Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 54 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 14.5.2008

Usnesení č. 54 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 14.5.2008
 
Přítomni 4 radní
 
Usnesení č- 1-54/2008
RM schvaluje program zasedání rady města 14.5.2008.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č 2-54/2008
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 14.5./2008.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 3-54/2008
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2008.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 4-54/2008
RM souhlasí s prominutím navýšení poplatku za TKO za rok 2003 dle žádosti č.j. 5479/08.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 5-54/2008
RM schvaluje  úpravu výpůjční doby v období červenec-srpen následovně:
půjčovní doba pro dospělé       ČT       8:30 – 11:00                12:00 – 18:00
půjčovní doba pro děti ST       8.00 – 11:00                12.00 – 14:00
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 6-54/2008
RM souhlasí s pronájmem části pozemku č. parc. 819/1 k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 20 m2 na výstavbu altánu za podmínky, že bude realizován altán typizovaného vzoru a po konzultaci s architektem.
RM souhlasí s podpisem nájemní smlouvy na pozemek se zástupcem spoluvlastníků BD č.p. 584 za navrhovaných podmínek na dobu 5 let a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 7-54/2008
RM souhlasí s udělením licence na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy společnosti Connex Praha, s.r.o., U Seřadiště 9, Praha 10 pro linku 300990 Příbram-Pičín-Suchdol-Praha
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 8-54/2008
RM souhlasí s udělením licence na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy společnosti Connex Praha, s.r.o., U Seřadiště 9, Praha 10 pro linku Příbram-Doblříš –Praha.
Hlasování         PRO 4
 
 
 
 
Usnesení č. 9-54/2008
RM souhlasí s udělením licence na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy společnosti Connex Praha, s.r.o., U Seřadiště 9, Praha 10 pro linku 300130 Březnice-Milín-Praha a pro linku 300600 Kamýk nad Vltavou-Praha.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesen č. 10-54/2008
RM bere na vědomí oznámení Obce Líšnice o zahájení projednávání zadání územního plánu Líšnice.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 11-54/2008
RM schvaluje přijetí paní Anny Z., bytem Lukavice, k trvalému pobytu do DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č.12-54/2008
RM schvaluje přijetí paní Věry K., bytem Praha 2, k trvalému pobytu do DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 13-54/2008
RM souhlasí s použitím položek Kč 18.475,70 a Kč 5.003,-- z rezervního fondu MŠ Nová 499 až po vyčerpání finančních prostředků stanovenéhov rozpočtu školy pro rok 2008.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 14-54/2008
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o pronájmu pozemku č. parc. 347/1, 347/3, 347/6 a 344 v k.ú. Mníšek pod Brdy s panem Emilem Kopeckým na zajištění pouťových atrakcí po dobu konání Skalecké pouti.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 15-54/2008
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo s Architektonickým ateliérem ARKÁDA, spol. s r.o. na vypracování projektu na uložení zeminy.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 16-54/2008
RM souhlasí s odkoupením pozemku č. parc. 233/1 o výměře 524 m2 ostatní komunikace od soukromého vlastníka a postupuje návrh smlouvy k projednání a odsouhlasení zastupitelstvu města.
RM navrhuje, aby Město Mníšek pod Brdy uhradilo poplatky spojené s převodem a zápisem nemovitosti do katastru nemovitostí.
Hlasování         PRO 4
 
 
 
 
Usnesení 17-54/2008
RM souhlasí s přijetím finančního daru a podpisem darovací smlouvy za účelem koupě pozemku č. parc. 233/1 v k.ú. Rymaně a postupuje návrh smlouvy k projednání a odsouhlasení zastupitelstvu města.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 18-54/2008
RM bere na vědomí přidělení grantu ve výši Kč 95.000,-- z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 19-54/2008
RM bere na vědomí předání Studie zásobení města Mníšku pod Brdy vodou. Materiál bude zařazen do projednání zastupitelstva města, pro rozsáhlost materiálu bude zastupitelům dodáno elektronicky.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 20-54/2008
RM bere na vědomí předání Hydrogeologického posudku od společnosti Vodní zdroje, a.s.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 21-54/2008
RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2008 O poplatku za zhodnocení pozemku možností připojení nemovitosti na vodovodní a kanalizační řad.
Hlasování         PRO 4
 
17:45 příchod pana Zápala (přítomno 5 radních)
 
Usnesení č. 22-54/2008
RM souhlasí se změnou návrhu směnné smlouvy na pozemky Města Mníšek pod Brdy za pozemek ve vlastnictví Ing. Veselého a postupuje tuto změnu k projednání a schválení Smlouvy o směně pozemků do zastupitelstva města.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 23-54/2008
RM schvaluje znění a uzavření mandátních smluv se společností INTES B+V spol. s r.o. a Městem Mníšek pod Brdy na zajištění výkonu TDI, inženýrských činností a technické odborné pomoci při realizaci stavby:
1. Mníšek pod Brdy, intenzifikace ČOV – kalové hospodářství
2. Mníšek pod Brdy, Kanalizace ulice Dobříšská, na Vrškách a Rymaně.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedených mandátních smluv.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 24-54/2008
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na místo strážníka Městské policie Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 5
 
 
Usnesení č. 25-54/2008
RM doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit nákup staršího automobilu pro potřeby Stavebního úřadu Mníšek pod Brdy a to do hodnoty Kč 150.000,--.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 26-542008
RM souhlasí s připojením RD na pozemku č. parc. 590, 591 v k.ú. Mníšek pod Brdy, lokalita Na Madlenkách, na vodovodní a kanalizační řad.
Při realizaci díla a překopu komunikace ve vlastnictví města nutno zažádat o zvláštní užívání komunikace a zábor pozemku.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 27-54/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na pozemcích města č. parc. 558/1, 996/13, 2812/1, 996/31 pro stavbu Mníšek na Madlenkách, IV-12-600980.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 27A-54/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na pozemcích města č. parc. 1766/28, 1766/27, 1511/1, 2917/1 a 2917/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy se společností AJK Sdružení s.r.o.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 28-54/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1738/1 v k.ú. MpB dle předložené PD. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí k napojení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 29-54/08
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene na pozemku č. parc. 2901/8 v k.ú. Mníšek pod Brdy pro uložení kabelové přípojky NN pro portál elektronického mýtného umístěného na komunikaci R4.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Českou republikou – Ministerstvem dopravy, zastoupenou společností Kapsch TrafficCom Construction & Realization spol. s r.o., zastoupenou společností ELTODO EG, a.s.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 30-54/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 571/12 v k.ú. Rymaně.
Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí k napojení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 31-54/2008
RM souhlasí s napojením RD na pozemku č. parc. 146 v k.ú. Mníšek pod Brdy v ulici Čisovická na tlakovou kanalizaci za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 32-54/2008
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č. parc. 1937/22 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky doplnění servisního parkovacího stání , veřejně přístupného, na pozemku investora.
Tento souhlas rady města nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí k  napojení.
Hlasování         PRO 5

 
Usnesení č. 33-54/2008
RM souhlasí s výměnou kabelového vedení NN 0,4 kV v ulici Jana Šťastného, Rymaňské a Komenského za podmínky, že u nově provedených povrchů komunikací bude kabelové vedení uloženo v travnaté části komunikace, neboť nesmí dojít k poškození nových povrchů.
Hlasování         PRO 5

 
Usnesení č. 34-54/2008
RM souhlasí se stavbou doplňkového objektu k RD na pozemku č. parc. 687/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 35-54/2008
RM souhlasí s PD k územnímu řízení – areál firmy Gastro-Eis-Technik s.r.o.
PD ke stavebnímu řízení bude dále projednána s architektem města.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 36-54/2008
RM souhlasí s uložením plynové přípojky pro RD na pozemku č. parc. 575/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy do pozemku města č. parc. 2812/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Podmínkou pro realizaci díla je nutnost vyřízení žádosti o zvláštní užívání komunikace a zaplacení poplatku za zábor pozemku.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 37-54/2008
RM souhlasí s výstavbou RD na pozemku č. parc. 1738/33 v k.ú. Mníšek pod Brdy, avšak s podmínkou přehodnocení členění fasád, přesahu střechy, rozmístění otvorů ve stěnách.
RM požaduje, aby výtvarný návrh byl dále konzultován s architektem města.
Souhlasné stanovisko rady města s výstavbou RD nenahrazuje vyjádření vlastníka inženýrských sítí k napojení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 38-54/2008
Rada města konstatuje, že nadále trvá zájem o převod pozemku č. parc. 1955/5 k.ú. Mníšek pod Brdy od Pozemkového fondu ČR do majetku Města Mníšek pod Brdy z důvodu, že pozemek je částí přístupové komunikace k vodnímu zdroji.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 39-54/2008
RM souhlasí s pokácením javoru v těsné blízkosti objektu vodárny na Sequenci z důvodu rekonstrukce vstupních vrat.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 40-54/2008
RM jmenuje výběrovou komisi pro VŘ na dodavatele služeb, která se k prvnímu jednání sejde 26.5. v 17 hod.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin Ph.D.
místostarosta                                                               starosta
 
 
 
 
 

Vyvěšeno: 20. 5. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: J. Svitálkova

Zpět