Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 59 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 9.7.2008

Usnesení č. 59 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 9.7.2008

Usnesení č. 1-59/2008
RM schvaluje program zasedání rady 9.7.2008.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 2-59/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1738/10 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko majitele inženýrských sítí.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 3-59/2008
RM souhlasí se stavbou a napojením přípojky RD K remízku čp. 915 na vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení pozemku.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 4-59/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na přeložku VTL plynovodu DN 80/PN 40, obec Řitka.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 5-59/2008
RM nesouhlasí s projektem stavby“ Mníšek pod brdy – malé náměstí, NN pro čp. 332“.
RM doporučuje, na základě předchozích dohod se společností ČEZ Distribuce, řešit lokalitu přeložením vedení do zemního kabelu.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 6-59/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1937/21 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí k napojení.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 7-59/2008
RM souhlasí s projektem stavby PS 881 Mníšek pod Brdy – Na Madlenkách, č. st. IV-12-6005842 a s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene k pozemku č. parc. 2812/1, k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování PRO 3

17.45 Zápal (přítomni 4 radní)

Usnesení č. 8-59/2008
Rada města souhlasí s vybudováním vodovodní přípojky k RD na pozemku č. parc.1225, 1226 v k.ú. Mníšek pod Brdy a s připojením na vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení pozemku.
Hlasování PRO 4


Usnesení č. 9-59/2008
Rada města souhlasí s podepsáním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene pro stavbu vodovodní přípojky, která bude umístěna na pozemcích č. parc. 2910/5,
č. parc. 1194/4, č. parc. 1194/5, č. parc. 1245, č. parc. 1228 a č. parc. 1226, s paní PhDr. Janou Koblihovou.
Rada města pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 10-59/2008
RM neuvažuje o pronájmu školní jídelny a kuchyně.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 11-59/2008
RM postupuje žádost o odprodej částí pozemků č. parc. 81/1 a 88 v k.ú. Mníšek pod Brdy k projednání do ZM se stanoviskem pozemky neprodat.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 12-59/2008
RM nesouhlasí s přihlášením paní Hany Germaničové k trvalému pobytu v bytě města na adrese Skalecká 519.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 13-59/2008
RM bere na vědomí dopis Ing. Starého – Podnět k řízení na nepovolenou stavbu objektu č. 4.
Hlasování PRO 4

Odchod pana Zápala (Přítomni 3 radní)

Usnesení č. 14-59/2008
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2008.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 15-59/2008
RM přijímá dotaci z Fondu životního prostředí Středočeského kraje pro akci „Mníšek – kanalizace ulice Dobříšská“ ve výši 720.217,--.
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje č. 2941/0ŽP/2008 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 16-59/2008
RM bere na vědomí oznámení změny na OÚ Líšnice - starosta (neuvolněná funkce) Ing. Petr Gottwald, místostarostka Mgr. Dana Radová (uvolněná funkce).
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 17-59/2008
RM bere na vědomí oznámení Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy o nepřijetí projektu Revitalizace Náměstí F.X.Svobody v Mníšku pod Brdy do operačního programu NUTS 2 Střední Čechy.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 18-59/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo s Ing. arch. Vítem Kučerou a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 19-59/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo – Zásobení vodou města Mníšku pod Brdy – finanční a ekonomická koncepce projektu , se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 20-59/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo – „Oprava komunikací a chodníků v ul. Nádražní, Čisovická – pěší zóna a autobusová zastávka v ulici Lhotecká v Mníšku pod Brdy“ se společností Reimo a.s. a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 21-59/2008
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo na vnitřní zednické úpravy objektu a schodiště – Barokní areál Skalka, se společností ARCHAT s.r.o. a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 22-59/2008
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o partnerství mezi Městem Mníšek pod Brdy a Bohumilem Benákem a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 23-59/2008
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o partnerství mezi Městem Mníšek pod Brdy a organizací Zálesák a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 24-59/2008
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o partnerství mezi Městem Mníšek pod Brdy a Národním památkovým ústavem a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 25-59/2008
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo s firmou Izolace – střechy a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 26-59/2008
RM v současné době neuvažuje o dalším pronájmu přízemních prostor v Pražské 17.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 27-59/2008
RM souhlasí s vynětím pozemku města č. parc. 1735/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy ze zemědělského půdního fondu pro účely rozšíření komunikace.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 28-59/2008
RM souhlasí s pokácením 6 stromů – vlašských topolů na pozemku č. parc. 1657/1 Ve Štítku a to z důvodu odvrácení ohrožení života obyvatel.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 29-59/2008
RM schvaluje změnu ceníku pro kopírování a změnu Sazebníku úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999Sb. z důvodu ukončení platnosti 50haléřových mincí a to od 1.9.2008 následovně:
1) pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji
jednostranná kopie A4 3,- Kč
oboustranná kopie A4 5,- Kč
2) výtisk z tiskárny počítače
jedna strana 3,- Kč

Hlasování PRO 3

Usnesení č. 30-59/2008
RM souhlasí se zněním a zasláním dopisu firmě Hochtief ve věci neobdržení dotace na akci „Stříbrná Lhota – vodovod a kanalizace“.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 31-59/2008
RM souhlasí s posunutím buňky, současné trafiky na náměstí F.X.Svobody maximálně o 1 metr směrem od cestičky podél kaštanové aleje. (Posunem buňky nesmí být omezen průchod podél trafiky k parčíku).
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 32-59/2008
RM pověřuje místostarostu jednáním s firmou Vodní zdroje, a.s. o další spolupráci v oblasti hydrogeologického průzkumu ve Štítku a o regeneraci vrtů MN4 a MN5.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 33-59/2008
RM pověřuje starostu podáním žádosti o změnu stavby před dokončením – Rekultivace skládky TKO Mníšek pod Brdy v Dolíkách.
Hlasování PRO 3

 


Vlastimil Kožíšek
místostarosta

Ing. Petr Digrin Ph.D.
starosta

Vyvěšeno: 10. 8. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: J. Svitálkova

Zpět