Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 53 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 30.4.2008

Usnesení č. 53 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 30.4.2008
 
 
Usnesení č. 1-53/2008
RM schválila program zasedání RM 30.4.2008.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 2-53/2008
RM schválila umístění paní Milady B., bytem Čisovice 148 na přechodný pobyt v DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 3-53/2008
RM schválila umístění paní Boženy V., bytem Praha 4 na přechodný pobyt v DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 4-53/2008
RM schválila umístění paní Anny S., bytem Praha 3 na přechodný pobyt v DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 5-53/2008
RM schválila umístění paní Terezie O., bytem Praha 10 k trvalému pobytu v DS Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 6-53/2008
RM bere na vědomí účetní výkazy DPS-DD Mníšek pod Brdy za 1. čtvrtletí 2008.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 7-53/2008
RM souhlasí s tím, aby kladný hospodářský výsledek DPS-DD Mníšek pod Brdy ve výši
Kč 279.383,75 za rok 2007 byl převeden do rezervního fondu.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 8-53/2008
RM schvaluje navýšení osobního ohodnocení ředitele DPS-DD Mníšek pod Brdy, Jana Daniela, dle návrhu s platností od 1.5.2008.
Hlasování         PRO 3
 
16:35 Příchod - Bc Šretrová (přítomni 4 radní)
 
Usnesení č. 9-53/2008
RM rozhodla a doporučuje prodloužení Smlouvy o poskytování sociálních služeb v DPS-DD panu Karlu Burianovi a to do doby, než bude zajištěno jiné odpovídající řešení v možnosti jeho ubytování.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 10-53/08
RM bere na vědomí Veřejnou vyhlášku obce Řitka o projednávání návrhu změnu č. 5 územního plánu obce Řitka.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 11-53/2008
RM schvaluje znění a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a obcí Nová Ves pod Pleší o poskytování výkonu služeb Městské policie mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 12-53/2008
RM souhlasí s přijetím daru (bezúplatným převodem) pozemků č. parc. 469/6 a 490/1 v k.ú. Rymaně a postupuje záležitost k projednání do ZM.
Hlasování         PRO 4

 
Usnesení č. 13-53/2008
RM nesouhlasí s převodem nájemní smlouvy na užívání zahrádky U Rybníčku na bratra paní Martiny Jocovové z důvodu nesouladu se zásadami pro přidělování zahrádek.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 14-53/2008
RM nesouhlasí s převodem zahrádky č. parc. 1262 v osadě Obora (dosud užívané panem Pavlem Seibertem, panu Janu Krejčímu.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 15-53/2008
RM souhlasí s pronájem zahrádky č. parc. 1292/1 o výměře 715 m2, vedené pod číslem pořadovým 18 panu Janu Krejčímu, Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č 16-53/08
RM souhlasí s pronájmem zahrádky č. 11 pod Hřištěm č. parc. 1292/1 manželům Pavlovi a Martině Brabcovým a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesen č. 17-53/08
RM bere na vědomí sdělení 1. SčV, a.s. ohodnocení kvality vody za 1. čtvrtletí 2008.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 18-53/08
RM souhlasí s projektovou dokumentací k výstavbě rodinného domu a jímky na pozemku
č. parc. 206/16 v k.ú. Rymaně.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 19-53/08
RM souhlasí s vybudováním odpadní jímky na pozemku č. parc. 1103/03 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 20-53/08
RM souhlasí s výstavbou RD na pozemku č. parc. 996/52 a 996/53 k.ú. Mníšek pod Brdy v lokalitě Na Madlenkách. Souhlasné stanovisko rady města nenahrazuje souhlas vlastníka inženýrských sítí.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 21-53/2008
RM jmenuje paní RNDr. Janu Buriánkovou do funkce vedoucí oddělení životního prostředí s platností od 1.5.2008.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 22-53/2008
RM souhlasí s přeřazením paní Miluše Ptáčkové DiS ze stavebního úřadu do oddělení životního prostředí.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 23-53/2008
RM souhlasí se změnou jednoho pracovního místa administrativní pracovnice stavebního úřadu na referent stavebního úřadu.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 24-53/2008
RM jmenuje nové složení Komise pro náhradu škod: Aleš Krákora, Josef Petráň, Ing. Karel Vejmola a MUDr. Markéta Nováková.
Tajemnice komise: paní Gita Šroubová
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 25-53/2008
RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem místnosti v ubytovně na Hladovém vrchu předem vybranému zájemci panu Milanu Múčkovi.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení 26-53/2008
RM potvrzuje, že pozemky č. parc. 1281 a 1284/1 k.ú. Mníšek pod Brdy jsou součástí plochy č. 217 územního plánu a tato funkční plocha je určena po uvolnění jako plocha vhodná pro výstavbu řadových rodinných domků. Zájem města o převod těchto pozemků od Pozemkového fondu do majetku Města Mníšek pod Brdy trvá.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 27-53/2008
RM souhlasí s pokácením suchého dubu na pozemku města č. parc. 2665/28 k.ú. Mníšek pod Brdy a postupuje věc k rozhodnutí MÚ Černošice z důvodu kompetence, neboť se jedná o lesní pozemek.
Hlasování         PRO 4

 
Usnesení č. 28-53/2008
RM souhlasí s pokácením suchých stromů na pozemcích města - suchá bříza na pozemku č. parc. 13 k.ú. Stříbrná Lhota, suchý akát na pozemku č. parc. 2893/1 k.ú. Mníšek pod Brdy, suché břízy u školy a u hřbitova na pozemcích č. parc. 831/1 a 2714/43 k.ú. Mníšek pod Brdy, topolová alej podél Řevnické ulice na pozemcích č. parc. 1298/1,2, č. parc. 1291/1,2 a 1959/1 k.ú. Mníšek pod Brdy a topolová alej podél spojky mezi Řevnickou a dálnicí (pozemek v soukromém vlastnictví).
Hlasování         PRO 4

 
Usnesení č. 29-53/2008
RM nesouhlasí s prodejem části pozemku č. parc. 1246/7 v k.ú. Mníšek pod Brdy – ostatní plocha a postupuje žádost k projednání zastupitelstvu města.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 30-53/2008
RM schvaluje přiznání výplaty specializačního příplatku ředitelce MŠ Komenského 886, Mgr. Bohumile Pallagyové, ve výši dle návrhu s platností od 1.4.2008.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 31-53/2008
RM doporučuje revokaci usnesení zastupitelstva města č. 10 bod 2c) – záměr prodeje bytů v domě č.p. 606/607 – z důvodu dodržení zákona č. 72/1994 Sb. a předepsaných lhůt pro uplatnění práva na nabytí bytu tj.:
a) šestiměsíční lhůta k akceptaci po doručení nabídky (§22 zákona o vlastnictví bytů). Není-li v této lhůtě nabídka nájemcem bytu přijata, může být převeden jiné osobě za trvajícího překupního práva nájemce podle písm. b),
b) roční lhůta po uplynutí výše uvedených šesti měsíců, ve které má nájemce bytu předkupní právo. Smlouvu o převodu bytu je nájemce povinen uzavřít do tří měsíců od doručení nabídky (druhá nabídka) jinak právo na přednostní nabytí bytu zaniká.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 32-53/2008
RM stanovuje termín zasedání zastupitelstva města na čtvrtek 29.5.2008.
Hlasování         PRO 4
 
17:25- příchod pana Zápala - přítomno 5 radních

Před projednáním dalšího bodu jednací místnost opustili pan Zápal a Digrin (přítomni 3)
 
Usnesení č. 33-53/2008
RM schvaluje poskytnutí finančního  příspěvku Klubu přátel dobrého vína Káji Maříka o.s. ve výši Kč 10.000,-- na akci Mníšecký festival vín.
Hlasování         PRO 3             Nepřítomni 2
 
Návrat pana Digrina a Zápala ( přítomno 5)
 
 
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                                    Ing. Petr Digrin Ph.D.
místostarosta                                                                         starosta
 
 


 
 
 

Vyvěšeno: 8. 5. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: J. Svitálkova

Zpět