně terénních úprav, opěrných stěn, areálových komunikací, vjezdu na pozemek, inženýrských sítí, univerzální sportovní hřiště, protihlukový val, lokalita „Za silnicí“ v k.ú. Mníšek  pod Brdy.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 18-61/2008
RM souhlasí se stavbou rodinného domu a garáže, včetně domovních přípojek na pozemku č. parc. 996/68, 996/69 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí k napojení.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 19-61/2008
RM souhlasí se stavbou RD, napojením na IS, napojením na komunikaci, v lokalitě č. 214 „U Zahradnictví“ na pozemku č. parc. 1288/12 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky realizace jednoho veřejně přístupného parkovacího místa.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 20-61/2008
RM souhlasí s navýšením nájemného v obecních bytech pro rok 2009 dle vyhlášky MMR o 46%. Tato úprava se netýká bytů s regulovaným nájemným.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 21-61/2008
RM bere na vědomí výkazy hospodaření DPS-DD za 2. čtvrtletí 2008.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 22-61/2008
RM souhlasí s využitím pozemku č. parc. 1314/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy a to pro rozšíření komunikace před prodejnou PLUS se zábory pro chodník.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 23-61/2008
RM nesouhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1255/2 a s povolením vjezdu na pozemek z místní komunikace č. parc. 2912 a to z důvodu účinného Nařízení obce Mníšek pod Brdy č. 1/2006 o stavební uzávěře.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 24-61/2008
RM nesouhlasí s námitkou paní Jedličkové k záměru pronajmout část pozemku č. parc. 2925 předem vybranému zájemci panu Martinovskému z důvodu, že zmiňované námitky řeší vyhláška města o veřejném pořádku a budou též zapracovány do nájemní smlouvy na pozemek mezi městem Mníšek pod Brdy a panem Martinovským.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 25-61/2008
RM z předložených nabídek na dílo dokončení základové desky sportovního a rekreačního areálu Rymaně vybrala firmu Suda Václav.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování PRO 3

 

.
Usnesení č. 26-61/2008
RM doporučuje ZM uzavřít Smlouvu o spolupráci v předkládaném znění mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností O.S.Real, s.r.o., investorem v lokalitě 11D.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 27-61/2008
RM ruší usnesení č. 18-24/2007 a 5-30/2007.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 28-61/2008
RM z kapacitních důvodů ve vodovodní síti nebude vydávat kladná stanoviska k připojení na vodovodní řady v Mníšku pod Brdy a to pro tlakovou oblast zásobovanou ze zdroje Mníšek pod Brdy  - vodojem a úpravna ve Štítku. Toto omezení neplatí pro stávající starou zástavbu RD určených pro trvalé bydlení zkolaudovaných do 30.12.2006. Pro tlakovou oblast zásobovanou ze zdroje – vodojem a úpravna Včelník - Hraštice budou vydávána stanoviska k připojení kladná a to až do vyčerpání navýšené kapacity vodního zdroje.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 29-61/2008
RM souhlasí  s napojením areálu firmy  Gastro-Eis-Technik. s.r.o. na vodovodní řad.
Před realizací je nutno zaplatit poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností napojení na vodovodní řad. Pokud se bude jednat o překop pozemků ve vlastnictví města je nutno zažádat na OSMI o zvláštní užívání komunikace a zaplatit za zábor pozemků.
Hlasovat PRO 3

Usnesení č. 30-61/2008
RM bere na vědomí informace o projektu zkapacitnění MŠ Nová a schvaluje podání žádosti o dotaci na zainvestování akce.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 31-61/2008
RM doporučuje zastupitelstvu města zrušit regulační plán Malé průmyslové zóny č. 21 – plocha 323 územního plánu města Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 3

 

 

Vlastimil Kožíšek      Ing. Petr Digrin Ph.D.
místostarosta       starosta
 

Vyvěšeno: 19. 9. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálkova

Zpět