Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 60 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 6.8.2008

Usnesení č. 60 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 6.8.2008


Přítomni 4 radní

Usnesení č. 1-60/2008
RM schvaluje program zasedání dne 6.8.2008.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 2-60/2008
RM nesouhlasí s podaným odvoláním odpůrců proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 4.7.2008  č.j. 101233/2008/KUSK, sp.zn. 54416/2008/KUSK/4 a trvá na původním rozhodnutí.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 3-60/2008
RM nesouhlasí s návrhem na pojmenování ulice, která prochází z ulice Zahradní směrem k Řevnické, - U Rybníčku - neboť tato ulice je místně nazývána Na Trubech.
RM postupuje žádost k projednání do zastupitelstva města.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 4-60/2008
RM s odvoláním na zákon o evidenci obyvatel §10 odst. 6 písm. c) ruší usnesení rady města č.12-59/2008 ze dne 9.7.2008.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 5-60/2008
RM postupuje k projednání ZM nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o prodeji nepotřebného majetku státu a to kaple Navštívení P. Marie s pozemkem č.p. 2824 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM doporučuje zastupitelstvu tento majetek nekupovat.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 6-60/2008
RM postupuje k projednání do zastupitelstva města návrh odpovědi na dopis Mgr. Dagmar Vrbové ve věci žádosti o odškodnění JUDr. Filipa Matouše.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 7-60/2008
RM bere na vědomí stížnost Ing. J. Starého a pověřuje tajemnici jejím vyřízením.
Hlasování PRO 4

17:45 příchod pana Zápala – přítomno 5 radních

Usnesení č. 8-60/2008
RM schvaluje umístění paní Ludmily Matesové, bytem Líšnice 9 na přechodný pobyt do DPS-DD Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 9-60/2008
RM schvaluje umístění paní Boženy Vosecké, bytem Praha 4 na přechodný pobyt do DPS-DD Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 10-60/2008
RM schvaluje umístění paní Anny Salomonové, bytem Praha 3 na přechodný pobyt do DPS-DD Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 11-60/2008
RM schvaluje umístění paní Zdislavy Kopecké, bytem Praha 3 na přechodný pobyt do DPS-DD Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 12-60/2008
RM schvaluje umístění paní Hany Novákové bytem Jindřichův Hradec na přechodný pobyt do DPS-DD Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 13-60/2008
RM ukládá prověřit nepovolené stavby na pozemcích města.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 14-60/2008
RM nesouhlasí s prodejem části pozemku č. parc. 81/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy a postupuje žádost k projednání do ZM.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 15-60/2008
RM souhlasí s opravou koupelny v bytě č. 1 domu č.p. 607 Za Rybníky a to na vlastní náklady nájemce.
Hlasování PRO 5

 Usnesení č. 16-60
RM bere na vědomí oznámení o pořádání svatební oslavy 8.8.2008 na pozemku č.parc. 362 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 17-60/2008
RM revokuje usnesení 6-56/2008 tak, že Město Mníšek pod Brdy přijímá dotaci  na podporu knihoven od Středočeského kraje ve výši Kč 25.000,- pro knihovnu Mníšek pod Brdy a Kč 25.000,- pro knihovnu Mníšek pod Brdy – Stříbrná Lhota.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 18-60/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dohody o zrušení smlouvy o dílo č. SDport/07/05 se společností VERA, spol. s r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 19-60/2008
RM postupuje žádost pana Petra Šulce o směnu pozemků k projednání do zastupitelstva města se stanoviskem pozemky nesměňovat, ale doporučuje pouze prodej požadovaného pozemku.
Hlasování PRO 5


Usnesení č. 20-60/2008
RM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy se společností KOMWAG, podnik čistoty a údržby a.s. na darování finanční částky Kč 20.000,- na kulturní činnost a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 21-60/2008
RM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy se společností GASTRO-EIS-TECHNIK, spol. s r.o. na darování finanční částky Kč 40.000,-- na financování kulturních akcí a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 22-60/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo – studie .- Mníšek pod Brdy „řešení prostoru předzámčí“.
RM pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. arch. Olgou Kantovou.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 23-60/2008
RM souhlasí se stavbou „Mníšek pod Brdy – kVN, TS KNN, Za Rybníky, č. st. IV-12-6002208/1.
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distibuce, a.s. pro výše uvedenou stavbu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 24-60/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1937/26 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Tento souhlas nenahrazuje stanovisko vlastníka inženýrských sítí.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 25-60/2008
RM souhlasí s projektem „Centrum recyklace stavebních odpadů“ na pozemku č. parc. 1965/120 a 1965/163 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 26–60/2008
RM souhlasí s přepojením domu č.p. 934, Mníšek pod Brdy ze stávající tlakové kanalizace na nový kanalizační řad Na Vrškách.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 27–60/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 2297/1, 2296 v k.ú. Rymaně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na kanalizační řad.
Hlasování PRO 5

 

 

Usnesení č. 28-60/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 654,655,656v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na kanalizační řad.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 29-60/2008
RM souhlasí s připojením na vodovodní a kanalizační řad pro pozemek č. parc. 503,504,507/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Podmínkou pro připojení na kanalizační řad je zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na kanalizační řad.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 30-60/2008
RM souhlasí s připojením na vodovodní a kanalizační řad pro pozemek č. parc. 498, 499 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovodní a kanalizační řad.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 31-60/2008
RM souhlasí s připojením na vodovodní a kanalizační řad pro pozemek č. parc. 492, 493, 494, 495  v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovodní a kanalizační řad.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 32-60/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc.474, 475, 476  v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na kanalizační řad.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 33-60/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc.474, 475, 476  v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na kanalizační řad.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 34-60/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 696, 697/1, 697/2   v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na kanalizační řad.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 35-60/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc.508, 509/1  v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na kanalizační řad.
Hlasování PRO 5

 

 

Usnesení č. 36-60/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc.505, 506  v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na kanalizační řad.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 37-60/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 500/1, 500/2, 501   v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na kanalizační řad.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 38-60/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc.511, 512  v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na kanalizační řad.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 39-60/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc.481, 482, 483 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na kanalizační řad.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 40-60/2008
RM souhlasí s vylepšením izolace základů domu č.p. 512, 513, 514 v ulici Lhotecká, Mníšek pod Brdy. Při zásahu do komunikace je nutno zažádat na OSMI o zvláštní užívání komunikace a zaplatit za zábor před zahájením prací.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 41-60/2008
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu části pozemku (30m2) parc. č. 2925 mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Jaroslavem Martinovským. Cena za roční pronájem je stanovena na částku Kč 150,--.
RM ukládá tajemnici vypsat záměr pronajmout část pozemku viz výše).
Hlasování PRO 5
 
Usnesení č. 42-60/2008
RM souhlasí s uvedením vodovodního řadu Mníšek Rymáně PE 63 – 493,7 m do trvalého užívání.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 43-60/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení a právu věcného břemene s firmou Telefónica O2 na akce: P-073-2-0299 Mníšek pod Brdy, Na Madlenkách 27 RD, UPS a P-083-2-0238 Mníšek pod Brdy, Madlenky – obnova.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedených smluv.
Hlasování PRO 5

 

Usnesení č. 44-60/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene s firmou Telefónica O2 na akci P-083-2-0281 Stříbrná Lhota.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 45-60/2008
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č. parc. 1735/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 46-60/2008
RM schvaluje Provozní řád sběrného dvora Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 47-60/2008
RM pověřuje starostu města vypsáním výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku dodávky stavby Rekultivace skládky TKO Mníšek pod Brdy V Dolíkách.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 48-60/2008
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komise veřejné zakázky na dodavatele Rekultivace skládky TKO Mníšek pod Brdy V Dolíkách:
členové komise -
Vlastimil Kožíšek - místostarosta města
Ing. Josef Pícha - odpady, USU Praha
Stanislav Jirota - zastupitel města
Ing. Roman Pýcha - Interprojekt odpady, projektant
František Keyř - podnikatel v oboru vodohospodářství a staveb
 Náhradníci:
Zdeňka Stiborová, referent OSMI MÚ,
Jarmila Hrabcová, vedoucí SÚ MÚ,
Ladislav Šimečka, likvidace odpadů a údržba měst
Ing. Josef Vítek, vodohospodářské stavby
Jiří Zápal, radní
Hlasování PRO 5
 
Usnesení č. 49-60/2008
RM jmenuje pana Roberta Cieszkowského členem správní rady o.p.s. Magdaléna s platností od 25.8.2008.
Hlasování PRO 5

Zasedání bylo ukončeno ve 21:15 hod

 

 

Vlastimil Kožíšek     Ing. Petr Digrin Ph.D.
místostarosta      starosta
 

Vyvěšeno: 19. 9. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálkova

Zpět