Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 60 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 5.6.2013 (VÝPIS))

 

 Přítomni:         místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (příchod 18:00)

 

                        tajemnice Věra Landová

                        zapisovatelka: Jaroslava Svitálková

 

                        starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.  (omluven)
 

 Zahájení

 

Usnesení č. 1-060/2013

RM schvaluje program 60. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 5.6.2013.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 OKS

 

Usnesení č. 2-060/2013

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o provedení uměleckého výkonu – koncertní vystoupení umělce RADŮZA + kapela.

RM pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a agenturou Ing. Zuzana Hanousková, Praha 6.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-060/2013

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zajištění uměleckého výkonu mezi Městem Mníšek pod Brdy a organizací Jumping Drums s.r.o.

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-060/2013

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zprostředkování hudební produkce mezi Městem Mníšek pod Brdy a Agenturou Magnetic Production s.r.o.

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-060/2013

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností P&P PRODUCTION s.r.o.

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 OSMI

 

Usnesení č. 6-060/2013

RM bere na vědomí žádost č.j. 5758/13 o finanční příspěvek na vodné v č.p. 602.

RM požaduje předložení faktur – vyúčtování za poslední i předcházející období.

RM rovněž konstatuje, že bude v této věci vedeno jednání s 1. SčV, a.s.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Příchod pana Zápala v 18 hod. – přítomni 4 radní

 

Usnesení č. 7-060/2013

RM souhlasí s opravou fasády a výměnou podlahové krytiny  -  objekt sauny č.p. 602 ulice Lhotecká v Mníšku pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-060/2013

RM souhlasí se záměrem prodeje  pozemku parc. č.1959/57 o výměře 23 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, vedeném u Katastrálního  úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ na LV 10001 za  cenu 1000,- Kč/m2.

RM ukládá OSMI zajistit zveřejnění záměru prodeje tohoto pozemku předem vybranému zájemci panu J.S.na úřední desce.  

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-060/2013

RM souhlasí s úhradou částky 27 329,-Kč  za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 2074/15  a p.č. 2074/18 k.ú. Mníšek pod Brdy  za období od 1.1.2004 do 30.8.2013 před uzavřením kupní smlouvy.

RM doporučuje   úplatné nabytí  pozemků p.č. 2074/15  a p.č. 2074/18 k.ú. Mníšek pod Brdy  od ČR  -  ÚZSVM  do vlastnictví  Města Mníšek pod |Brdy za cenu v místě a čase obvyklou. RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-060/2013

RM doporučuje souhlasit s úplatným nabytím pozemku p.č. 1640/7 k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za kupní cenu 40 Kč/m2.

RM doporučuje souhlasit se zněním a uzavřením kupní smlouvy mezi V. B. a Ing. J. S., Csc. jako prodávajícími a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi pozemku p.č. 1640/7 k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 38 280,-- Kč.

RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-060/2013

RM doporučuje souhlasit s úplatným nabytím pozemku p.č. 1640/9 k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za kupní cenu 40 Kč/m2.

RM doporučuje souhlasit se zněním a uzavřením kupní smlouvy mezi J.S., Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi pozemku p.č. 1640/9 k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu
15 400,-- Kč.

RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-060/2013
RM  doporučuje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2209/25 o výměře 365m2, ostatní plocha, ostatní  komunikace,  p.č. 2209/26 o výměře 292m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 2713/38 o výměře 439m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 2908/9 o výměře 99m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaných  v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na  LV 60000  pro  k.ú.  Mníšek  pod  Brdy  z   vlastnictví  České   republiky   s   příslušností  hospodařit s  majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města. 

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-060/2013

RM  souhlasí se  zněním a uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti -  pozemků  p.č. 2209/37 o výměře 11m2, ostatní plocha, ostatní  komunikace, p.č.2209/38 o výměře 77m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, mezi Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování ve věcech majetkových jako převodcem a Městem Mníšek pod Brdy jako nabyvatelem a postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-060/2013

RM nedoporučuje souhlasit s úplatným nabytím stavby  dešťové kanalizace gravitační a  retenční nádrže včetně   všech technických součástí a příslušenství v lokalitě “Řevnická  -  V Lipkách“ k.ú. Mníšek pod Brdy  od společnosti OPTREAL, spol. s r.o. 

RM žádá společnost OPTREAL, spol. s r.o. nejprve o dořešení záležitosti věcného břemene uložení této kanalizace v pozemku č. parc. 1738/12.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-060/2013

RM doporučuje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2074/16 o výměře 7m2  k.ú. Mníšek pod Brdy od ČR  -  Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-060/2013
RM nedoporučuje bezúplatný převod pozemku p.č. 235/2 o výměře 145 m2  k.ú. Stříbrná Lhota.
RM doporučuje prodej pozemku p.č. 235/2 o výměře 145 m2  k.ú. Stříbrná Lhota  předem určeným zájemcům Mgr. J. Z. a JUDr.. S. R. za kupní cenu 2000,- Kč/m2.

RM postupuje věc k projednání do zastupitelstva města.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-060/2013
RM bere na vědomí dopis ohledně nadměrného užívání účelové  komunikace na pozemku p.č. 2916/5 k.ú. Mníšek pod Brdy nákladními automobily v souvislosti se stavbou na pozemku p.č. 1704/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM nesouhlasí s pojmenováním cesty „ Nad vodárnou“ dle návrhu  v příloze č. 1 k č.j. 4519/2013.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-060/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou Jaroslav Třešňák-Horova, IČ 13924966.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-060/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy budoucí o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby ,,přípojka vody DN 100, přípojka výtlaku splaškové kanalizace a uklidňovací šachty, areálová dešťová kanalizace, zatrubnění vodoteče, areálový rozvod elektro NN a 2x kiosek měření, areálový rozvod elektro NN pro veřejné osvětlení, zpevněné plochy chodníku, komunikace a parkovacího stání“ mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a Jaroslav Třešňák - Horova jako oprávněným, umístěné do pozemků p.č. 1314/2, p.č. 1314/3, p.č. 1315/2, p.č. 1315/9, p.č. 1316/6, p.č. 2890/19, p.č. 2890/20 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí se vstupem na pozemky p.č. 1314/2, p.č. 1314/3, p.č. 1315/2, p.č. 1315/9, p.č. 1316/6, p.č. 2890/19, p.č. 2890/20 k.ú. Mníšek pod Brdy, které jsou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, za podmínky, že stavebník oznámí Městu  mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-060/2013
RM v souvislosti s rekonstrukcí ulice Ke Škole souhlasí s úplnou uzavírkou části komunikace v ulici Ke Škole od ul. Dobříšské směrem dolů v délce 200m ve dnech 17.6. – 21.6.2013.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-060/2013

K žádosti manželů Jílkových RM konstatuje, že dle vyhlášky č. 58. o závazné části územního plánu sídelního útvaru Mníšek pod Brdy, musí být před stavbou rodinného domu vybudována kanalizace, na kterou se rodinný dům napojí.

RM nesouhlasí se stavbou domácí ČOV z důvodu, že ÚR  stanovilo umístění kanalizačního řadu, nelze už povolit stavbu dočasnou ani ČOV.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-060/2013

RM souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 2714/91 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-060/2013

RM souhlasí se změnou stavby rekreačního objektu č. ev. 428 před dokončením na pozemku p.č. 461, p.č. 462 k.ú. Rymaně, spočívající ve vybudování částečného podzemního podlaží, drobných dispozičních změn v obytné části prvního a druhého nadzemního podlaží.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-060/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy budoucí o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby ,, Mníšek pod Brdy, Řevnická, garáže 4 (IV-12-6016325)“ mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s.  jako oprávněným, umístěné do pozemku p.č. 1936, p.č. 1777/19, p.č. 2914/2, p.č. 1959/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

RM souhlasí se vstupem na pozemek p.č. 1936, p.č. 1777/19, p.č. 2914/2, p.č. 1959/1 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že stavebník oznámí Městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem a zajistí u správce inženýrských sítí (1. SčV, a.s. – vodovod, splašková  kanalizace, ELTODO-CITELUM, s.r.o. – veř. osvětlení)  jejich vytyčení.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-060/2013

RM souhlasí se stavebními úpravami rodinného domu č.p. 888 na pozemku p.č. 10/2  k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 26-060/2013

RM souhlasí se zapracováním připomínek Ing. arch. Kindla do Územní studie obytné lokality Pod Silnicí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-060/2013

RM na základě poptávkového řízení vybrala dodavatele akce „Oprava komunikací – Rymaně – Severní“ a to společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města a.s. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítěznou společností.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 RŮZNÉ

 

Usnesení č. 28-060/2013

RM bere na vědomí a souhlasí s převzetím daru nealkoholických nápojů a trvanlivého pečiva v celkové hodnotě Kč 1.145,- od firmy Zdenka Svobodová POTRAVINY pro akci Brdský kos.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.

  místostarosta                                                                      starosta

                                                                                     v.z. Milan Vyskočil

 

Vyvěšeno: 14. 6. 2013

Datum sejmutí: 1. 7. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět