Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 55 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 28.5.2008

Usnesení č. 55 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 28.5.2008
 
Při zahájení přítomni 4 členové rady
 
Usnesení č. 1-55/2008
RM schvaluje program zasedání rady 28.5.2008.
Hlasování         PRO 4
 
Zápal -17:40 (přítomno 5 radních)
 
Usnesení č. 2-55/2008
RM souhlasí s návrhem Ing. Václava Pažouta na dopravního řešení parkoviště před novým zdravotním střediskem.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 3-55/2008
RM projednala a schválila závěrečný účet města za rok 2007.
RM doporučuje zastupitelstvu města uzavřít, podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, závěrečný účet města udělením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Hlasování         PRO 5

Pan Zápal - odchod v 21:00 hod (přítomni 4 radní)
 
Usnesení č. 4-55/2008
RM souhlasí s převodem do majetku města a to pozemku pod hájenkou na Skalce a části pozemku u odbočky Na Skalku a postupuje věc k projednání zastupitelstvu města.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 5-55/2008
RM souhlasí s pokácením topolového stromořadí v ulici Řevnická – „ Na Porážce“.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 6-55
RM souhlasí s výsadbou nové lípy u křížku u hřbitova.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 7-55/2008
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 28.5.2008.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 8-55/2008
RM bere na vědomí sdělení ředitele krajské pobočky VZP o možnosti uzavření smluvního vztahu v odbornosti očního lékaře pro lokalitu Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4
 
 
 
 
Usnesení č. 9-55/2008
RM souhlasí s udělením licence na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy společnosti CUP TOUR bus, s.r.o., Školní 74, 261 01 Příbram VIII pro linku Příbram-Dobříš-Praha.
RM souhlasí s udělením licence na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy společnosti BOSÁK BUS, spol. s r.o., Příbramská 964, 263 01 Dobříš pro linku Příbram-Dobříš-Praha.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 10-55/2008
RM bere na vědomí, že Školní jídelna Mníšek pod Brdy ukončí vaření pro žáky školy a cizí strávníky dne 20.6.2008 z důvodu výměny oken v objektu jídelny.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 11-55/2008
RM souhlasí s uzavřením cesty od křižovatky U Kapličky směrem ke podchodu ke Kovohutím dne 16.6.2008 od 15:00 do 18:30 hod z důvodu závodu na kolech a koloběžkách, který pořádá TJ Sokol Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 12-55/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1738/29 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 13-55/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo č. PS 816 se společností ENERGON Dobříš s.r.o. na dodávku PD pro realizaci kabelového vedení veřejného osvětlení na akci PS Stříbrná Lhota.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 14-55/2008
RM souhlasí se vstupem na pozemky města č. parc. 148/1, 148/7, 148/22, 148/21, 148/20, 51/1, 51/3, 195, 214 v k.ú. Stříbrná Lhota pro akci PS 816 Stříbrná Lhota –kabelové vedení VO.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 15-55/2008
RM souhlasí se vstupem na pozemky č. parc. 1717/3, 1717/4, 1717/1, 1735/2 k.ú. Mníšek pod Brdy a následnou realizací stavby PS 826 Mníšek pod Brdy – V Lipkách, kabelové vedení NN 0,4 kV pro č.p. 1720.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 16-55/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení a právu věcného břemene pro stavbu PS 826 Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č. 17-55/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zřízení a právu věcného břemenena pozemcích
č. parc. 2714/14, 2714/16 a 2714/18 v k.ú. Mníšek pod Brdy pro uložení kabelové přípojky NN pro portál elektronického mýtného umístěného na komunikaci R4.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Českou republikou – Ministerstvem dopravy, zastoupenou společností Kapsch TrafficCom Construction & Realization spol. s r.o., zastoupenou společností ELTODO EG, a.s.
Hlasování         PRO 4

 
Usnesení č. 18-55/2008
RM souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na stavební úpravy objektu č.p. 599 na Polyfunkční dům „ V Podzámčí“ na pozemku č. parc. 1280, 1281, 1287/1, 1284/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy a to za podmínky uzavření společenské smlouvy s městem o poskytnutí příspěvku na posílení zdrojů pitné vody.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 19-55/2008
RM nesouhlasí s PD - změna užívání rekreační chaty na pozemku č. parc. 1676, st. 1674 na RD v k.ú. Mníšek od Brdy z důvodu, že přístupová komunikace nesplňuje parametry pro rodinnou zástavbu.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 20-55/2008
RM postupuje zastupitelstvu města k projednání žádost o vypořádání ve věci vlastnických vztahů k pozemkům č. parc. 1316/15, 1316/16, 2890/34 a 2909/82 v k.ú. Mníšek pod Brdy s doporučením odkoupit pozemky č. parc. 1316/15 a 2909/82 do majetku města.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 21-55/2008
RM souhlasí s PD pro výstavbu RD o dvou BJ na pozemku č. parc. 1278/3 a 1277 v k.ú. Mníšek pod Brdy s tím, že doporučuje k projektu pro stavební povolení doplnit o servisní –veřejně přístupné parkovací stání.
RM z důvodu přijatého usnesení č. 5-30/2007 nesouhlasí s napojením novostavby RD na vodovodní řad.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č. 22-55/2008
RM po dobu platnosti usnesení č. 5-30/2007 nemůže vydat kladné stanovisko k napojení novostavby RD na vodovodní řad.
Hlasování         PRO 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení č. 23-55/2008
RM souhlasí s projektovou dokumentací na novostavbu RD na pozemku č.. parc. 1949/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy s tím, že doporučuje doplnění servisního veřejně přístupného parkovacího stání na pozemku investora.
RM z důvodu přijatého usnesení č. 5-30/2007 nemůže vydat kladné stanovisko k napojení RD na vodovodní řad.
Hlasování         PRO 4
 
 
Jednání rady bylo zakončeno ve 22:30 hod.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin Ph.D.
místostarosta                                                               starosta
 
 
 

Vyvěšeno: 11. 6. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: J. Svitálkova

Zpět