Obsah

Zpět

Usnesení č. 58 ze zasedání Rady města ze dne 25.6.2008

 

Usnesení č. 58 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 25.6.2008
(ke zveřejnění)


Usnesení č. 1-58/2008
RM schvaluje program zasedání RM dne 25.6.2008
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 2-58/2008
RM vzala na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 25.06.2008.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 3-58/2008
RM bere na vědomí výroční zprávu za rok 2007 fy Veolia - 1.SčV, a.s.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 4-58/2008
RM souhlasí s přechodným pobytem paní Hany Novákové v DPS-DD.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 5-58/2008
RM souhlasí s přechodným pobytem paní Zdislavy Kopecké v DPS-DD.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 6-58/2008
RM souhlasí s přechodným pobytem paní Emílie Doležalové v DPS-DD.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 7-58/2008
RM souhlasí s umístěním paní Růženy Krejsové v DPS-DD k trvalému pobytu.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 8 -58/2008
RM souhlasí s koupí kotle z vlastního rozpočtu DPS- DD, rezervní fond bude čerpán až po vyčerpání vlastního rozpočtu.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 9 -58/2008
RM nedoporučuje prodej obecního pozemku č.parc. 407/21 kat.úz. Rymaně za 65.000, -Kč manželům Petráňovým.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 10-58/2008
RM souhlasí s povolením umístěním stanů pro Dětské rybářské závody u Zadního rybníka v Mníšku pod Brdy ve dnech 27.06.-29.06.2008 s podmínkou, že po ukončení akce bude uvedeno do původního stavu.
Hlasování PRO 3

.
Usnesení č. 11-58/2008
RM souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ Komenského 886 dle návrhu a přesunutím kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu ZŠ Komenského 886 v Mníšku pod Brdy.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 12-58/2008
RM bere na vědomí zprávu o zabezpečení ZŠ Komenského 886 v průběhu letních prázdnin 2008.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 13-58/2008
RM bere na vědomí poděkování MŠMT a presidenta republiky za profesionální činnost v oblasti vedení školy se speciálně vzdělávacími potřebami pro ředitelku ZŠ Komenského 886, Mníšek pod Brdy Mgr.Bohumilu Pallagyovou.

Usnesení č.14-58/2008
RM bere na vědomí zprávu o opravách na budově ZŠ Komenského 886.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 15-58/2008
RM schvaluje platový výměr Mgr.Vejmolové s platností od 01.08.2008 dle návrhu.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 16-58/2008
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o pronájmu nebytových prostor pro MUDr.Vojáčkovou a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 17-58/2008
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o pronájmu nebytových prostor pro MUDr. Böhmovou a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasování PRO 3

Usnesení č.18-58/2008
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o založení a vedení registru oznámení pro účely zákona č. 159/2006 Sb., s firmou Galileo Corporation s.r.o.a pověřuje starostu jejím podpisem Hlasování PRO 3

Usnesení č. 19-58/2008
RM bere na vědomí smlouvu o poskytnutí dotace na projekt Informační panel měření rychlosti.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 20-58/2008
RM pověřuje Milana Kotouče DiS., dle zákona č. 553/1991 Sb., § 3 odst.2, vedením Městské policie v Mníšku pod Brdy s platností od 01.07.2008.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 21-58/2008
RM souhlasí s příplatkem za vedení Milanovi Kotoučovi DiS.,dle návrhu s platností od 01.07.2008.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 22 – 58/2008
RM bere na vědomí výsledek VŘ na místo strážníka MP, doporučuje uzavřít pracovní poměr s Petrem Vlasákem s nástupem od 01.07.2008
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 23 – 58/2008
RM souhlasí s vyplacením odměn členům KPP za období leden - červen 2008 v celkové výši dle návrhu.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 24 – 58/2008
RM schvaluje odměny vedoucím organizačních složek dle návrhu za 1. pololetí – Městská knihovna - Hana Jeřábková, Městské kulturní středisko - Mgr.Jarmila Balková.
Hlasování PRO 3

V 17:45 hod. se dostavil Jiří Zápal - člen RM

Usnesení č. 25-58/2008
RM souhlasí se stavebním záměrem „Mezisklad izolačních a exotermických materiálů“ za podmínky vybudování vsakovací jímky dešťových vod na pozemku investora H.A.Kovochem spol. s r.o. Mníšek pod Brdy, vzhledem ke kapacitě ČOV.
Hlasování 4 PRO

Usnesení č. 26-58/2008
RM souhlasí s umístěním letní terasy na východní straně objektu pekařství a cukrářství v k.ú.Mníšek pod Brdy na pozemku parc.č.347/7 v k.ú. Mníšek pod Brdy
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 27-58/2008
RM souhlasí se stavbou RD na parc.č. 1738/15,1738/16 v k.ú. Mníšek pod Brdy.Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 28-58/2008
RM souhlasí se stavbou RD na parc. č. 996/70 v k.ú. Mníšek pod Brdy - Na Madlenkách podle projektové dokumentace. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí k napojení.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 29-58/2008
RM souhlasí s rozšířením provozu fy WAMAG na parc.č. 1965/149, 1965/150, 1965/153 v k.ú. Mníšek pod Brdy
Hlasování PRO 4


Usnesení č. 30-58/2008
RM souhlasí s projektem stavby "Masážní a floatingové provozovny v Mníšku pod Brdy,č.p. 487.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 31 -58/2008
RM požaduje ve věci žádosti o posouzení záměru výstavby „Polyfunkční domy V Lipkách“ prověření ochranného pásma lipové aleje stanovené územním plánem, popřípadě zákonnou normou a zda je projekt s těmito normami v souladu.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 32-58/2008
RM souhlasí se stavbou RD na parc.č. 1738/14 v k.ú. Mníšek pod Brdy, pokud bude vyhověno doporučením architekta města. Souhlasné vyjádření města nenahrazuje souhlas vlastníka inženýrských sítí.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 33-58/2008
RM souhlasí se zněním smlouvy o věcném břemenu s Telefónica O2 na pozemku č.parc. 129/9 v k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu města podepsáním smlouvy.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 34-58/2008
RM souhlasí se zněním smlouvy s ČEZ Distribuce pro odběrné místo sportoviště Rymaně
a pověřuje starostu jejím podpisem
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 35-58/2008
RM nesouhlasí s uzavřením smlouvy o připojení na vodovodní řad, žádá o doplnění informací, kdy bylo vydáno stavební povolení a na jakou stavbu.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 36-58/2008
RM souhlasí s přístavbou rekreační chaty na pozemku č. parc. 2470/ v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 37-58/2008
RM souhlasí s dostavbou RD Rymaně 434E s podmínkou splnění požadavků a doporučení architekta města, ověřit soulad s ÚZ, zda jde o RD.
Hlasování PRO 4Skončeno v 19:10 hod.
Zapsala Mirka JeřábkováAlena Štamberková
radní

Vlastimil Kožíšek
místostarosta

Vyvěšeno: 13. 7. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: J. Svitálkova

Zpět