Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 59 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 22.5.2013 (VÝPIS)

 

 Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Jiří Zápal (příchod 18:35)

                        tajemnice Věra Landová

                        zapisovatelka: Jaroslava Svitálková

                      radní: Aleš Krákora (omluven)

 

      Zahájení

 

Usnesení č. 1-059/2013

RM schvaluje program 59 zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 22.5.2013.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

    STAROSTA

 

Usnesení č. 2-059/2013

RM bere na vědomí Výroční zprávu Domova pro seniory Pod Skalkou za rok 2012.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-059/2013

RM bere na vědomí Žádost o  prodloužení lhůty ke sdělení námitek k Uplatnění nároku na náhradu škody dle § 14 zákona o odpovědnosti státu (č.j. 4762/2013).

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-059/2013

RM bere na vědomí Zprávu o auditu operace č. 050/13/ROPSČ týkající se projektu Rekonstrukce a rozšíření Mateřské školy Nová v Mníšku pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

   OKS

 

Usnesení č. 5-059/2013

RM souhlasí s podáním žádosti o nadační příspěvek na obnovu zahrady při budově Základní školy v Mníšku pod Brdy, Komenského č.p. 420.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-059/2013

RM bere na vědomí Vyhodnocení provozu vodohospodářského majetku Mníšek pod Brdy za rok 2012 vypracovaný společností 1. SčV, a.s.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-059/2013

RM souhlasí s konáním akce Svátek sousedů dne 31.5.2013 od 14 do 24 hod v areálu za Zadním rybníkem dle žádosti  SVBJ Ke Škole 1388 za podmínek, že bude žadatelem proveden následný úklid v areálu.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

   OSMI

 

Usnesení č. 8-059/2013

RM souhlasí s dělením pozemku p.č. 413/20 v k.ú. Stříbrná Lhota, dle žádosti č.j. 4112/2013.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 

Usnesení č. 9-059/2013

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1566, p.č. 1570 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně stavby přípojky na elektrickou energii.

RM souhlasí s napojením na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2013 s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-059/2013

RM souhlasí se zněním a  uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako budoucím oprávněným ohledně  stavby č. IV-12-6015467, umístěné do pozemku parc.č. 996/13 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-059/2013

RM souhlasí  se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako oprávněným ohledně stavby kabelového vedení NN č.IV-12-6012697  -  Stříbrná Lhota, umístěné do pozemku par.č.148/7 k.ú.Stříbrná Lhota.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy .

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-059/2013

RM  nemá námitek k  prodeji pozemku p.č. 2714/20 k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Středočeského kraje. Rozhodnutí o převodu předmětného pozemku je v kompetenci Zastupitelstva Středočeského kraje.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-059/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby ,,IV-12-6000198 Mníšek pod Brdy, VN,TS,NN Pod Skalkou 172“ mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce¨, a.s. jako oprávněným, umístěné do pozemku p.č. 1716/1 k.ú. Mníšek pod Brdy. 

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-059/2013

RM  souhlasí s povolením výjimky z obecných požadavků na využívání území pro územní řízení stavby rodinného domu na pozemku p.č. 1271/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-059/2013

RM souhlasí s úpravou chodníku v ulici Pražská č.p. 13 k.ú. Mníšek pod Brdy dle návrhu v příloze č. 1 k č.j. 5125/2013  za podmínky, že stavba bude po dobu provádění prací řádně označena a zabezpečena a bude provedena navrženým způsobem.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Příchod pana Zápala v 18:35 hod

 

Usnesení č. 16 -059/2013

RM souhlasí se stavbou oplocení na pozemcích BI NEMOVITOSTI s.r.o. dle grafické přílohy č. 1 k č.j. 5272/2013  a dává souhlas se stavbou jako vlastník sousedního pozemku p.č. 382/1, p.č. 387/7, p.č. 374/3 k.ú. Stříbrná Lhota.      

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-059/2013

RM souhlasí s výstavbou komunikace a inženýrských sítí – vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení,  plynovod v obytné lokalitě Dobříšská, Mníšek pod Brdy.

Souhlas s výstavbou je za podmínky, že lokalita bude propojena pro chodce chodníkem, který bude navazovat na lokalitu Eden.

RM konstatuje, že Plánovací smlouva na komunikaci, připojení na vodovod a kanalizaci s Městem Mníšek pod Brdy byla uzavřena dne 19.3.2013.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-059/2013

RM souhlasí se změnou stavby rodinného domu před dokončením na pozemku p.č. 414/27 k.ú. Stříbrná Lhota, spočívající v náhradě plynového topného zdroje na  tepelné čerpadlo systému země – voda .

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-059/2013

RM souhlasí s odstraněním stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 537 na pozemku p.č. 227, kůlny na pozemku p.č. 227  k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-059/2013

RM souhlasí s projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby rodinného domu na pozemku p.č. 1601/4 k.ú. Mníšek pod Brdy, s připojením na vodovodní a kanalizační řad.

Ohledně napojení pozemku p.č. 1601/4 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 1601/2 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti A-TRIO Bydlení, s.r.o.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-059/2013

RM souhlasí s vypouštěním přebytečných dešťových vod z pozemku p.č. 1601/4 k.ú. Mníšek pod Brdy do odvodňovacího rigolu v ulici V Lipkách za podmínky kladného stanoviska Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-059/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy budoucí o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby   ,, Elektrická přípojka“ mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a BI NEMOVITOSTI s.r.o. jako oprávněným, umístěné do pozemku  p.č. 374/3 k.ú. Stříbrná Lhota.

RM souhlasí se vstupem na pozemek p.č. 374/3 k.ú. Stříbrná Lhota, který je ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za podmínky, že stavebník oznámí Městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-059/2013

RM souhlasí s dokumentací pro územní řízení stavby,, Mníšek pod Brdy-Stříbrná Lhota, Lokalita 33/IV/2005“ na pozemcích p.č. 34, p.č. 35/6, p.č. 35/3, p.č. 48, p.č. 50, p.č. 51/3, k.ú. Stříbrná Lhota.

RM vydá souhlas s připojením na komunikaci, vodovodní a kanalizační řad lokality 33/IV/2005 po předložení žádosti o uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24 -059/2013

RM projednala žádost o souhlas s možností výstavby RD na pozemku č. parc. 2370 k.ú. Mníšek pod Brdy a konstatuje, že výstavba RD  nebude možná do doby povolení a vybudování  přístupové komunikace ulice Severní.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-059/2013

RM souhlasí s cenovou nabídkou spol. ČNES a.s. Kladno na rekonstrukci ulice Ke Škole a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26 -059/2013

RM souhlasí s uzavírkou komunikací v ulici 9.května, Skalecká  v úsecích a s trasou objížďky dle situace v příloze č.1 k č.j. 5486/13 v termínu od 1.6. do 30.8. 2013 z důvodu rekonstrukce těchto komunikací

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27 -059/2013

RM revokuje usnesení č. 12-056/2013 týkající se povolení zbourání přístřešku na popelnice v ulici 9. května u č.p. 528 a nesouhlasí s jeho zbouráním .

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 28 -059/2013

RM nesouhlasí se záborem veřejného prostranství v prostoru předzámčí za účelem umístění pouťových atrakcí ve dnech 4.-16.6. 2013 s tím, že dle Vyhlášky č. 2/2013 Města Mníšek pod Brdy „O místních poplatcích“ se zvláštním užíváním veřejného prostranství rozumí umístění atrakcí, které jsou na daném místě provozovány.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 29-059/2013

RM projednala a souhlasí  se zněním návrhů Plánovací smlouvy na výstavbu technické veřejné infrastruktury v k.ú. Stříbrná Lhota a Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem J. D. a postupuje je k projednání ZM.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

   FO

 

Usnesení č. 30-059/2013

RM, jako zřizovatel  příspěvkových organizací:

Školní jídelna  Komenského 420, Mníšek pod Brdy,

Základní škola Komenského 420, Mníšek pod Brdy,

Základní škola Komenského 886, Mníšek pod Brdy,

Mateřská škola Nová 499, Mníšek pod Brdy,

Mateřská škola 9. května 575, Mníšek pod Brdy,

Domov pro seniory, Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy,

schvaluje, dle předložených podkladů,  účetní závěrky jednotlivých zařízení za rok 2012.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 31-059/2013

RM projednala a doporučuje ZM schválit účetní závěrku Města Mníšek pod Brdy za rok 2012.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 32-059/2013

RM projednala Závěrečný účet Města Mníšku pod Brdy za rok 2012 a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení bez výhrad.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 33-059/2013

RM projednala a schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2013.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

   Tajemnice

 

 

Usnesení č. 34-059/2013

RM určila termín zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy na 20.6.2013.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

Jednání rady ukončeno ve 21:05 hod.

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

      místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 27. 5. 2013

Datum sejmutí: 13. 6. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět