Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 56 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 17.4.2013 (VÝPIS)

 

 Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (příchod 17:55)

 

                        tajemnice Věra Landová

                        zapisovatelka: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-056/2013

RM schvaluje program 56. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 17.4.2013.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

STAROSTA

Usnesení č. 2-056/2013

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o partnerství mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností OS real s.r.o.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-056/2013

RM souhlasí s úpravou platového výměru pro ředitelku MŠ Nová Mgr. Petru Poučkovou  s platností od 1.1.2013 dle návrhu.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-056/2013

RM bere na vědomí splnění úkolu – prověření provozní doby MŠ Nová a možnost její úpravy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

17:55 – příchod Zápal – přítomno 5 radních

 

Usnesení č. 5-056/2013

RM nesouhlasí se zvýšením osobního ohodnocení ředitele DS. Otázka zvýšení osobního ohodnocení bude řešena po proběhnutí očekávaných organizačních změn.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

                   

Usnesení č. 6-056/2013

RM schvaluje znění a uzavření Mandátní smlouvy se společnosti eCENTRE, a.s. na realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky na sdružené služby dodávky zemního plynu a Mandátní smlouvy se společností  eCENTRE, a.s. na realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie.

RM pověřuje starostu města podpisem výše uvedených smluv.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-056/2013

RM schvaluje znění vzorových smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadání veřejné zakázky na dodávky elektrické energie a dodávky zemního plynu.

RM pověřuje starostu města podpisem těchto smluv s účastníky centralizovaného zadání. Účastníky jsou územně samosprávné celky regionu Mníšecko a příspěvkové organizace města.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-056/2013

RM schvaluje Směrnici č. 2/2013 Pro manipulaci se zbraněmi na základě zbrojního oprávnění.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-056/2013

RM bere na vědomí  výsledek hospodaření ZŠ Komenského 886 – přebytek ve výši Kč 6,07 a schvaluje jeho převedení do rezervního fondu.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OKS

 

Usnesení č. 10-056/2013

RM souhlasí s pořádáním okresního kola Svojsíkova závodu dne 11.5.2013 v prostorách Zadního rybníka.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-056/2013

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o příspěvkové a sponzorské činnosti  mezi společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. a Městem Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OSMI

 

 

Usnesení č. 12-056/2013

RM souhlasí s odstraněním přístřešku na popelnice u č.p 528, ul. 9.května.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-056/2013

RM nesouhlasí s užíváním části pozemku   p.č.  1766/29 k.ú. Mníšek pod Brdy jako předzahrádky k bytu č. 1 v č.p. 528 dle žádosti č.j. 3061/2013. S vybudováním posezení lze souhlasit za předpokladu, že bude určeno pro všechny  obyvatele  tohoto bytového domu.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-056/2013

RM v návaznosti na žádost paní Ing. Evy Horálkové, pana Ing.Filipa Šperly a paní Lucie Šperlové, MBA  ze dne 12.3.2013 konstatuje, že na komunikaci v  ulici Pod Višňovkou s čísly popisnými č.p. 843, 840, 845, 1495, 854, 893, 678, 676, 673 a 844 , město provede v letošním roce  pouze základní  údržbu recyklátem.

Oprava komunikace  bude zařazena do plánu oprav.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-056/2013

RM souhlasí s připojením rodinného domu č.p. 171 na pozemku p.č. 354 k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-056/2013

RM nesouhlasí se stavbou garáže a skladu na pozemku p.č. 595 k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu přístupu.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-056/2013

RM  souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o výpůjčce nemovitostí mezi Městem Mníšek pod Brdy jako výpůjčitelem a Českou republikou - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jako půjčitelem, uvedené v příloze č. 1 k č.j. 3473/2013 o výpůjčce pozemků  p.č.1856/1, p. č.1857/4, p.č.1857/15, p.č.1857/17, p.č.1857/18, p.č.1857/19, p.č.1857/20, p.č.1857/21 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy, zapsaných  na LV 60000, za účelem provozování Domova pro seniory, na dobu určitou.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-056/2013
RM nesouhlasí  s výsadbou živého plotu na pozemku p.č. 2440/4  v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM konstatuje, že žadatel může provést výsadbu živého plotu na svém pozemku p.č. 2440/31 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-056/2013

RM souhlasí  se zněním a odesláním výzvy k úhradě úplaty za užívání pozemků za období dvou let zpětně a  k uzavření nájemních smluv s uživateli pozemků event. jejich částí:

katastrální území  Mníšek pod Brdy

p.č. 3072

p.č. 1959/57

p.č. 158/1, p.č. 157, p.č. 158/3

p.č. 1515

p.č. 1246/7

p.č. 2973

p.č. 2928/1

 

katastrální území Rymaně

p.č. 370

p.č. 376,  p.č. 384 , p.č. 83/6, p.č. 92/2

 

katastrální území Stříbrná Lhota

p.č. 104

p.č. 235/2

ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, kdy výše nájemného bude stanovena v souladu s obecně platnou vyhláškou č. 3/2009.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-056/2013

RM souhlasí  s vyvedením položek Projektová a inženýrská činnost – Ing. Vítek,  přeložka vodovodu v Pražské ulici Kč 8.700,- rok 1995   -  zmařená investice a Automatizace a regulace- topen. práce v Domově pro seniory Kč 287.577,20  -  rok 2006, Olšanská s.r.o.- oprava topného systému v ZŠ  -  Kč 91.452,- - rok 2006, STAVOS s.r.o.  Příbram  -  osazení oken na stavebním úřadě Kč 61.859, - rok 2007  -  opravy

z účtu 042 Nedokončené investice do nákladů.

RM postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-056/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dohody o odměně za právní pomoc a s výší odměny dle přílohy  č. 1 k č.j. 4068/2013.

RM pověřuje starostu podpisem této dohody.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-056/2013

RM souhlasí s návrhem dělení a scelení pozemků dle varianty č. 2 p.č. 1387/8, 1387/9, p.č. 1385, p.č. 1384 k.ú. Mníšek pod Brdy, uvedené v příloze č. 1 k č.j. 2345/2013.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-056/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o právu provést stavbu ,, Rekonstrukce mostu R4 Mníšek pod Brdy most 4-018a1(2)“  mezi Městem Mníšek pod Brdy jako vlastníkem pozemku p.č. 2010/11 k.ú. Mníšek pod Brdy a  Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako stavebníkem. 

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-056/2013

RM nesouhlasí se studií opravy, přestavby rodinného domu č.p. 171, přestavbou stodoly na pozemku p.č. 354 k.ú. Mníšek pod Brdy na rodinný klub, s přístavbou WC.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25 -056/2013

RM souhlasí s připojením pozemků p.č. 1335, p.č. 1336 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní  a kanalizační řad, se  stavbou vodovodní a kanalizační přípojky na těchto pozemcích.  Zároveň upozorňuje vlastníka těchto  pozemků na povinnost  přihlásit se  k místnímu poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu dle vyhlášky č. 4/2010 Města Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-056/2013

RM nesouhlasí se stavbou domácí čistírny odpadních vod na pozemku p.č. 2226 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Možnost napojení na centrální ČOV bude v červnu letošního roku.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-056/2013

RM souhlasí se stavbou závor na trati Praha-Dobříš v km 14,987, v km 14,711, s umístěním kabelizace do pozemku p.č. 2920/1 k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví  Města Mníšek pod Brdy, za podmínky uzavření  Smlouvy o smlouvě budoucí  o  zřízení věcného břemene.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 28-056/2013

RM souhlasí s výstavbou zabezpečovacího zařízení na trati Praha-Dobříš v km 15,793, v km 15,980.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 29-056/2013

RM souhlasí se záměrem budoucího prodeje části pozemku p.č. 406 k.ú. Rymaně o výměře cca 15m2 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, s. o.. RM postupuje věc k projednání do zastupitelstva města.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 30-056/2013

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 446, p.č. 447 k.ú. Rymaně na kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 31-056/2013

RM souhlasí se stavbou oplocení na pozemku p.č. 2440/21 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 32-056/2013

RM souhlasí s revitalizací rodinného domu č.p. 647, celkovou rekonstrukcí obvodového pláště domu, s přístavbou verandy a vestavbou podkroví na pozemku p.č. 56/1 k.ú. Rymaně.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 33-056/2013

RM souhlasí s dokumentací studie rodinného domu, stavbou RD na pozemku p.č. 227, p.č. 228 k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 34-056/2013

RM souhlasí se zbouráním rodinného domu č.p 1039 na pozemku p.č. 1238 k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1238, p.č. 1239 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Pan starosta odchází ve 21.00 hod – přítomni 4 radní

 

Tajemnice

 

Usnesení č. 35-056/2013

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o převzetí povinnosti péče o památný strom mezi Městským úřadem Mníšek pod Brdy a Povodím Vltavy, s.p.

RM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OVV

 

Usnesení č. 36-056/2013

RM souhlasí s udělením státního občanství České republiky pro V. O., trvale bytem Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                    Ing. Petr Digrin, Ph.D. v.r.

 místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 24. 4. 2013

Datum sejmutí: 11. 5. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět