Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 55 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 3.4.2013 (VÝPIS)

 

 Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Aleš Krákora (příchod v 17:15)
                        radní: Jiří Zápal (příchod 17:40)

 

                        tajemnice Věra Landová

                        zapisovatelka: Jaroslava Svitálková

 

  ZAHÁJENÍ

Usnesení č. 1-055/2013

RM schvaluje program 55. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 3.4.2013.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 2-055/2013

RM bere na vědomí Inspekční zprávu č.j. ČŠIS-255/13-S ze dne 1.3.2013 z inspekční činnosti provedené v ZŠ Komenského 420.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-055/2013

RM souhlasí s ustanovením strážníka Tomáše Heckera do funkce zbrojíře.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  FO

 

USnesení č. 4-055/2013

RM souhlasí s poskytováním příspěvku na úhradu poplatku za odpady a to do termínu 30.4.2013.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Příchod Krákora – 17:15- přítomni 4 radní

  MÍSTOSTAROSTA

 

Usnesení č. 5-055/2013

RM souhlasí s přípravou a podáním žádosti o dotaci SFŽP na podporu dovybavení sběrného dvora Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-055/2013

RM pověřuje jednáním se SFŽP místostarostu města Vlastimila Kožíška ve věci žádosti o dotaci na  projekt Dovybavení sběrného dvora Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-055/2013

RM souhlasí s projektem Dovybavení sběrného dvora Mníšek pod Brdy a čestně prohlašuje, že jeho realizace bude ukončena do 31.12.2013

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  OKS

 

Příchod pana Zápala – 17:40 přítomno 5 radních

Usnesení č. 8-055/2013

RM bere na vědomí dopis č.j. 3188/2013 manželů Dr. Jiřího a Vlasty Nečasových ze dne 17.3.2013.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 9-055/2013

RM na základě společné schůzky se zástupci společnosti Kovohutě Holding DT,  uskutečněné 2.4.2013, doporučuje před předložením finálního záměru rekultivace území  prověřit

varianty:

1. odvoz a následné využití Al stěrů

2. rekultivace zajištěním v nově izolovaném úložišti

3. navrhnout finální způsob rekultivace pro starou ekologickou zátěž – haldy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  OSMI

 

Odešel místostarosta Kožíšek – přítomni 4 radní

Usnesení č. 10-055/2013

RM souhlasí s projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení stavby rodinného domu na pozemku p.č. 1601/10 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky dodržení územního rozhodnutí pro krytiny na sedlových střechách, stavbou oplocení, dešťové kanalizace, retenční nádrže, plynovodní přípojky, elektro přípojky,  s připojením na vodovodní a kanalizační řad.

Ohledně napojení pozemku p.č. 1601/10 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 1601/2 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti A-TRIO Bydlení, s.r.o.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-055/2013

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1601/11 k.ú. Mníšek pod Brdy, stavbou garáže, oplocení, plynovodní přípojky a elektropřípojky.

RM souhlasí s připojením stavby rodinného domu na pozemku p.č. 1601/11 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.

Ohledně napojení pozemku p.č. 1601/11 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 1601/2 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti A-TRIO Bydlení, s.r.o.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-055/2013

RM souhlasí s upravenou situací stavby nového energetického zařízení ,,Mníšek pod Brdy, Za rybníky, kNN p.č. 1081/1, IV-12-6016047“ s upozorněním, že v blízkosti stavby v komunikaci na pozemku p.č. 2912 k.ú. Mníšek pod Brdy je uložen vodovodní a kanalizační řad v majetku města.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-055/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby ,,Stříbrná Lhota IE-1260000462 – posílení venkovního vedení NN ( betonový sloup)“ mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným, umístěné do pozemku p.č. 311 k.ú. Stříbrná Lhota, 

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4               Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-055/2013

RM souhlasí se stavbou domácí čistírny odpadních vod na pozemku p.č. 2504 k.ú. Mníšek pod Brdy. Stavba bude dočasná do doby možnosti napojení na centrální ČOV.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-055/2013

RM souhlasí s projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby rodinného domu na pozemku p.č. 1601/15, p.č. 1601/16, p.č. 1601/18 k.ú. Mníšek pod Brdy, s připojením na vodovodní a kanalizační řad.

Ohledně napojení pozemku p.č. 1601/15 p.č. 1601/16, p.č. 1601/18 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 1601/2 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti A-TRIO Bydlení, s.r.o.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-055/2013

RM souhlasí se změnou napojení na vodovodní a kanalizační řad NOVOSTAVBY ,, OC Mníšek pod Brdy“, s přeložkou sdělovacího kabelu Telefonica.

Připojení na vodovodní a kanalizační řad je podmíněno uzavřením Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-055/2013

RM souhlasí s uzavírkou komunikace v  úsecích  křižovatka Řevnická, Lhotecká-podchod pod  R4  dne  2.6. 2013  v době  od  11.00 hod  do  17.00 hod  za  účelem  pořádání  Dne dětí u příležitosti MDD.  Osvobozeno od poplatku.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-055/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením Nájemní smlouvy mezi Českými dráhami, a.s. jako pronajímatelem  a Městem Mníšek pod Brdy jako nájemcem, uvedené v příloze č.1 k č.j. 2586/2013, o pronájmu části pozemku p.č. 2922/1 k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 20m2  na dobu neurčitou s účinností od 15.4.2013 za nájemné 880,-Kč/rok, pro umístění kontejnerů na tříděný odpad.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-055/2013

RM souhlasí se záměrem odkoupení pozemků p.č. 799/6 o výměře 13m2 za kupní cenu 40,-Kč/m2, p.č. 800/9 o výměře 229m2 za kupní cenu 40,-Kč/m2 a p.č. 801/3 o výměře 91m2  k.ú. Mníšek pod Brdy za kupní cenu 100,-Kč/m2.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-055/2013

RM souhlasí se záměrem pronajmout část pozemku p.č. 1706/1 o výměře 389m2 z celkové výměry 9678m2  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č.1  k č.j. 1841/2013 tj. zahrádku  pod pořadovým číslem 19 v zahrádkářské osadě U rybníčku, předem vybranému zájemci paní O. Ř.,  a   to   v   souladu  se   Zásadami,  na  základě  kterých   jsou   uzavírány  nájemní smlouvy v zahrádkářských osadách.

RM ukládá OSMI zajistit zveřejnění tohoto záměru na úřední desce.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-055/2013

RM  bere  na  vědomí  sdělení ze dne 12.3.2013   o  vrácení  a  předání  pozemku  p.č. 238 k.ú. Stříbrná Lhota Městu Mníšek pod Brdy.  O předání a převzetí pozemku bude sepsán předávací protokol.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-055/2013

RM  souhlasí  se  zněním a uzavřením Smlouvy o výpůjčce   části  pozemku  p.č. 1313/2   tj.  pozemku  p.č. 1313/8 o výměře 416m2 k.ú. Mníšek pod Brdy dle GP č. 2360-1/2013, uvedené v příloze č. 1 k č.j.930/2013 mezi Městem Mníšek pod Brdy jako půjčitelem a  společností InterCora, spol. s r.o. IČ 47714018 jako výpůjčitelem  za účelem vybudování stavby části veřejné komunikace a trafostanice na tomto pozemku, a to  na dobu určitou v době trvání 6měsíců počínaje dnem předání předmětu výpůjčky.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-055/2013

RM nemá námitek proti instalaci provizorního plotu s brankou na konci ulice Prostřední, pokud bude umístěna  na hranici pozemků p.č. 1512/1 a p.č. 1480 k.ú. Mníšek pod Brdy -  za předpokladu kladného stanovisko MÚ Černošice, odboru životního prostředí  -  jedná se o umístění  stavby v ochranném pásmu lesa a souhlasného stanoviska ČR-Lesů České republiky, s.p. - vlastníka pozemku p.č. 1480 k.ú. Mníšek pod Brdy   popř. místního mysliveckého sdružení.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-055/2013
RM souhlasí s uzavřením  splátkového kalendáře na zaplacení dlužné částky   ve výši  9689,-Kč ( stav ke dni  31.3.2013) za nájem bytu a  služby s nájmem spojené s měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč od 1.7.2013.
RM vzhledem ke lhůtě splatnosti delší než 18 měsíců postupuje věc k projednání  do  ZM.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-055/2013
RM souhlasí s uzavřením  splátkového kalendáře na zaplacení dlužné částky   ve výši 12 443,-Kč ( stav ke dni  31.3.2013) za nájem bytu a  služby s nájmem spojené s měsíčními splátkami ve výši 300.-Kč od 1.7.2013.
RM vzhledem ke lhůtě splatnosti delší než 18 měsíců postupuje věc k projednání  do  ZM.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-055/2013

RM souhlasí s prodloužením kanalizačního řadu o cca 145m a vodovodního řadu o cca 60m v pozemcích Města Mníšek pod Brdy p.č. 1755/1, p.č. 1755/5, p.č. 1754/3 k.ú. Mníšek pod Brdy  dle  žádosti  č.j.  203/2013   v  ulici   K   Rybníčku   za   podmínky  uzavření  Smlouvy o spolupráci s tím, že Město Mníšek pod Brdy uhradí ¼ nákladů.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-055/2013

RM bere na vědomí žádost o pokácení dřevin na pozemku parc.č.1295 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí s pokácením dřevin do 15.4.2013 a to 6-ti ks bříz , 7 ks osik  a 2 ks jív 
na pozemku parc.č. 1295 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 28-055/2013
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o nájmu bytu mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a panem Z. L.  jako nájemcem na pronájem  bytové jednotky  č.19   v  č.p.555, ulice Rudé armády  na dobu neurčitou
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  TAJEMNICE

 

Usnesení č. 29-055/2013

RM souhlasí s pokácením smrku dvojkmene (76-70) a smrku trojkmene (50-47-78) na pozemku měst č. parc. 1766/29 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Stromy jsou zcela suché.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

  RŮZNÉ

 

Usnesení č. 30-055/2013

RM souhlasí s pořádáním akce  Slet Čarodějnic dne 30.4.2013 do 24.00 hod.

Pro potřeby příprav akce Slet Čarodějnic a následného úklidu RM souhlasí s pohybem organizátorů na pozemku „předzámčí“ ve dnech 30.4.2013 a 1.5.2013.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

          Milan Vyskočil v.r.                                                      Ing. Petr Digrin, Ph.D. v.r.

                člen rady                                                                             starosta

Vyvěšeno: 8. 4. 2013

Datum sejmutí: 25. 4. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět