Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 54 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 11.3.2013 (VÝPIS)

 

 Přítomni:         místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                       radní: Milan Vyskočil

                       radní: Aleš Krákora
                       radní: Jiří Zápal (příchod 17:35)

                       starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D. (omluven)

 

                       tajemnice Věra Landová

                       zapisovatelka: Jaroslava Svitálková

 

 

Usnesení č. 1-054/2013

RM schvaluje program 54. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 11.3.2013.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OKS

 

Usnesení č. 1A-054/2013

RM schvaluje přijetí finanční částky Kč 20.000,- od Nadačního fondu ZDRAVÍ A PŘÍRODA ve prospěch Klubu důchodců v Mníšku pod Brdy.

RM souhlasí se zněním a uzavřením Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Nadačním fondem ZDRAVÍ A PŘÍRODA.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

STAROSTA

 

Usnesení č. 2-054/2013

RM souhlasí se zřízením Komise pro životní prostředí a žádá zastupitele o delegování odborníků.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Příchod pana Zápala v 17:35 hod – přítomni 4 radní

 

Usnesení č. 3-054/2013

RM souhlasí se zařazením bodu – Řešení otázky zaměstnanosti – do příštího jednání zastupitelstva do bodu Různé.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

TAJEMNICE

 

Usnesení č. 4-054/2013

RM projednala přípravu místního referenda a předkládá 4 varianty  řešení:

 

Varanta č. 1 -  jednoduché otázky:

1 ) Chcete na katastrálním území města Mníšek pod Brdy  výstavbu mechanicko biologické úpravny odpadů?

2)  Chcete na katastrálním území města Mníšku pod Brdy výstavbu spalovny odpadů?

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Zdůvodnění otázek:

Místní referendum - Otázka č. 1) – je vyhlašováno z důvodu zjištění názoru občanů k výstavbě mechanicko biologické úpravny odpadů.

Místní referendum - Otázka č. 2) - je vyhlašováno z důvodu zjištění názoru občanů k výstavbě spalovny.

 

Varianta č. 2

RM doporučuje nekonání referenda a v případě, že ano, tak pouze k výstavbě spalovny.

Otázka č. 1)  Chcete na katastrálním území města Mníšku pod Brdy výstavbu spalovny odpadů?

Pro: 3              Proti:    1          Zdrželo se:   0

Zdůvodnění otázky:

Místní referendum - otázka č. 1) - je vyhlašováno z důvodu zjištění názoru občanů k výstavbě spalovny.

 

Variantu č. 3 a č. 4 předložila Komise pro MBÚ

Varianta č. 3

     Souhlasíte, aby Město Mníšek pod Brdy v rámci svého odpadového programu využívalo nově vznikající středisko na UVRu s cílem zajištění dohledu na jeho provoz a udržení ceny odpadů?

 

Varianta č. 4 

1) Požadujete, aby orgány města Mníšku pod Brdy učinily v samostatné působnosti veškeré možné kroky k tomu, aby zabránily výstavbě mechanicko biologické úpravny odpadů  - drtící a třídící linky odpadů v Mníšku pod Brdy?

 

2) Požadujete, aby orgány města Mníšku pod Brdy učinily v samostatné působnosti veškeré možné kroky k tomu, aby zabránily výstavbě zařízení na spalování odpadů v Mníšku pod Brdy?

 

Varianty č. 3 a 4 doporučené Komisí pro MBÚ předkládá rada města zastupitelstvu k projednání.

RM preferuje variantu č. 1 a doporučuje ji ZM ke schválení.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-054/2013

RM navrhuje zastupitelstvu města schválit termín konání místního referenda 17.5.2013 od 14.00 do 20.00 hod.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 6-054/2013

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit výši odměn pro předsedy a členy komisí ustanovených pro konání místního referenda:

předseda – 1.300,- Kč, člen – 1.100,-Kč.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 7-054/2013

RM bere na vědomí předpokládané náklady spojené s konáním místního referenda ve výši cca 72.000,- Kč – náklady spojené s provedením místního referenda budou hrazeny na základě rozpočtového opatření ODPA 6173.

Dále RM bere na vědomí, že náklady města na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu lze obtížně odhadnout, výrazně záleží na předmětné otázce a odpovědi. Náklady však mohou opakovaně ovlivnit či dokonce přesáhnout i roční rozpočet města, v takovém případě opatření podléhají rozhodnutí zastupitelstva města (např. právní služby, žaloba za ušlý zisk, zmařená investice apod.) na základě rozpočtového opatření ODPA 6173.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

STAROSTA

 

Usnesení č. 8-054/2013

RM souhlasí s rozdělením finančních prostředků v rámci řízení GRANT 2013 a posupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 9-054/2013

RM souhlasí s úpravou osobního ohodnocení Mgr. Michaely Pažoutové, ředitelky ZŠ Komenského 420 na částku dle návrhu s platností od 1.4.2013.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 10-054/2013

RM souhlasí s úpravou osobního ohodnocení Mgr. Marcely Krákorové, ředitelky ZŠ Komenské 886,- na částku dle návrhu s platností od 1.4.2013

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   1

Usnesení č. 11-054/2013

RM souhlasí s dodatkem obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, který bude předložen zastupitelstvu města ke schválení jako OZV č. 2/2013.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OVV

 

Usnesení č. 12-054/2013

RM doporučuje ZM udělit souhlas s převedením pohledávek ve výši 32.500,- za pokuty udělené v roce 2008 Komisí k projednávání přestupků města Mníšek pod Brdy
do podrozvahové evidence.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OSMI

 

Usnesení č. 13-054/2013

RM souhlasí  s dělením pozemků p.č.2005/14 a 2008/6  k.ú. Mníšek pod Brdy, dle  žádosti č.j.2612//2013 na základě geometrického plánu č. 2352-103/2012 .

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 14-054/2013

RM souhlasí  s rozdělením pozemku  p.č.1315/4 a se sloučením oddělené části s pozemkem p.č.  1315/8 vše  k.ú. Mníšek pod Brdy  dle žádosti č.j.2528/2013.

 Pro: 4             Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 15-054/2013

RM souhlasí  se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby kabelové vedení NN 0,4 KV - Mníšek pod Brdy, č. IE-12-6003378, PS 1350 mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako oprávněným, umístěné do pozemků par.č.2719/3, 2714/43, 776/1, 776/7, 777/3, 832/7, 840/25, 840/26, 2921/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy .

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 16-054/2013

RM z pozice vlastníka pozemní komunikace souhlasí s užitím komunikace Mníšek pod Brdy, ul.Terezie Wagnerové na pozemku p.č. 2899/1, 2889  k.ú. Mníšek pod Brdy s provedením stavebních  prací a uložení inženýrských sítí v silničním pozemku - stavba kNN - IE-12-6004171 Mníšek pod Brdy,T.Wagnerové u č.p.332 , v termínu od 16.3. 2013 do 20.3.2013 v rozsahu 61 m2.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 17-054/2013

RM souhlasí s přístavbou verandy k rekreačnímu objektu č.e. 452 na pozemku p.č. 581, p.č. 583 k.ú. Rymaně.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 18-054/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby kabelové vedení kVN, TS, kNN P 1601/1-2, Mníšek pod Brdy - V Lipkách, IV-12-6010206 (PS 1397) mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako oprávněným, umístěné do pozemků p.č. 1511/1, p.č. 1717/1, p.č. 1717/2, p.č. 1717/3, p.č. 1717/4, p.č. 1717/5, p.č. 2917/1 k.ú. Mníšek pod Brdy. 

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 19-054/2013

RM souhlasí s přístavbou zádveří a obytné kuchyně rekreačního objektu č.e. 456 na pozemku p.č. 269/1, p.č. 269/2 k.ú. Rymaně.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 20-054/2013

V návaznosti na právní a finanční rozklad RM nedoporučuje  změnu podmínek,  uvedených ve Smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 837/2 v ulici 9.května, Mníšek pod Brdy uzavřené dne 4.11. 2009 mezi Městem Mníšek pod Brdy a manželi Renatou a Janem Čechovými  a celou věc postupuje k projednání  do zastupitelstva města.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-054/2013

RM doporučuje budoucí úplatné nabytí  budoucí veřejné komunikace,  vybudované na částech pozemků  p.č. 1313/2 dle GP č. 2360-1/2013 p.č. 1313/8, p.č. 1313/3 dle GP č. 2360-1/2013 p.č.1313/9 a p.č. 1314/1 k.ú. Mníšek pod Brdy a částí pozemků  p.č. 1313/3 dle GP č. 2360-1/2013 p.č.1313/9 o výměře cca  236m2 a p.č. 1314/1 o výměře cca 15m2 k.ú. Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu 5000,-Kč, z toho 2500,-Kč za komunikaci a 2500,-Kč za pozemky (pokud   bude  prodej v době uzavření kupní smlouvy podléhat  DPH, bude k této částce připočtena DPH v zákonem stanovené sazbě) a za podmínek, specifikovaných ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní, uvedené v příloze č.1 k č.j 2042/2013 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy .

RM doporučuje souhlasit se zněním a  uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucí kupujícím a společností InterCora, spol. s  r.o. IČ 477  14 018 jako budoucím prodávajícím o budoucím prodeji a koupi budoucí veřejné komunikace a částí pozemků v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM  postupuje  věc k projednání do ZM.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-054/2013

RM doporučuje  souhlasit s bezúplatným nabytím stavby místního  vodovodu -  zásobovací síť pro veřejnou potřebu a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu, gravitační, umístěné v pozemcích p.č. 281/1 a p.č. 148/7  k.ú. Stříbrná Lhota  včetně všech technických součástí a příslušenství  do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

RM doporučuje souhlasit  se zněním a uzavřením darovací smlouvy, uvedené v příloze č. 1 k č.j. 2678/2013  mezi MUDr. K. Novákem, MUDr. M. Novákovou, p. J.Kuběnou, p.D. Pirichem, p. V.   Pirichovou, p. K. Šilhavým  a p. H. Šilhavou   jako dárci  a Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným o darování  stavby  vodovodu a splaškové kanalizace, umístěné v pozemcích p.č. 281/1 a p.č. 148/7  k.ú. Stříbrná Lhota včetně  všech technických součástí a příslušenství  do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-054/2013
RM doporučuje  souhlasit s bezúplatným nabytím části  splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v délce 47,79m,  umístěné v pozemcích p.č. 2440/4, p.č.2440/29 a p.č.2440/30 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně všech technických součástí a příslušenství  do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. RM doporučuje souhlasit  se zněním a uzavřením darovací smlouvy, uvedené v příloze č. 1 k č.j. 2809/2013  mezi  společností DE BARONS MANAGEMENT, s.r.o., IČ 267 32 246 jako dárcem  a Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným o darování   části  splaškové kanalizace,umístěné v pozemcích  p.č.2440/4, p.č.2440/29 a p.č.2440/30 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně všech technických součástí a příslušenství  do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 
TAJEMNICE

 

 

Usnesení č. 24-054/2013

RM souhlasí s pokácením 1 ks třešně na pozemku č. parc. 877/1, odstraněním porostu šípkové růže na pozemku č. parc. 877/3, 1 ks borovice, 3 ks smrku a porostu keřů (tavolník, líska, ptačí zob, růže) na pozemku č. parc. 877/4, 1 ks javoru a 1 ks modřínu na pozemku č. parc. 877/5, 1 ks douglasky, 1 ks smrku a 1 ks borovice na pozemku č. parc. 877/6 – všechny pozemky jsou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM požaduje za pokácené stromy a keře provedení náhradní výsadby společností ŘSD ČR do konce roku 2014  a to 2 ks lip malolistých v areálu Skalka s povýsadbovou péčí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-054/2013

RM souhlasí s pokácením 1 švestky a 1 kaštanu na pozemku č. parc. 830/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-054/2013

RM schvaluje Směrnici č. 1/2013 – Režim sociálního fondu.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                       Aleš Krákora v.r.

    místostarosta                                                                radní

Vyvěšeno: 19. 3. 2013

Datum sejmutí: 5. 4. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět