Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 6 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 9.2.2011

přítomni 3
 
ORG
 
Usnesení č. 1-006/2011
RM po představení schvaluje program 6. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 9.2.2011.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č. 2-006/2011
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 9.2.2011.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
TAJEMNICE
 
Usnesení č. 3-006/2011
RM bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2010 o poskytování informací Městského úřadu Mníšek pod Brdy podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a nařízení vlády č. 364/1999 Sb..
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-006/2011
RM schvaluje dle zákona č. 262/2006 Sb. ZP v platném znění a dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. platový výměr ze dne 1.1.2011 Mgr. Alici Vejmolové.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-006/2011
RM schvaluje dle zákona č. 262/2006 Sb. ZP v platném znění a dle nařízení vlády č. 74/2009, 130/2009, 201/2009 a 381/2010 Sb. platový výměr ze dne 1.1.2011 Mgr. Bohumile Pallagyové.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-006/2011
RM schvaluje dle zákona č. 262/2006 Sb. ZP v platném znění a nařízení vlády 564/2006 platový výměr ze dne 1.1.2011 Bc. Marii Šretrové.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Přítomni 4 radní

Usnesení č. 7-006/2011
RM bere na vědomí informaci Úřadu práce o projektu „Spolupráce s obcí a městem“.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 8-006/2011
RM schvaluje Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělání do MŠ Mníšek pod Brdy, Nová 499.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-006/2011
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo č. 0001/2011 mezi společností Požární technika Komet s.r.o. a Městem Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 10-006/2011
RM souhlasí se zapojením města do mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet a vyvěšením vlajky Tibetu dne 10.3.2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-006/2011
RM souhlasí se zařazením typu školy speciální pro žáky definované zákonem 561/2004Sb; § 16  a Vyhláškou 73/2005; § 5odst. g) do Základní školy, Mníšek pod Brdy, Komenského 886 od 1.9.2011. Jedná se o typ školy pro žáky se specifickými poruchami učení a pro žáky se specifickými poruchami chování.
Stávající typy školy budou zachovány.
Změna bude řešena dodatkem ke zřizovací listině.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-006/2011
RM souhlasís převedením zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Komenského 420 za rok 2010 ve výši Kč 154.003,- do rezervního fondu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:  0

Usnesení č. 13-006/2011
RM bere na vědomí Oznámení o společném jednání o návrhu změny č. 2 územního plánu Obce Voznice a pověřuje zástupce SÚ Mníšek pod Brdy, aby se účastnil veřejného projednání dne 25.2.2011 na MÚ Dobříš.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Přítomno 5 radních
 
Usnesení č. 14-006/2011
RM jmenuje hodnotící komisi pro posouzení nabídek na veřejnou podlimitní zakázku „Revitalizace náměstí F.X.Svobody v Mníšku pod Brdy“ v tomto složení:
členové komise: Vlastimil Kožíšek, Ing. Jana Gerstenbergerová, RNDr. Milan Brabenec, Ing. Josef Mejzlík, Aleš Krákora.
Náhradníci komise: Ing. Petr Digrin Ph.D, Jiří Zápal , Jaroslav Bednář, Věra Landová, Zdenka Stiborová.
Komise bude zároveň komisí  pro otevírání obálek.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-006/2011
RM bere na vědomí Znalecký posudek č. 64210 - Vymezení rozsahu nivy jako významného krajinného prvku ze zákona a posouzení vlivu případných dalších staveb zde na krajinný ráz v prostoru okolo Zámeckého rybníka v Mníšku pod Brdy, vypracovaný znalcem Krajského soudu v Praze Ing. Petrem Skálou.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-006/2011
RM bere na vědomí informaci o přípravě Skalecké pouti 16. – 17.7.2011.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-006/2011
RM souhlasí se stanovením termínu příštího zasedání zastupitelstva města na 23.2.2011
od 18 hod v zasedací místnosti MÚ Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-006/2011
RM doporučuje jednat s vlastníky pozemků lokality 19/4/2005. Základním požadavkem města bude územní řešení a to hranice parcel, rozšíření komunikace, vyřešení dopravní obslužnosti, připojení pozemků na inženýrské sítě.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OŽP/OVV
 
Usnesení č.19-006/2011
RM bere na vědomí oznámení OŽP o zhoršené kvalitě vody v prameni Ve Štítku.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-006/2011
RM souhlasí s odborným ořezem suchých větví stromů v okolí Občerstvení Skalka.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-006/2011
RM bere na vědomí zahájení řízení MěÚ Černošice ve věci stavební uzávěry pro stavbu studní v oblasti nové zástavby v Rymani.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-006/2011
RM souhlasí s pokácením několika drobnějších dřevin na pozemku města mníšek pod Brdy číslo parcelní 2938/1 za účelem výstavby parkoviště.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 23-006/2011
RM bere na vědomí oznámení OŽP o předání případu nesplnění náhradní výsadby společností OPTREAL s.r.o. na MěÚ Černošice k zahájení přestupkového řízení.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-006/2011
RM doporučuje ZM ke schválení nový název ulice na pozemcích č. parc. 2005/35 a č. parc. 2005/19 v k.ú. Mníšek pod Brdy – K Třešňovce.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 25-006/2011
RM nesouhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 2503 a 2504 v k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu rozporu s územním plánem.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-006/2011
RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu STL plynovodu a plynovodní přípojky umístěné do pozemku p.č. 1753/14 a 1766/71( dosud není zapsán do KN, vznikl na základě GP č. 1994-114/2009 rozdělením pozemku p.č. 1766/18) v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou RWE GasNet, s.r.o.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-006/2011
RM souhlasí se stavbou oplocení nemovitosti, se sjezdem na nemovitost, s přípojkou elektro na pozemcích p.č. 1634/13, 1634/15, 1636/9 a 2914/19 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Se stavbou přípojky a s připojením na vodovodní řad RM souhlasí za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-006/2011
RM souhlasí se stavbou oplocení nemovitosti, se sjezdem na nemovitost, s přípojkou elektro na pozemcích p.č. 1634/16, 1634/2, 1636/10 a 2914/18 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Se stavbou přípojky a s připojením na vodovodní řad RM souhlasí za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-006/2011
RM nesouhlasí se stavbou autoservisu na pozemku p.č. 730/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy v navržené podobě. V lokalitě je možné záměr realizovat, musí však splňovat regulativa ÚP s ohledem na parkování a umístění stavby na parcele.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 30-006/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 225 a 226 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-006/2011
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 2714/98 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí k napojení.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 32-006/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1738/3 na vodovodní a kanalizační řad v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí se stavbou plynové přípojky k RD na pozemku p.č. 1738/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 33-006/2011
RM bere na vědomí územní souhlas - dělení pozemku p.č. 2360, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Mníšek pod Brdy, vlastník – České dráhy a.s.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 34-006/2011
RM souhlasí s hostováním atrakcí na Skalecké pouti v Mníšku pod Brdy ve dnech 11. – 17. 7. 2011 za podmínky uzavření smlouvy o pronájmu pozemků se stejnými podmínkami jako v loňském roce.
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 347/1, 347/3, 347/6 a 344 v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Emilem Kopeckým, K Cikánce 334, Praha 5 za účelem zajištění pouťových atrakcí ve dnech 11. 7. – 17. 7. 2011 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 35-006/2011
RM souhlasí se změnou územního rozhodnutí ze dne 2. 1. 2007, č.j. SÚ 3667/07-1153/2006-Hra, lokalita č. 213 U zahradnictví, tzn. se stavbou RD místo BD na pozemku p.č. 1288/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM požaduje, aby pohledový beton byl nahrazen plným pohledovým zdivem nebo jiným architektonickým řešením, které odpovídá památkové zóně.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 36-006/2011
RM souhlasí s proplacením vzniklých nákladů na připojení vodovodu a kanalizace ve staré Rymani č.p.647 na pozemku parc.č.56/1v k.ú. Rymaně dle pokynů vydaných Městem Mníšek pod Brdy ze dne 11.8.2010, a to za navrtávací pas se zemní soupravu na kanalizačním řadu. Částka k proplacení činí 7.000,- Kč.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 37-006/2011
RM nesouhlasí se stavbou RD na pozemku parc.č. 883/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 620 m2.
RM nemůže udělit výjimku ze zastavovacího regulativu ve smyslu velikosti pozemku, který je v dané lokalitě 900 m2. Situaci lze řešit tak, že bude předepsaný regulativ splněn např. přikoupením části sousedního pozemku.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 38-006/2011
RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy bytu č.1. v č.p.519 s paní Kateřinou Fekoňovou dohodou a s převzetím bytu k datu 31.1.2011.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 39-006/2011
RM souhlasí s výměnou bytu č. 15 v č.p. 519 za byt č. 1 v č.p. 519 pro nájemce pana Antonína Landu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 40-006/2011
RM nesouhlasí se žádostí o povolení dvou parkovacích míst v ulici Za sokolovnou č.p.150 v k.ú. Mníšek pod Brdy a to z důvodu špatné obsluhy ulice především v zimních měsících.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 41-006/2011
RM souhlasí s přidělením bytu pro pracovníka MP po uplynutí zkušební lhůty.
Smlouva bude uzavřena na dobu trvání pracovního poměru k Městu Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 42-006/2011
RM souhlasí s proplacením vzniklých nákladů na připojení vodovodu a kanalizace ve staré Rymani č.p.646 na pozemku parc.č.41 a p.č. 42 v k.ú. Rymaně dle pokynů vydaných Městem Mníšek pod Brdy ze dne 11.8.2010, a to za navrtávací pas se zemní soupravou.
Částka k proplacení činí 7.000,- Kč.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 43-006/2011
RM souhlasí s proplacením vzniklých nákladů na připojení kanalizace ve staré Rymani č.p.1015 na pozemku parc.č.56/2 v k.ú. Rymaně dle pokynů vydaných Městem Mníšek pod Brdy ze dne 11.8.2010 a to za navrtávací pas se zemní soupravou.
Částka k proplacení činí 7.500,-.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 44-006/2011
RM souhlasí se změnou stavby RD před jejím dokončením na pozemku parc.č. 1735/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 45-006/2011
RM souhlasí s výměnou oken v bytě pana Zdeňka Čermáka v ulici Jana Šťastného č.p. 589 na pozemku parc.č. 821 v k.ú. Mníšek pod Brdy z původních dřevěných za plastová stejných rozměrů a barvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 46-006/2011
RM nesouhlasí s projektem a následnou realizací stavby PS 1541 včetně vstupu na pozemek parc.č. 2912 v k.ú. Mníšek pod Brdy a to do doby vyřešení lokality jako celku, jak stanoví územně plánovací informace k území.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.47-006/2011
RM souhlasí se stavbou přeloženého vodovodního řadu a vodovodní přípojky pro pozemky par.č.1684/2, parc.č.1684/4 a parc.č. 1949/3 na pozemku parc. č. 2916/5 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 48-006/2011
RM souhlasí s přechodným dopravním značením na pozemcích komunikace parc.č 1104/1, 1104/9, 1104/10, 1104/11 v k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu pokládky kabelu NN 0,4 kV.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 49-006/2011
RMsouhlasí  s budoucím bezúplatným nabytím částí pozemků p.č.2901/3 o předpokládané výměře cca 1050m2 a p.č.2905/1 o předpokládané výměře cca 10 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy, zastavěných stavbou chodníků „ulice Dobříšská - 1.část“ a „ulice Dobříšská - 2.část“ uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi Středočeským krajem a Městem Mníšek pod Brdy, na základě které bude uzavřena vlastní smlouva darovací, jíž budou části těchto pozemků skutečně zastavěné stavbou chodníků „ulice Dobříšská - 1.část“ a „ulice Dobříšská - 2.část“ převedeny z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. RM souhlasí s podáním žádosti na Středočeský kraj. 
RM postupuje věc k projednání a rozhodnutí do Zastupitelstva města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 50-006/2011
RM souhlasí s projektem stavby IV -12-6011347, PS 1557 Mníšek pod Brdy - kNN pro p.č. 1104/6, s její následnou realizací a vstupem na pozemky p.č.1104/9, p.č.1104/10, p.č. 1104/11, p.č. 1104/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM souhlasíse zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby IV -12-6011347, PS 1557 Mníšek pod Brdy - kNN pro p.č. 1104/6 umístěné do/na pozemku p.č.1104/9, p.č.1104/10, p.č. 1104/11, p.č. 1104/1 vše  k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 51-006/2011
RM souhlasí se zněním a uzavřením dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 1.7.1991 na užívání rekolekčního domu na pozemku parc.č. 1627 v areálu Skalka mezi Arcibiskupstvím pražským a Městem Mníšek pod Brdy
RM souhlasí s přijetím daru movitého majetku, tvořícího vybavení objektu rekolekčního domu (kuchyňská linka sprchový kout, toaletní skříňka, čerpadlo Darling, ohřívač Stiebel- Eltron, 5 ks kovových lustrů) a souhlasí se zněním a uzavřením darovací smlouvy mezi Arcibiskupstvím pražským jako dárcem a Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným.
Pověřuje starostu podpisem smluv. 
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 52-006/2011
RM souhlasí s využitím nebytového prostoru - místnosti proti kotelně v budově MKS č.p. 610 ul. V Lipkách pro potřeby kroužku Čejka. Ukládá OSMI zveřejnit záměr výpůjčky   pí Hanouskové pro potřeby kroužku Čejka.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 53-006/2011
RM souhlasí s projektem stavby IV-12-6010137, PS 1402 , následnou realizací uložení kabelu kNN mezi pozemky parc.č. 832/7 a 837/1, 837/10 v k.ú. Mníšek pod Brdy přes pozemky města parc.č.2921/1, 2921/6, 840/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy a se vstupem na pozemky.
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby IV-12.6010137, PS 1402 Mníšek pod Brdy-kNN pro parc.č 837/1 umístěné do/ na pozemku parc.č. 2921/1, 2921/6, 850/4 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy. Pověřuje starostu podpisem smlouvy
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 54-006/2011
RM souhlasí s projektem stavby IE-12-6003378, PS 1350  a následnou realizací uložení kabelu kNN na pozemcích parc.č. 776/1, 777/3, 776/7, 2921/1, 2714/43, 2719/3, 832/7 v k.ú. Mníšek pod Brdy a vstupem na pozemky.
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby IE-12-6003378, PS 1350 Mníšek pod Brdy-kNN umístěné do/na pozemku parc.č.776/1, 777/3, 776/7, 2921/1, 2714/43, 2719/3, 832/7 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy.Pověřuje starostu podpisem smlouvy
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 55-006/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 215 a 216/1 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň   upozorňujeme   vlastníky   těchto pozemků, že nabytím právní moci   rozhodnutí
o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 56-006/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 210 a 211 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň   upozorňujeme   vlastníky   těchto pozemků, že nabytím právní moci   rozhodnutí
o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 57-006/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 204 a 206 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 Vlastimil Kožíšek, v.r.                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
      místostarosta                                                                      starosta
 
 

Vyvěšeno: 21. 2. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět