Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 58 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 9.5.2013

 

 Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (příchod v 9:19 hodin)

 

                        tajemnice: Věra Landová

                        zapsal: Miloš Navrátil, OKS

                     

Usnesení č. 1-058/2013

RM schvaluje program 58. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 9.5.2013.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

STAROSTA

 

Usnesení č. 2-058/2013

RM souhlasí s uzavřením smlouvy se společností City Parking Group s.r.o. a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
RM dále souhlasí se zatímním osazením dvou kusů parkovacích 
automatů na náměstí a to jeden kus v horní části u vjezdu a druhý automat v místech 
přechodu pro chodce u prodejny Albert.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-058/2013
RM bere na vědomí vyhodnocení soutěže na akci „Rekonstrukce suterénu objektu družiny v Mníšku pod Brdy“  a jejího vítěze společnost GAKAHO s.r.o..
RM dále pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností GAKAHO s.r.o..

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-058/2013

RM schvaluje připomínky zachovat celou lokalitu Pod Silnicí v původním architektonickém návrhu, to znamená zejména v centrální části zachování rovných střech.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:  

 

OKS

 

Usnesení č. 5-058/2013

RM bere na vědomí informaci o zpracování podkladů a námitek města ve věci uplatnění nároku na náhradu škody.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-058/2013

RM bere na vědomí informaci o uzavření pošty dne 11.5.2013 a stěhování do nových prostor

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-058/2013

RM souhlasí s povolením akce Společné táboření s rodiči v areálu Zadního rybníka, ve dnech 17.5. a 18.5.2013.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-058/2013

RM souhlasí s předloženou nabídkou na zprovoznění mapového portálu Geoportal a pověřuje starostu města podpisem servisní smlouvy.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-058/2013

RM souhlasí s nabídkou pronájmu komplexního tiskového, kopírovacího a scanovacího řešení společnosti Impromat, stroje Ricoh a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pronájmu.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-058/2013

RM bere na vědomí konání soutěže SOS extreme 2013 a souhlasí s umístěním stanovišť na území města.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-058/2013

RM souhlasí s udělením výjimky a povoluje konání koncertu skupiny Brutus do 23:00 hodin.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

OSMI

 

Usnesení č. 12-058/2013
RM souhlasí s dělením pozemku p.č. 413/20 v  k.ú. Stříbrná Lhota, dle žádosti č.j. 4112/13. Pro: 5                       Proti:            0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 13-058/2013
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1566, p.č. 1570 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně stavby přípojky na  elektrickou energii.
RM souhlasí s napojením na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy. Pro: 5                   Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

TAJEMNICE

 

Usnesení č. 14-058/2013

RM bere na vědomí prodloužení provozní doby v provozovně Sokolovna Mníšek pod Brdy z důvodu hudební produkce dne 24.5.2013 do 24:00 hod.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-058/2013

RM souhlasí s vynětím pozemku č. parc. 235/4, k.ú. Stříbrná Lhota ze ZPF.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 16-058/2013

RM nevyhovuje žádosti o pojmenování ulice Nad Vodárnou a to z důvodu, že ve věci od posledního rozhodování nenastaly žádné změny.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-058/2013

RM bere na vědomí žádost o umístění lunaparku a postupuje k dalšímu projednání na OSMI.

Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Různé

 

Usnesení č. 18-058/2013

RM bere na vědomí informace o žádosti o vysvětlení společnosti UVR  o změně místa překládání odpadů. Na příštím jednání budou radní informováni o výsledku.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

        místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 16. 7. 2013

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět