Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 53 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 27.2.2013

 Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (příchod 17:45)

 

                        tajemnice Věra Landová

                        zapisovatelka: Jaroslava Svitálková

 

Zahájení

Usnesení č. 1-053/2013

RM schvaluje program 53. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 27.2.2013.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

STAROSTA

Usnesení č. 2-053/2013

RM revokuje usnesení rady města č. 5-052/2013 ze dne 6.2.2013 tak, že dochází k opravě názvu společnosti, která uzavírá Plánovací smlouvu s Městem Mníšek pod Brdy.

Správný název společnosti je DE BARONS INVESTMENT s.r.o.

Nové znění usnesení je:

RM schvaluje znění a uzavření Plánovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností DE BARONS INVESTMENT s.r.o. na akci “121a-Dobříšská“.

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OKS

Usnesení č. 3-053/2013

RM bere na vědomí kladný hospodářský výsledek MŠ Nová za rok 2012 ve výši 137.526,35 Kč a souhlasí s jeho rozdělením následovně:

přesun částky 110.000,- Kč do rezervního fondu MŠ Nová a přesun částky 27.526,35 Kč do fondu odměn MŠ Nová.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Příchod p. Zápala v 17:45 hod – přítomno 5 členů RM

 

Usnesení č. 4-053/2013

RM bere na vědomí stanovené termíny zápisu dětí do mateřských škol Nová 499 a Ul. 9. května pro školní rok 2013/2014 na 18. a 19.3.2013 v době od 13.00 do 15.30 hod.

RM bere na vědomí Společná kriteria pro přijímání dětí do mateřských škol v Mníšku pod Brdy platná pro školní rok 2013/2014.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-053/2013

RM bere na vědomí kladný hospodářský výsledek Domova pro seniory Pod Skalkou za rok 2012 ve výši 13.931,01 Kč.

RM souhlasí s jeho převedením do rezervního fondu DS.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-053/2013

RM souhlasí s použitím znaku města Mníšek pod Brdy na obálku knihy pana Ivana Taliána – Historie vesele i vážně.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-053/2013

RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši Kč 10.000,- na organizaci a zakoupení cen pro vítěze 2. ročníku mezinárodní střelecké soutěže MLHA o pohár starosty města Mníšek pod Brdy. Pořadatelem soutěže je MP Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-053/2013

RM souhlasí s proplacením nákupu materiálu Sdružení zahrádkářů Obora na zabezpečení plotů zahrádek a to do výše Kč 16.000,-.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-053/2013

RM souhlasí se vstupem a využitím prostor školní jídelny, části školní budovy a školního hřiště ve dnech 12. a 13.4.2013 při sportovní akci Brdská stezka za podmínky souhlasu ředitelů příspěvkových organizací ZŠ Komenského 420 a Školní jídelny Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-053/2013

RM bere na vědomí žádost o podporu činnosti Pražské zvířecí záchrany, kterou provozuje Český svaz ochránců přírody.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-053/2013

RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku společnosti Raná péče EDA, o.p.s. ve výši Kč 2000,- na pokrytí částečných nákladů na klienta s trvalým bydlištěm v Mníšku pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-053/2013

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky a připojuje se tím ke  kampani„Vlajka pro Tibet“ dne 10.3.2013.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 FO

 

Usnesení č. 13-053/2013

RM bere na vědomí žádost paní J.S., Praha 3, o splátkový kalendář na místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku a postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OSMI

 

Usnesení č. 14-053/2013

RM souhlasí  se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce,a.s. jako oprávněným ohledně stavby kabelového vedení NN č. IV-12-6009317  -  Stříbrná Lhota, umístěné do pozemku par.č.148/7 k.ú.Stříbrná Lhota

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy .

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-053/2013

RM souhlasí s dělením pozemku parc.č. 1949/37 k.ú. Mníšek pod Brdy dle žádosti č.j. 1784/2013  na základě  geometr. plánu č. 2046-319/2010.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-053/2013

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 996/60 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí s napojením na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-053/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene ohledně ,,Stavby – STL plynovod a přípojky pro 15 RD Mníšek pod Brdy“ mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a RWE GasNet, s.r.o. jako oprávněným, umístěné do pozemku p.č. 1717/2, p.č. 1717/5, p.č. 2917/1, p.č. 2917/6 k.ú. Mníšek pod Brdy. 

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-053/2013

RM souhlasí s umístěním a stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 2504 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-053/2013

RM souhlasí s PD a následnou realizací stavby,, STL plynovodní přípojka pro p.č. 1753/22 – Ing. Šebková,“ vstupem na pozemky p.č. 1753/38, p.č. 1755/4, p.č. 1755/1 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že stavebník oznámí Městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem a že uvede těleso komunikace po ukončení stavebních prací do původního stavu ze svých finančních prostředků.

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a Ing. Olgou Šebkovou jako budoucím oprávněným ohledně stavby,, STL plynovodní přípojka pro p.č. 1753/22 - Ing. Šebková,“ umístěné do pozemku p.č. 1753/38, p.č. 1755/4, p.č. 1755/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

Usnesení č. 20-053/2013

RM konstatuje, že je možno připojit pozemek  p.č. 996/57 k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy a úhrady dle Zásad č. 4/2012.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-053/2013

RM  souhlasí s oplocením pozemku p.č. 813/12 k.ú. Mníšek pod Brdy  -  s  posunutím oplocení dle situace v příloze č. 1 k č.j. 1445/2013

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-053/2013

RM souhlasí se stavbou oplocení na pozemku p.č. 1594  k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-053/2013

RM souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 2714/101 k.ú. Mníšek pod Brdy, stavbou přípojky na  elektrickou energii, stavbou bazénu a oplocení.

RM souhlasí s napojením na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí s likvidací dešťových vod na pozemku investora.

Ohledně napojení pozemku p.č. 2714/101 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 2714/57 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti OS Real, s.r.o.

Pro: 5               Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-053/2013

RM souhlasí se stavbou rodinných domů na pozemku p.č. 570/10, p.č. 571/47, p.č. 571/48, 571/49, p.č. 571/60 k.ú. Rymaně, se stavbou elektropřípojky, s připojením pozemků na vodovodní a kanalizační řad. Lokalita Višňovka.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-053/2013

RM souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 2714/96 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně stavby přípojky na  elektrickou energii.

RM souhlasí s napojením na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí s likvidací dešťových vod na pozemku investora.

Ohledně napojení pozemku p.č. 2714/96 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 2714/57 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti OS Real, s.r.o.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26 -053/2013

RM souhlasí s připojením na vodovod a kanalizaci a stavbou vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p.č. 389, p.č. 391, p.č. 2889 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.

Zároveň se upozorňuje na nutnost vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením stavby, uložených v komunikaci p.č. 2889 k.ú. Mníšek pod Brdy a povinnost podání žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace silničnímu správnímu úřadu ( § 25 zákona o pozemních komunikacích).

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-053/2013

RM bere na vědomí dopis Záchranné služby ASČR Praha Západ ze dne 5.2.2013.

RM trvá na úpravě nájemného dle nové nájemní smlouvy, ale s tím, že splatnost částky, o kterou je nájemné navýšeno, bude splatná do 31.3.2014.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 28-053/2013

RM bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok  2012 a souhlasí s předloženými návrhy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 29-053/2013

RM bere na vědomí oznámení  společnosti B&J Holding, a.s.,  ze dne 12.2.2013 o odstoupení od realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce suterénu objektu družiny v Mníšku pod Brdy“.

RM ukládá vyhlásit - zadat novou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Rekonstrukce suterénu objektu družiny v Mníšku pod Brdy“, a to prostřednictvím elektronického tržiště.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 30-053/2013

RM doporučuje prodej pozemků:

 - p.č. 1313/7 o výměře 1042m2, trvalý travní porost, vzniklý dle GP č. 2360-1/2013  z pozemku p.č. 1313/2 o výměře 2686, trvalý travní porost a

- p.č. 1314/4 o výměře 44m2, zahrada,

zaps. na LV 10001 pro katastrální území a obec Mníšek pod Brdy  u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ předem vybranému  zájemci společnosti InterCora, spol. s r.o., se sídlem Plzeň,  Lochotínská 18,  okres Plzeň-město, PSČ 301 00,    477 14 018 na základě uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí kupní  ze dne 13.9.2012 za celkovou  kupní cenu 2 172 200,-Kč   a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy  jako prodávajícím  a společností InterCora, spol. s r.o. IČ 47714018 jako kupujícím o prodeji a koupi pozemků p.č. 1313/7 o výměře 1042  m2 a p.č. 1314/4 o výměře 44 m2 k.ú. Mníšek pod Brdy  .

RM  postupuje  věc k projednání do ZM.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 31-053/2013

RM  doporučuje souhlasit s úplatným  nabytím pozemku parc.č. 1995/9, vodní plocha,  koryto vodního toku o výměře 20 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 60000 pro k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za  kupní cenu  maximálně 500,- Kč.

RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 32-053/2013

RM v návaznosti na žádost paní Toulové ze dne 7.1.2013 konstatuje, že komunikace  v ulici Slepá a Severní nad nádražím náleží do kategorie veřejně přístupné komunikace.  Jedná se o kategorii pozemních komunikací, u které její  vlastník -  v tomto  případě vlastníci pozemků,  po kterých cesta - komunikace  vede, není vázán zákonnou povinností starat se o její dopravně technický stav. Město v letošním roce provede pouze základní údržbu.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 33-053/2013

RM nesouhlasí se zrušením železničního přejezdu P 5753 na trati 1721 Dobříš-Vrané nad Vltavou. Důvodem nesouhlasu je využívání  tohoto  železničního  přejezdu  turisty  a  chataři v této lokalitě.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 34-053/2013

RM souhlasí jako vlastník sousedního pozemku p.č. 178/17 a  p.č. 178/19 k.ú. Rymaně s přestavbou, nástavbou a stavebními úpravami  rekreačního objektu č.e. 608  na pozemku p.č. 570 a p.č. 571 k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 35-053/2013

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem  a  panem  Pavlem  Bednářem  jako  nájemcem o nájmu bytové jednotky
č. 7  v  č.p. 555  -  ulice Rudé armády na dobu neurčitou za nájemné ve výši 140Kč/m2/měsíc s účinností od 1.3.2013. 

RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 36-053/2013

RM souhlasí s odstraněním stavby č. ev. 1335 na pozemku p.č. 1561 k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1561, p.č. 1562 k.ú. Mníšek pod Brdy, stavbou elektropřípojky, přípojky plynu, s připojením na kanalizační a vodovodní řad za podmínky dodržení indexu zastavěnosti 15%.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 37-053/2013

RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 19 v č.p. 555 ul. Rudé armády formou výběrového řízení, na dobu neurčitou, obálkovou metodou, nejvyšší nabídce. Jedná se o byt 2+0 o celkové podlahové ploše 29,08 m2.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 38-053/2013

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství v prostoru předzámčí za účelem hostování cirkusu CRAMER ve dnech 19. – 20.3.2013 s tím, že upozorňuje na poplatkovou povinnost dle Vyhlášky č. 2/2013 Města Mníšek pod Brdy „O místních poplatcích“.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Tajemnice

 

Usnesení č. 39-053/2013

RM souhlasí s vyřezáním náletových keřů – 2 ks šípkových růží a 4 ks bezu černého na pozemku č. parc. 830/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM doporučuje, aby stromy – 1 švestka a 1 kaštan byly prozatím ponechány.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 40-053/2013

RM souhlasí s pokácením 1 ks třešně na pozemku š. parc. 2171/8 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 41-053/2013

RM souhlasí s vynětím pozemku č. parc. 626/4 o výměře 54  m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy ze ZPF.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 42-053/2013

RM nesouhlasí se změnou využití pozemkové parcely č. 2729/17 v k.ú. Mníšek pod Brdy z plochy zemědělského půdního fondu na plochu trvalého bydlení.

Současný ÚP tuto změnu neumožňuje.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 43-053/2013

RM nedoporučuje ZM ke schválení nový název ulice „Nad Vodárnou“ v lokalitě od ulice Řevnická – č. parc. 1636/1 směrem k parc. č. 1632/2, 1704/4 a 1704/3.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 44-053/2013

RM navrhuje ZM pojmenovat ulici – komunikaci na pozemku č. parc. 1393 názvem
„K Remízku“ (prodloužení ulice K Remízku).

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 45-053/2013

RM bere na vědomí informace tajemnice o všech náležitostech, organizačních nutnostech souvisejících s vyhlášením případného referenda a o stanovení souhrnných nákladů.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 46-053/2013

RM revokuje usnesení RM č. 18-051/2013 ze dne 23.1.2013 tak,  aby došlo k formálnímu naplnění usnesení ZM č. 25/13/2012 ze dne 20.12.2012 ve věci jmenování Komise pro MBÚ.

Složení Komise pro MBÚ:

Ing. Petr Digrin Ph.D, Ing. Karel Vejmola, Vlastimil Kožíšek, Ing. Libuše Pechoušková, Petr Bartůněk, Ing. Jan Bartončík a Ing. Jan Habart Ph.D.

 

Rada města doporučuje komisi, aby k řešení problematických otázek byl přizván jako odborník Ing. Josef Pícha  jako poradce bez hlasovacího práva vzhledem k tomu, že připravoval veškerá vyjádření k projektu a má znalost problematiky.

 

Obsah jednání komise zůstává beze změny.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 47-053/2013

RM souhlasí se zadáním územní studie Mníšek pod Brdy – „Za silnicí“.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 48-053/2013

RM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2013 včetně rozpočtového výhledu a postupuje k projednání FV a následně ke schválení ZM.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                              Ing.Petr Digrin, Ph.D.v.r.

                místostarosta                                                               starosta

Vyvěšeno: 5. 3. 2013

Datum sejmutí: 21. 3. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět