Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 52 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 6.2.2013

 Přítomni:         starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Aleš Krákora (příchod 17:07)
                        radní: Jiří Zápal (omluven)
 
                        tajemnice Věra Landová
                        zapisovatelka: Jaroslava Svitálková
 
 
Usnesení č. 1-052/2013
RM schvaluje program 52. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 6.2.2013.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 2-052/2013
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství, letní a zimní údržby komunikací a údržby zeleně města Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Komwag, podnik čistoty a údržby města a.s.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-052/2013
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství, letní a zimní údržby komunikací a údržby zeleně města Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Komwag, podnik čistoty a údržby města a.s.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-052/2013
RM souhlasí s ustanovením strážníka Petra Smorádka Dis. do funkce zbrojíře.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
17:07  příchod radního Krákory – přítomni 4 radní
 
Usnesení č. 5-052/2013
RM schvaluje znění a uzavření Plánovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností DE BARONS MANAGEMENT s.r.o. na akci“121a-Dobříšská.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
OKS
 
Usnesení č. 6-052/2013
RM souhlasí s převedením pohledávek Městské policie Mníšek pod Brdy za rok 2008 ve výši Kč 27.600,- (dle rozpisu) do podrozvahové evidence.
RM postupuje věc ke schválení do ZM.
 Pro: 4             Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-052/2013
RM souhlasí s převedením pohledávek Městské policie Mníšek pod Brdy za rok 2009 ve výši Kč 18.000,- (dle rozpisu) do podrozvahové evidence.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 8-052/2013
RM souhlasí s hostováním atrakcí na Skalecké pouti v Mníšku pod Brdy ve dnech 15.-21.7. 2013 za podmínky uzavření smlouvy o pronájmu pozemků se stejnými podmínkami jako v roce 2012.
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o pronájmu pozemků parc.č. 347/1, 347/3. 347/6 a 344 v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy  a panem Emilem Kopeckým, K Cikánce 334, Praha 5, IČ 76105199 za účelem zajištění pouťových atrakcí ve dnech 15.-21.7. 2013 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-052/2013
RM bere na vědomí odvolání pana D.E. proti rozhodnutí stavebního úřadu č.j. MMpB-SÚ/7402/12-1574/2012-Pet ve věci zamítnutí žádosti o změnu územního rozhodnutí č.j. SÚ 9792/04-3924/04-MpB ze dne 2.2.2006.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-052/2013
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby,, IV-12-6008667, PS 1192, Mníšek pod Brdy, kNN 0.4 kV pro p.č. 1714/2-6 “ mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako oprávněným, umístěné do pozemku p.č. 1716/1 k.ú. Mníšek pod Brdy. 
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-052/2013
RM souhlasí se záměrem odkoupení pozemků parc. č. 1955/3, 1964/4, 1964/6, 2890/46, 1300/2, 1300/3, 1300/4, 1963/3, 1964/2 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy o celkové ploše 4722m2 za cenu 40,- Kč/m2 a doporučuje ZM ke schválení.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-052/2013
RM doporučuje souhlasit s bezúplatným nabytím stavby veřejného osvětlení v lokalitě Za Rybníky v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy a v obci Mníšek pod Brdy a k.ú. Stříbrná Lhota , specifikované v čl. I. odst. 1.2.3. darovací smlouvy v příloze č. 1 k č.j. 11732 /2012 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy
 
RM doporučuje souhlasit se zněním a uzavřením darovací smlouvy, uvedené v příloze č. 1 k č.j. 11732/2012, mezi společností   Kinsu CZ s.r.o. IČ 279 43 798 jako dárcem a Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným o darování stavby veřejného osvětlení do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy
 
RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-052/2013
RM   bere na vědomí informaci o právním stavu pozemku p.č. 122 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-052/2013
RM revokuje své usnesení č. 7-51/2013 ze dne 23.1.2013 ohledně čísla geometrického plánu a čísla pozemku, který se odděluje z pozemku p.č. 1313/2 k.ú. Mníšek pod Brdy, tak, že text. „ pozemku p.č. 1313/5 o výměře 416m2 k.ú. Mníšek pod Brdy dle GP č. 2317-83/2012 „ se nahrazuje textem:“ pozemku p.č. 1313/8 o výměře 416m2 k.ú. Mníšek pod Brdy dle GP č. 2360-1/2013.“
Ostatní části usnesení zůstávají beze změny.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-052/2013
RM souhlasíse zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucími povinnými a společností InterCora, spol. s r.o. IČ 47714018 jako budoucím oprávněným ohledně umístění stavby „trafostanice a uložení přípojky elektro“ na/do pozemku p. č. 1313/8 k.ú. Mníšek pod Brdy dle GP č.2360-1/2013.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-052/2013
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti - id. 1/6 pozemku p.č 530/1, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 3658 pro k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 17-052/2013
RM doporučuje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2209/37 o výměře 11m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 2209/38 o výměře 77m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 60000 pro k.ú. Mníšek pod Brdy z  vlastnictví České   republiky   s  příslušností hospodařit s  majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 18-052/2013
RM souhlasí s odváděním dešťových vod ze skladu izolačních a exotermických materiálů na pozemku 1965/46, p.č. 1965/29, p.č. 1965/30 k.ú. Mníšek pod Brdy do areálové dešťové kanalizace.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-052/2013
RM souhlasí s předloženou nájemní smlouvou na nebytový prostor lékárny v ul. Komenského č.p. 886 na dobu určitou a to od 1.2.2013 do 1.2.2020 za cenu schválenou ZM
tj. 90,- Kč/m2/měsíc.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-052/2013
RM souhlasí s předloženou nájemní smlouvou“Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. na reklamní plochu ve zdravotním středisku v ul. Komenského č.p. 886 na dobu neurčitou.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Tajemnice
 
Usnesení č. 21-052/2013
RM bere na vědomí sdělení Okresního soudu Praha západ a postupuje věc zvolení Mgr. Alice Vejmolové za přísedící Okresního soudu Praha západ ke schválení do ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-052/2013
RM souhlasí s vynětím části pozemku č. parc. 35/3 k.ú. Stříbrná Lhota ze ZPF pro přístupovou komunikaci.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-052/2013
RM projednala, věc příprav místního referenda k problematice MBÚ a spalovny.
RM se domnívá, že usnesení zastupitelstva je zjevné a pro jednání příštího jednání zastupitelstva budou připraveny podklady pro rozhodnutí o referendu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek v.r.                                              Ing. Petr Digrin, Ph.D. v.r.
               místostarosta                                                               starosta
 
 
 

Vyvěšeno: 14. 2. 2013

Datum sejmutí: 2. 3. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět