Obsah

Zpět

Usnesení č. 56 ze zasedání Rady města ze dne 11.6.2008

Usnesení č. 56 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 11.6.2008

Usnesení č. 1-56/2008
RM schvaluje program zasedání 11.6.2008.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 2-56/2008
RM na základě závěru výběrové komise pro hodnocení nabídek na veřejnou podlimitní zakázku zajištění služeb v oblasti letní a zimní údržby města a služeb odpadového hospodářství vybrala vítěze soutěže, firmu KOMWAG, podnik čistoty a údržby města a.s.
a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vybranou společností.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 3-56/2008
RM na základě závěru výběrové komise nevybrala žádného z uchazečů pro obsazení místa vedoucí odboru správy majetku a investic.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 4-56/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci a podmínkách stavby a provozu vodovodu Mníšek pod Brdy-Rymaně.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Středočeským krajem zastoupeným Správou a údržbou silnic Kladno, přísp. org.
Hlasování PRO 3

Usnesení č. 5-56/2008
RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku paní Janě Lenhartové ve výši Kč 3.000,-- na úhradu opakovaných zkoušek odborné způsobilosti.
Hlasování PRO 3


17:20 – pan Kožíšek příchod (přítomni 4 radní)

Usnesení č. 6-56/2008
RM bere na vědomí oznámení o usnesení rady Středočeského kraje o odsouhlasení poskytnutí finanční dotace pro knihovnu Mníšek pod Brdy ve výši Kč 25.000,--.
RM dotaci pro knihovnu přijímá.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 7-56/2008
RM souhlasí s pronájem části pozemku č. parc. 1246/7 v k.ú. Mníšek pod Brdy budoucím majitelům pozemku 1252 a pověřuje paní tajemnici vypsáním záměru pronajmout pozemek č. 1246/7.
Hlasování PRO 4

Usnesení 8-56/2008
RM konstatuje, že nelze prodat 100m2 zahrádek u Červeného kříže. Obec prodává pouze zahrádky dle výměr určených geometrickým plánem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 9-56/2008
RM pověřuje starostu zadáním studie řešení předzámčí včetně dopravního řešení.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 10-56/2008
RM bere na vědomí dražební vyhlášku na pozemky č. parc. 1995/33 – vodní plocha, č. parc. 2054/17 – orná půda, č. parc. 2055/57 – orná půda a č. parc. 2055/58 – orná půda, vše v k.ú. a obci Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 11-56/2008
RM souhlasí s udělením licence na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy dopravci Martin Uher, spol. s r.o. pro linku 100320 Smíchovské nádraží – Mníšek pod Brdy, náměstí – Mníšek pod Brdy, Rymaně, železniční zastávka a pro linku 100321 Smíchovské nádraží – Mníšek pod Brdy, náměstí – Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota.
Hlasování PRO 4

17:45 příchod pana Zápala (přítomno 5 radních)

Usnesení č. 12-56/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ASPI.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené dohody.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 13-56/2008
RM souhlasí s udělením výjimky pro parkování aut Pečovatelské služby Řevnice před obchodem Albert. Výjimka se týká vozidla se státní poznávací značkou 5S4 1587 a při zástupu vozidel s SPZ 5S4 1586 a 5S4 2916.
PRO 3 PROTI 1 ZDRŽEL SE 1

Usnesení č. 14-56/2008
RM souhlasí s konáním výstavy drobného zvířectva v zámeckém parku. RM souhlasí se zastavením aut naproti poště při svozu zvířectva před výstavou a po výstavě. Akce se koná během Skalecké pouti 19. a 20.7.2008.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 15-56/2008
RM souhlasí s uzavírkou a záborem komunikace Za Rybníky v úseku před restaurací Káji Maříka v sobotu 21.6.2008 od 10:00 do 20:00 hod z důvodu konání akce Festivalu vína 2008.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 16-56/2008
RM souhlasí s uložením dešťové kanalizace na pozemky ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy: č. parc. 1754/3, 1754/1, 1755/5, 1755/1, 2914/2, 1777/20, 1964/3, 1299/1, 2914/11, 2890/26, 2890/27, 1308/2, 1310/6, 1310/5, 2914/6, 1937/2 v celkové délce 2184,40m pro budoucí zástavbu RD, lokalita Řevnická - V Lipkách.
Před realizací nutno zažádat o zvláštní užívání komunikace a uhradit poplatek za zábor.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 17-56/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na pozemcích města Mníšek pod Brdy č. parc. 1754/3, 1754/1, 1755/5, 1755/1, 2914/2, 1777/20, 1964/3, 1299/1, 2914/11, 2890/26, 2890/27, 1308/2, 1310/6, 1310/5, 2914/6, 1937/2 v celkové délce 2184,40m, lokalita Řevnická – V Lipkách.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností OPTREAL, spol. s r.o.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 18-56/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 2744/17 v k.ú. Mníšek pod brdy, zóna 16 a, lokalita jih za podmínky splnění požadavků architekta, tj. vytvoření jednoho servisního parkovacího místa na pozemku investora, veřejně přístupného, tak, aby nedocházelo k omezování provozu.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 19-56/2008
RM souhlasí s bezplatným umístěním reklamní tabule na vyhrazené místo u autobusové zastávky Pražská.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 20-56/2008
RM nesouhlasí s umístěním dvou reklamních zařízení o rozměrech 5,1 x 24 m na soukromém pozemku č. parc. 2751 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 21-56/08
RM souhlasí se stavbou RD na pozemcích č. parc. 1735/1, 1736 a 1737 vk.ú. Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku připojením na kanalizaci.
Po dobu platnosti usnesení č. 5-30/2007 nemůže být vydáno souhlasné stanovisko k připojení RD na vodovodní řad.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 22-56/08
RM souhlasí s projektem stavby, vstupem na pozemky města č. parc. 2910/2 2910/4 a 1246/7 k.ú. Mníšek pod Brdy a následnou realizací PS 772 Mníšek pod Brdy, č. IE -12-6000550, kabelové vedení NN 0,4 kV.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 23-56/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene pro stavbu PS 772 Mníšek pod Brdy – kabelové vedení NN 0,4 kV u TS 692071, č. stavby IE-12-6000550.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 24-56/2008
RM souhlasí s projektem a následnou realizací stavby PS 655 Mníšek pod Brdy, č. IE-12-6000424, výměna kabelového vedení VN 22 kV na pozemcích města č. parc. 133/5, 148/1, 148/9 v k.ú. Stříbrná Lhota a na pozemcích č. arc. 2911/5, 1151, 1104/1, 2910/2, 1156, 1246/6, 1246/7 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 25-56/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene pro stavbu PS 655 Mníšek pod Brdy – kabelové vedení VN 22 kV, č. stavby IE-12-6000424.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 26-56/2008
RM souhlasí s projektem a následnou realizací stavby PS 654 Mníšek pod Brdy, č. st. IE-12-6000404, výměna kabelového vedení VN 22 kV na pozemcích města v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 27-56/2008
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene pro stavbu PS 654 Mníšek pod Brdy – kabelové vedení VN 22 kV č. stavby IE-12-6000404.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 28-56/2008
RM souhlasí s projektem stavby a následnou realizací PS 832 Mníšek pod Brdy č. st. IV-12-6005237, kabelové vedení NN 0,4 kV pro p.č. 1117.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 29-56/2008
RM souhlasí s projektem a realizací stavby č. IV-12-6004427 Mníšek-Rymaně, kVN, TS, kNN pro P389/1 na pozemcích města č. 281/1, 279/1, 280, 389/21, 389/23, 225/5, 388 v k.ú. Rymaně.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 30-56/2008
RM schvaluje znění uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene pro stavbu č. IV-12-6004427 Mníšek – Rymaně, kVN, TS, kNN pro P389/1.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 31-56/2008
RM souhlasí s realizací přístavby a rekonstrukcí rekreačního objektu č.e. 1132 na pozemku č. parc. 2473, 2474 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 32-56/2008
RM souhlasí, na základě předložené dokumentace, se stavbou RD na pozemku č. parc. 571/21 v k.ú. Rymaně. Souhlasné vyjádření města nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 33-56/2008
RM souhlasí s navrhovanou studií lokality č. 11 – plocha č. 102 ÚP Mníšek pod Brdy předloženou zpracovatelem OS real, s.r.o. za podmínky uzavření společenské smlouvy mezi investorem a Městem Mníšek pod Brdy. Obsahem smlouvy bude závazek investora vybudovat nový vodojem, předškolní zařízení a vypracovat studii dopravního zatížení přístupových komunikací včetně návrhu řešení.
Podmínkou pro realizaci projektu bude i souhlas Svazku obcí VOK s navýšením dodávek vody pro město Mníšek pod Brdy.
Uzavření smluvního vztahu je podmínkou pro vydání kladného stanoviska města k územnímu řízení.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 34-56/2008
RM souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2/2008 a postupuje jej k projednání a schválení ZM.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 35-56/2008
RM ruší poptávkové řízení na dodavatele rekonstrukce prostor přízemí č.p. 519 na zdravotní středisko.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 36-56/2008
RM postupuje k projednání do zastupitelstva města nákup pozemků od Státního statku Jeneč st. podnik za cenu, která by byla stanovena znaleckými posudky. V případě odsouhlasení koupě by posudky objednalo město,jedná se o pozemky:
č. parc. 2102/10 o výměře 173 m2 ostatní plocha, 2102/8 o výměře 212 m2 ostatní plocha, č. parc. 2153/4 o výměře 60 m2 ostatní plocha, č. parc. 2147/3 o výměře 10 m2 vodní plocha, č. parc. 2148/2 o výměře 35 m2 ostatní plocha, č. parc. 2149/3 o výměře 120 m2 ostatní plocha, č. parc. 2146/2 o výměře 102 m2 ostatní plocha, č. parc. 2144/4 o výměře 45 m2 ostatní plocha, č. parc. 1032/5 o výměře 72 m2 ostatní plocha, č. parc. 1004/5 o výměře 174 m2 ostatní plocha, č. parc. 1005/2 o výměře 526 m2 ostatní plocha, č. parc. 1007/2 o výměře 7 m2 ostatní plocha, č. parc. 999/2 o výměře 61 m2 ostatní plocha, č. parc. 2839/3 o výměře 36 m2 vodní plocha, č. parc. 9/3 o výměře 66 m2 vodní plocha, č. parc. 1259/5 o výměře 294 m2 ostatní plocha, č. parc. 1259/2 o výměře 11 m2 ostatní plocha, č. parc. 1259/3 o výměře 80 m2 ostatní plocha, č. parc. 1071/4 o výměře 52 m2 ostatní plocha, č. parc. 1011/3 o výměře 110 m2 ostatní plocha, č. parc. 1035/5 o výměře 258 m2 ostatní plocha, č. parc. 1039/5 o výměře 1886 m2 ostatní plocha, č. parc. 1038/2 o výměře 159 m2 ostatní plocha a č. parc. 1032/5 o výměře 72 m2 ostatní plocha, vše v kat. území a obci Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 37-56/2008
RM pověřuje starostu města výběrem nejvhodnějších nabídek dodavatelů v rámci projektu rekonstrukce a zkapacitnění MŠ Nová u zakázek do 800 tisíc Kč,- bez DPH v souladu s pokyny pro žadatele a příjemce ROP Střední Čechy. Vybrané nabídky a doporučení budou předloženy ke schválení RM.
Hlasování PRO 5


Vlastimil Kožíšek
místostarosta

Ing. Petr Digrin Ph.D.
starosta
 

Vyvěšeno: 13. 7. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: J. Svitálkova

Zpět