Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 57 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 29.4.2013 (VÝPIS)

 Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal

 

                        zast. Milan Kotouč DiS.

                        zast. František Keyř

                        zast. Bc. Marie Šretrová

                        zast. Ing. Karel Vejmola

                        zast. JUDr. Miroslav Vilimovský (člen KV)

                        člen KV Ing. Pavel Grygar

                        člen KV Ing. Zdeněk Javůrek

                        člen KV Ing. Karel Snášel

                        člen KV Vladimír Smetana

 

                        tajemnice Věra Landová

                        zapisovatelka: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-057/2013

RM schvaluje program 57 zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 29.4.2013.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 


STAROSTA


 

Usnesení č. 2-057/2013

RM zasedla v rozšířeném složení spolu se členy KV a členů zastupitelstva s tím, že byla projednávána předložená Zpráva KV z kontroly projektu Revitalizace náměstí F.X.Svobody a účastníci byli seznámení s vyjádřením, které zpracovalo Město Mníšek pod Brdy. KV bude nadále v součinnosti s FV pokračovat v kontrolní činnosti projektu.

Většina členů kontrolního výboru tento postup odsouhlasila.

Hlasování         PRO 4             PROTI 0         Zdržel se 0       Nepřítomen 1 radní

Dále zůstávají přítomni pouze členové rady, tajemnice a zapisovatelka.

 

 


FO

 


 

Usnesení č. 3-057/2013

RM bere na vědomí kladný výsledek hospodaření MŠ 9. května ve výši 165.308,- Kč a schvaluje jeho rozdělení následovně:

do rezervního fondu 130.000,- Kč a do fondu odměn 35.308,- Kč.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 


OSMI

 


 Usnesení č. 4-057/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným ohledně stavby č. IV-12-6011347 - PS 1557, kabelové vedení kNN 0.4 kV pro parc.č. 1104/6, umístěné do pozemků p.č. 1104/9, p.č. 1104/10  k.ú. Mníšek pod Brdy. 

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-057/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným ohledně stavby Mníšek- kVN TS Vodárna-TS Pod Štítkem č. IE-12-6000428, umístěné do pozemků p.č. 2914/2, p.č. 2916/5 k.ú. Mníšek pod Brdy. 

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-057/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a DE BARONS INVESTMENT, s.r.o. jako budoucím oprávněným ohledně umístění komunikace, vodovodního řadu, kanalizačního řadu,  kabelů veřejného osvětlení na/do pozemků p.č. 626/4, p.č. 2901/8 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-057/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a RWE GasNet s.r.o. jako budoucím oprávněným ohledně umístění plynovodu do pozemků p.č. 626/4, p.č. 2901/8 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-057/2013

RM souhlasí s přístavbou rekreační chaty č. ev. 307 na pozemku p.č. 563, p.č. 564 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-057/2013

RM bere na vědomí vyjádření vlastníka pozemku p.č. 1339/16 k.ú. Mníšek pod Brdy k možnosti prodeje tohoto pozemku.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-057/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím  povinným a Svazkem obcí VOK Mníšek pod Brdy, IČ 62932195 jako budoucím oprávněným  ohledně umístění  stavby  -  vodovodního řadu, čerpací stanice a přípojky NN do pozemků p.č. 2870/2, p.č. 2883, p.č. 2719/3, p.č. 2716/5, p.č. 2716/2, p.č. 2753, p.č. 2716/4, p.č. 2716/6 k.ú. Mníšek pod Brdy. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 


Tajemnice


 

Usnesení č. 11-057/2013

RM souhlasí s nabídkou společnosti ATLAS Software, a.s. a uzavřením kupní smlouvy na produkt CODEXIS – právní informační systém.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-057/2013

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Pavlem Borusíkem – SILVEX na provedení vícestupňového dendrologického průzkumu.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-057/2013

RM souhlasí s použitím znaku města Mníšek pod Brdy pro tisk na trička při příležitosti konání radioamatérské cykloexpedice.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

        Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.

          místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 6. 5. 2013

Datum sejmutí: 23. 5. 2013

Zodpovídá:

Zpět